f Lexicon :: Resource
abiauar abraam agauopoiev agauow agalliav aganaktev agapav agaph agaphtow aggelow agelh agiazv agiow agnafow agnizv agnoev agora agorazv agreyv agriow agrow agv agvnizomai adelfh adelfow adikia adynatow auetev aigeiow aigialow aima ainvn airesiw airv aitev aitia aivn aivniow akauartow akanua akanuinow akarpow akoh akoloyuev akoyv akriw akyrov alalazv alalow alaw aleifv aleicv alektvr alhueia alhuhw alhuinow alhuvw alieyw alieyv alizv alla allaxouen allhlvn allomai allow allotriow aloh alw alysiw alfaiow amartanv amarthma amartia amartvlow amhn amnow ampelow ampelvn amfiblhstron amfodon anabainv anablepv anaggellv anaginvskv anagkazv ana anakeimai anaklinv anakrazv anakyptv analow anamarthtow anamimnhskv anapayv anapiptv anastasiw anastenazv anastrefv anatellv anatrepv anaferv anaxvrev andreaw anektow anemow anerxomai anexomai anevgota anhr anurakia anurvpoktonow anurvpow aniptow anisthmi annaw anoigv an antallagma antilegv anti antlev antlhma anv ajiow apaggellv apagv apairv apantaw apantav aparneomai apaw apath apeiuev aperxomai apexv apistia apistow apobainv apoballv apodhmev apodidvmi apodokimazv apounhskv apokauisthmi apokalyptv apokefalizv apokoptv apokrinomai apokrisiw apokryfow apokteinv apolambanv apollymi apolyv apo aporev apostasion apostegazv apostellv aposterev apostolow aposynagvgow apotassomai aptv apvleia ara areskv arestow ariumow arimauaia aristav arkev arneomai arnion arpazv arrafow arrvstow arshn arti artow artyv arxh arxiereyw arxisynagvgow arxitriklinow arxvn arxv arvma arvtav asbestow aselgeia asueneia asuenev askow aspazomai aspasmow asynetow atimazv atimow aylh ayjanv aytomatow aytow afedrvn afesiw afihmi afrizv afrosynh bauow bauyw baion ballv baptizv baptisma baptismow baptisthw baptv barabbaw baruolomaiow bartimaiow basanizv basileia basileyw basilikow bastazv batow beelzeboyl bhuania bhuesda bhuleem bhusaida bhusaidan bhufagh bhma biblion biblow bibrvskv biow blastanv blasfhmev blasfhmia blepv blhteow boanergew boav bohuev boskv boyleyv boylomai boyw braxivn braxyw bronth brvma brvsiw gabbaua gadarhnow gazofylakion galhnh galilaia galilaiow gamev gamiskv gamow gar geenna geitvn gemizv genea genesia geneth gennav gennhsaret genow gervn geyomai gevrgow gh ghraskv ginomai ginvskv glvssa glvssokomon gnafeyw gnvrizv gnvstow goggyzv goggysmow golgoua gomorra goneyw gonypetev gramma grammateyw grafh grafv gymnow gynaikow gynh gvnia dabid daimonizoai daimonizomai daimonion daimvn dakryon dakryv daktylow dalmanoyua damazv dapanav de dei deiknymi deiliav deilow deipnon deka dekapente dekapoliw dekatow dendron dejiow dermatinow derv desmow deyro deyte deyterow dexomai dev dhnarion dhpote diabolow diadidvmi diazvnnymi diakonev diakonow diakosioi diakrinv dialegomai dialogizomai dialogismow diamerizv dianoia dianoigv diapantow diaperav dia diarpazv diaskorpizv diaspav diaspora diastellv diati diatribv diaferv diafhmizv didaktow didaskalia didaskalow didaskv didaxh didymow didvmi diegeirv dierxomai dihgeomai dikaiow dikaiosynh diktyon dio disxilioi dicav divgmow divkv dokev dolow doja dojazv doyleyv doylow doxajv doxh drepanon dynamai dynamiw dynatow dynv dyo dyskolow dvdeka dvron ea ean eaytoy ebdomow ebraisti eggizv eggyw egeirv egkainia egv euelv eunow euow ei eidow eikosipente eikvn eimi eipa eipon eirhneyv eirhnh eisagv eiserxomai eiw eisporeyomai eisthkei eita eite eivua ej ekastow ekaton ekatontaplasivn ekballv ekdexomai ekdidvmi ekeiuen ekei ekeinow ekuambeomai ekkentev ekklhsia eklegv eklyomai ekmassv ekneyv ekplhssv ekporeyomai ekstasiw ekteinv ektinassv ektow ekfobow ek ekxev elaion elaivn elassvn elattov elaynv elegxv eleev eleyuerow eleyuerov elkyv ellhn ellhniw ellhnisti elpizv elpiw emaytoy embainv embaptv emblepv embrimaomai emow empaizv empiplhmi emporion emprosuen emptyv emfanizv emfysav enagkalizomai enantiow endyv eneka energev enexv enuade eniaytow ennyxow enoxow en entalma entafiazv entafiasmow entellomai enteyuen entolh entrepv entylissv envpion ejagv ejanatellv ejanisthmi ejapina ejerxomai ejesti ejestin ejetazv ejhgeomai ejhkonta ejisthmi ejomologev ejoryssv ejoydenov ejoysia ejypnizv ejvuen ejv eorth epaggelia epairv epaisxynomai epanv epayrion epaytofvrv epeita epei ependythw epervtav epiballv epiblhma epigeiow epiginvskv epididvmi epizhtev epiuymia epikataratow epikeimai epilambanv epilanuanomai epilegv epilyv epimenv epipiptv epi epirraptv episkiazv epistrefv episynagv episyntrexv epitassv epitiuhmi epitimav epitrepv epiuymev epixriv epoyraniow epta ergazomai ergon ereynav erhmia erhmow ermhneyv erxomai ervtav erv esuiv esxatow escatow esv esvuen eterow eti etoimazv etoimow etow eyaggelizv eyaggelion eydokev eyuevw eyuynv eyuyw eykairev eykairow eykopvterow eylogev eyriskv eyxaristev eyvnymow efabhuhsan efraim effaua exv evw zav zebedaiow zhlow zhmiov zhtev zhthsiw zymh zvh zvnh zvnnymi zvnnyv zvopoiev h hde hdein hdei hdh hkv hliaw hlikia hliow hlow hmeiw hmera hmisyw hper hrvdhw hrvdianoi hrvdiaw hsaiaw htiw uaddaiow ualassa uambev uanatow uarsev uaymazv uaymastow ueaomai uelhma uelv ueow ueosebhw uerapeyv uerizv uerismow uermainv uevrev uhkh uhlyw uhrion uhsayrow ulibv uliciw unhskv uorybev uorybow upanthsiw upnow uremma urhnev urij uronow uygathr uygatrion uyra uyraw uyrvrow uysia uyv uvmaw iaeirow iakvb iakvbow iaomai iatrow idea ideaw ide idiow idoy idoymaiaw iereyw ierixv ieron ierosolyma ierosolymithw ierov ihsoyw ikanow imaw imatizv imation imatismow ina iordanhw ioydaia ioydaiow ioydaw iskarivthw isow israhlithw israhl isthmi isxyrow isxyv ixuydion ixuyw ivannhw ivnaw ivshw ivshf kagv kauairv kauarizv kauarismow kauarow kauezomai kaueiw kaueydv kauhmai kauizv kauvw kai kaiafaw kainow kairow kaisar kaisareia kaitoige kaiv kakei kakeiuen kakeinow kakologev kakopoiev kakopoiow kakow kalev kalow kalvw kamhlow kan kana kananithw kapernaoym kardia karpow karpoforev katabainv katabolh katagelav katagnymi katadivkv katakeimai kataklav katakoptv katakrinv katakyrieyv katalambanv kataleipv katamonaw kata katartizv kataskeyazv kataskhnov katafegein katejoysiazv katesuiv katexv kathgorev kathgoria kathgorow katoikhsiw katv kaymatizv kedrvn keimai keiria kerdainv kermatisthw kerma kefalaiov kefalh khpow khpoyrow khryssv khfaw kinhsiw kladow klaiv klasma klav kleiv klepthw kleptv klhma klhronomev klhrow klinh klinv kloph klvpaw koilia koimav koimhsiw koinow koinov kokkow kollybisthw kolpow kolymbhura komcoteron kopazv kopiav kopow koptv korasion korban kosmow koymi kofinow krabbatow krazv kranion kraspedon kratev kraygazv krhmnow kriuinow krima krinv krisiw kryptow kryptv kthma ktisiw kyklow kyklov kyliv kyllow kyma kynarion kyptv kyriow kvlyv kvmh kvmopoliw kvfow lagxanv lazarow laura lailac lalev lalia lambanv lampaw lanuanv laow latreia laxanon legevn legv lention lepra leprow leyiw leyithw leykainv leykow lhsthw lian liuazv liuinow liuobolev liuow liuostrvton litra logizomai logow logxh loidorev loipow loyv lykow lypev lyph lytron lyxnia lyxnow lyv magdalhnh mauhthw mainomai makariow makrow mallon malxow manuanv manna marua maria mariam martyrev martyria martyrion martyromai mastigov mastij mathn matuiaw maxairan maxomai megaw megistanew meuermhneyv meuorion meuyskv meizvn melei meli mellv memfomai men mentoi menv merizv merimna merow mesow mesov messiaw mestow metabainv metamorfov metanoev metanoia metajy meta metrev metrhthw metron mhdeiw mhde mhketi mhkow mhkynv mh mhnyv mhpote mhte mhthr mhti miainv mia migma mikrow mimnhskomai mimnhskv misev misuow misuvtow mnhma mnhmeion mnhmoneyv mogilalow modiow moixaliw moixaomai moixeia moixeyv monh monogenhw monow monofualmow mylikow myron mysthrion mvshw nazaret nazarhnow nazvraiow nauanahl nai naow nardow nekrow neow neothw neyv nefelh nevterow nhsteia nhsteyv nhstiw nikav nikodhmow nipthr niptv noev nomh nomow noshma nosow nymfh nymfiow nymfvn nyn nyj nyssv jesthw jhrainv jhrow odhgev odoiporia odow odoyw ozv ouonion oida oikia oikodomev oikow oinow oiomai oiow oktv oligow olow omma omnymi omoiow omoiov omoivw omologev omoy omvw onarion onoma onow ontvw ojow opisuen opisv oplon opoy opvw orav orgh oruow orurow orion orkizv orkow ormav orow orfanow orxeomai osmh osow ow osteon ostiw osfyw otan o oti oyde oydeien oydeimia oydeiw oydepote oydepv oyketi oyk oykoyn oy oyn oypv oyranow oyw oyte oytv oytow oytvw oyxi oyx ofeilv ofualmow ofiw oxlow ocarion ociow ociw pauow paidarion paidiouen paidion paidiskh paiw paiv palaiow palin pampolyw pan pantote paraballv parabolh paraggellv paraginomai paragv paradexomai paradidvmi paradosiw parakalev paraklhtow parakyptv paralambanv paralytikow paramyueomai paraporeyomai para paraskeyh parathrev paratiuhmi pareimi parerxomai paristhmi paroimia paromoiow parrhsia pasa paw pasxa pasxv pathr patriw pedh pezh peiuv peinav peirazv pempv penuera penuerow pentakisxilioi pente penthkonta peran periagv periballv periblepomai peridev perikeimai perilypow peripatev peri perisseyma perisseyv perissow perissvw peristera peristhmi peritemnv peritiuhmi peritomh peritrexv periferv perixvrow peteinon petrow petrvdhw phgh phlow phra phxyw piazv pilatow pimplhmi pinaj pinv pipraskv piptv pisteyv pistikow pistiw pistow planav platow pleivn plekv pleonejia pleyra plhuow plhn plhrhw plhrov plhrvma plhrvmatow plhsion ploiarion ploion ploysiow ploytow pneyma pneymatow pnev pnigv pouen poiev poikilow poimainv poimhn poimnh poiow poliw polyw polytimow ponhria ponhrow poreyomai porneia porrv porfyreow posiw posow potamow pote poteron pothrion potizv poy poyw praitvrion prasia prassv presbyterow prin proagv probainv probatikow probaton proerxomai prouesiw pro prosaitev proseggizv proserxomai proseyxh proseyxomai proskairow proskaleomai proskarterev proskefalaion proskollav proskoptv proskynev proskynhthw proslambanv prosmenv prosormizv prospiptv prosporeyomai prow prostassv prostiuhmi prostrexv prosfagion prosferv prosvpon proterow protrexv profasiw profhteyv profhthw prymna prvi prvia prvton prvtow pterna ptysma ptyv ptvma ptvxow pygmh pynuanomai pyressv pyretow pyr pvlev pvlow pvpote pvrov pvrvsiw pvw rabbi rabboni rabboyni rabdow rakow rapisma rafiw rev rhma rhssv riza rysiw rvmaiow rvmh sabbaton saleim samareia samareithw samareitiw sandalion sarj satanaw sbennymi seaytoy sebomai shmainv shmeion sun sidvn sidvnow silvam simvn sinapi sitow sivn sivpav skandalizv skelow skeyaw skeyow skhnh skhnophgia skhnov skia sklhrokardia sklhrow skorpizv skotia skotow skyllv skvlhj smyrna sodoma solomvnow sow soydarion soydariov sofia sparassv speira speirv spekoylatvr sperma sphlaion splagxnizomai spoggow sporimow sporow spoydh spyriw stadion stayrow stayrov staxyw stegh stenazv stefanow sthuow sthkv stilbv stoa stoma strativthw strefv stygnazv syggenhw sygxraomai syzeygnymi syzhtev sykh syllalev syllambanv syllypeomai symbainv symboyleyv symboylion symmauhthw sympnigv symporeyomai symposion symferv synagv synagvgh synakoloyuev synanakeimai synedrion syneidhsiw syneiserxomai synerxomai synhueia synulibv synihmi syn synthrev syntiuhmi syntrexv syntribv syrofoinissa syrv systayrov sy syxar sfragizv sxizv sxisma sxoinion svzv svma svmatow svthr svthria svfronev taliua tarassv tayta taraxh taxevw taxy taxyw te teknion teknon tektvn teleiov teleytav telev telow telvnhw telvnion teraw tessarakonta tessarew tetartaiow tetartow tetrakisxilioi tetramhnow thlaygvw threv thrhsiw tiberiaw tiuhmi tiktv tillv timaiow timav timh ti tiw titlow toioytow tolmav topow tosoytow tote to trapeza traxhlow treiw tremv trexv triakasioi triakonta tria tribow trizv tritow trofh trymalia trvgv typow tyrow tyflow tyflov ygihw ydria ydvr yiow ymeiw ymeterow ypagv ypakoyv yparxv yperhfania yperperissvw yper yphrethw ypntav ypodeiknymi ypodev ypodhma ypokrithw ypomimnhskv ypo yrij yssvpow ysterev ysterow yfantow ychlow ycistow ycov fagv fainv fanerow fanerov fanervw fanow fantasma farisaiow faylow ferv feygv fhmi filev filippow filow fimov fobeomai fobev fobow foinij foneyv fonow forev fragellion frear fronev fylakh fylassv fvnev fvnh fvw fvtizv fvtow xairv xalav xalkion xalkow xamai xara xarin xariw xeilow xeimarrow xeimvn xeir xeirvn xuew xiliarxow xitvn xivn xlvrow xoirow xolav xoow xortazv xortow xreia xrhma xristow xronow xvlow xvra xvrev xvrizv xvrion xvriw ceydomartyrev ceydow ceysthw cixion cyxh cyxow cvmion vde vra vsanna vw vsei vsper vste vtion vfelev eiwporeyomai , `o, Abiathar~Abraham~to do good, benefit, do well~good~to celebrate, praise; to rejoice; to desire~to be pained; to be angry, vexed~love~love~beloved~angel, messenger~, `hw, `h, a drove, flock, herd~to separate, consecrate; cleanse; reverence~holy, sacred, dedicated~, `oy, `o, `h, unfulled, undressed; new~purify~not to understand; sin through ignorance~`aw, `h, forum, market-place~( `agora ) to buy; redeem~to take in hunting, catch~, `ia, `ion, wild; fierce, raging~, `oy, `o, a cultivated field; (pl.) the country~lead, bring, take along, arrest~to contend, fight, strive earnestly~`h, sister~brother~`aw, `h, injustice, wrong; iniquity, falsehood (also, dat. sing.)~, `oy, `o, `h, `to, impotent, weak; impossible~reject, set aside~a goat, belonging to a goat~, `oy, `o, seashore~blood~Enon~`evw, `h, a sect, faction~lift up, take up, remove; disturb~ask, demand~cause, motive, incitement; accusation, crime~age world~eternal~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul~a thorn, thorn-bush~thorny, made of thorns~ `oy, `o, `h, `to, - `on, unfruitful, barren~, `hw, `h, hearing; announcement, doctrine~follow~hear, listen~, `idow, `h, a locust~to derpive of authority, annul, abrogate~(pr.) to raise the war-cry, `alala : to wail; to tinkle, ring~, `oy, `o, `h, unable to speak, dumb~, `atow, `to, salt~anoint~to anoint~a cock~truth~true~genuine; unfeigned, true~truly, really~, `evw, `o, a fisherman~to fish~to salt, season with salt, preserve by salting~but, yet, nevertheless~adv. from another place or elsewhere~one another~to leap, jump, leap up; to spring, (as water)~another, some other~`ia, `ion :belonging to another; foreign~`hw, `h ; aloe, lign-aloe~, `alow, `o, salt~`evw, `h, a chain.~, `oy, `o, Alphæus,~(pr.) to miss a mark; to be in error; to sin~, `atow, `to, an error; sin, offence~sin~, `oy, `h, a sinner; depraved~so let it be, truly, amen~, `o, lamb~, `oy, `h, a vine, grape-vine~a vineyard~, `oy, `to, a large kind of fish-net, drag~, `oy, `to, a road; a street~go up, ascend~to look upwards; to see again, recover sight~announce, report; to declare, teach~to recognise, discern; (especially,) to read~to force, compel; to constrain, urge~each, apiece; also, (prep.) up, again~to be laid up; to lie, recline~to lay down; to cause to recline; to recline at table~to cry aloud, exclaim, shout~to stand erect, straighten oneself; stand tall (to take heart)~, `oy, `o, `h, `to, without saltness, insipid~, `oy, `o, `h without sin, guiltless~to remind; (pass. form) to remember~to cause to rest; (mid.) to take rest~to recline; to throw one's self back~`evw, `h, a raising or rising up; resurrection~to sigh, groan deeply~to overturn; to turn back; to abide; to live~to cause to rise; (intrans.) to rise; to spring~overturn, destroy~to bear or carry upwards, lead up; to offer; to sustain~to go backward; to depart; to withdraw~, `oy, `o, Andrew~, `h, `on, tolerable, supportable~, `oy, `o the wind; (met.) a wind (of shifting doctrine)~( `ana & `erxomai ) to ascend, go up~to endure patiently; to bear with; to suffer, admit~pft. part. of `anoigv = open~man~a mass or heap of live coals~( `anurvpow & `kteinv ) a homicide, murderer~human being, man~`oy, `o, `h, unwashed~raise; rise, arise~Annas~open~part. context dependent definition~`atow, `to, a price paid; compensation, ransom~to contradict; to deny; to oppose; to be decried~(prep.) against, instead of; in correspondence to~draw water~( `antlev ), `atow, `to, that which is drawn; a bucket~above (brim), upward~worthy, befitting~to report; to declare plainly; to announce~to lead away; to conduct~to take away; (pass.) to be taken away; to be withdrawn~( `apo & `antav, to meet) to encounter~( `apo & `antav, to meet ) to meet; to encounter~to deny, disown; to renounce, disregard~, `asa, `an, all, the whole~, `hw, `h, deceit, deception, delusion.~to be uncompliant; to refuse belief, disbelieve~go away, depart~to have in full; (intrans.) be estranged; (mid.) abstain from~`aw, `h, unbelief; violation of faith, faithlessness~ -- `oy, `o, `h, `to, unbelieving; unfaithful; pagan~to step off; to disembark; to become, result, happen~to cast or throw off, cast aside~to be absent from one's home or country; to travel~to recompense; requite~to reject; (pass.,) to be disallowed~die~( `apo & `kauisthmi ) to restore~reveal, uncover~to behead~to cut off~answer~, `h, answer~, `oy, `o, `h, `to, - `on, concealed; stored up~kill~to receive; to recover; (mid.) to lead away~ruin, destroy, loose; mid. perish, die~release; dismiss. send away~(prep.) from, away from~to hesitate, be at a stand, be in doubt and perplexity~, `oy, `to, defection, desertion; divorce~to remove or break through a covering or roof~send away~to deprive, detach; to debar; defraud~apostle, messenger~, `oy, `o, `h, expelled, excommunicated~to take leave of; to dismiss; to renounce~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle~, `aw, `h, destruction; waste, (`apollymi to destroy utterly)~, `aw, `h, (pr.) a prayer; (more commonly) curse, cursing~to please; to be pleasing, acceptable~, `h, `on, pleasing, acceptable~, `oy, `o, a number~Arimathea, a town of Palestine~to take the first meal, breakfast~to ward off; to avail; to suffice; satisfied~deny~a young lamb, lambkin, lamb~to seize; appropriate; to convey away suddenly~ `oy, `o, `h : (`a & `raptv, to sew) not sewed, without seam~infirm, sick, an invalid~, `arsen, `enow, `o, `to, of the male sex~now~bread~to season; make savoury~beginning, ruler~high priest~, `oy, `o, a president or elder of a synagogue~master of feast, head waiter~, `o, ruler~rule; mid. begin~ -- `atow, `to : an aromatic substance, spice~ask~, `oy, `o, `h, `to, unquenched; unquenchable~`aw, `h, intemperance; lasciviousness; insolence~, `aw, `h, weakness; infirmity; affliction; also, dat. sing. ( `asuenhw weak, infirm )~be sick, weak~, `oy, `o, a leathern bag or bottle, bottle of skin.~greet~, `oy, `o, salutation, greeting~unintelligent, dull; reckless, perverse; unenlightened~to dishonour; to treat with contumely or indignity; to abuse~`oy, `o, `h, unhonoured, without honour~( or `aylhw ), `h (def art) (pr.) a court-yard; sheepfold~to cause to grow or increase~, `h, `on, spontaneous, of his own accord~he; self; same~`vnow, `o, a privy~, `evw, `h, deliverance from captivity; remission, forgiveness~let go, send away, pardon; leave; allow~to froth, foam~`hw, `h, inconsiderateness, folly; levity, wickedness, impiety~, `eow, `oyw, `to, depth; `to `bauow, deep water; (met.) fullness~deep; (met). deep, profound~, `to palm branch~throw; put, place, bring~baptize~, `atow, `to, immersion; (met.) baptism (in the trial of suffering)~`oy, `o, an act of dipping or immersion; an ablution~`oy, `o, one who baptizes, a baptist~to dip~Barabbas~, `oy, `o, Bartholomew~, `oy, `o, Bartimaeus~to afflict, torment; (pass.) to be afflicted; to be tossed~kingdom~king~, `h, `on, royal, regal; a courtier; (met.) of the highest excellence~(pr.) to lift, raise, bear aloft; to take up~, `oy, `o, `h, a bush, bramble; `oy, `o, a bath (7.5 to 13.5 gal.)~, `o, Beelzebub~Bethany ~Bethesda~Bethlehem~Bethsaida (indecl.)~`h, Bethsaida (indecl.)~, `h, Bethphage (indecl.)~, `atow, `to, a step, footstep, tribunal, throne~, `oy, `to, a written volume or roll, book; a scroll~, `oy, `h, a written volume, roll, book~to eat~, `oy, `o, life; means of living; sustenance~to germinate, bud, sprout; to produce~to calumniate, revile; to blaspheme~`aw, `h, calumny, railing, reproach; blasphemy~see~, `a, `on, (verbal adj.) requiring to be cast or put~Boanerges (indecl.)~cry~to aid, help succour~to feed, pasture, tend while grazing~ `boyleyomai deliberate, resolve, decide~to choose, be pleased~ox, cow~, `o, arm~, `eia, `y, short, brief; few, small~ ` hw, `h, thunder~, `atow, `to, ( `bibrvskv ) food; solid food~, `evw, `h, the act of eating; consuming; that which one eats, food~Gabbatha, (indecl.)~, `oy, `o, an inhabitant of Gadara~, `oy, `to, a treasury; the sacred treasury~, `hw, `h, tranquility of the sea, a calm.~Galilee (also, dat. sing.)~a native of Galilee~to marry~to give in marriage~a wedding; a marriage festival; feast `gamev --to marry~for; certainly, so, then~, `hw, `h, Gehenna; hell~, `onow, `o, `h, a neighbour~fill~`aw, `h, birth; progeny; a generation; course of life~`vn, `ta, equivalent to `geneulia, birthday-festival~, `hw, `h, birth~beget; bear, produce~`h, Genesaret, Sea of Tiberias~`eow, `to, offspring; family, kindred; race, nation; kind~an old man.~taste~, `oy, `o, a husbandman;a vine-dresser, keeper of a vineyard~earth, ground, land~to be or become old~become, come to be, happen~know, learn~tongue, language~, `oy, `to, a purse, moneybag~`evw, `o, a fuller~make known~known~to speak in a low voice; to murmur, grumble~, `oy, `o, expression of secret discontent, complaint~Golgotha, (indecl.)~`aw, `h, Gomorrha~, `o, begetter; pl. parents~to fall upon one's knees, to kneel before.~, `atow, `to, a character of the alphabet; a writing, book~scribe, expert in law~writing; Scripture~write~, `h, `on, naked, without clothing; without the upper garment~( `gynh ), `h, a woman; a (married) woman, wife~woman, wife~, `aw, `h, an exterior angle, projecting corner~, `o, David, (indecl.)~to be possessed, afflicted, by a demon, or evil spirit~to be possessed, afflicted, vexed, by a demon, or evil spirit~divinity; demon~, `onow, `o, `h, a malignant demon, evil angel~, `oy, `to, a tear~weep~, `oy, `o, a finger; (also, from Heb.) power~`h, Dalmanutha, (indecl.)~to subdue, tame; (met.) to restrain within proper limits~to spend, waste, consume by extravagance.~but, and~it is necessary~point out, show ( `deiknyv )~to be timid, be in fear~, `h, `on, timid, fearful, pusillanimous, cowardly~a meal; supper~, `oi, `ai, `ta, (indecl.) ten; ten days, a few days, a short time~(indecl.) fifteen~, `evw, `h, Decapolis~tenth~`oy, `to, a tree~right~, `h, `on, made of skin, leathern~to skin, flay; hence, to beat, scourge~`oy, `o, a bond, chain; imprisonment; a string; an infirmity~hither, here~(i.e.) `deyr `ite, come; come near~second, again, second time [fr.] `dyo two~receive, take~( `dei ) : it is binding, necessary, proper; it is inevitable~, `ioy, `to, denarius, (Lat. a Roman silver coin.)~once, some time or other; formerly; at length; at any time, ever~, `oy, `o, `h, a slanderer; an informer, traitor; the devil~to deliver from hand to hand; to distribute, divide~to gird firmly round~to wait, attend upon, serve~servant~, `ai, `a, two hundred~to hesitate, be in doubt, doubt~to discourse, argue, reason~to make a settlement of accounts; to reason; to dispute~`oy, `o, reasoning, purpose; dispute; doubt, scruple~to divide into parts and distribute~, `aw, `h, the mind, intellect, understanding~to open; explain, expound~through all time; throughout; always; continually (by stated routine)~to pass through or over.~(prep.) (w. gen.) through, by; (with acc.) because of, on account of~to plunder, spoil, pillage~scatter apart~to pull or tear asunder or in pieces, burst~, `aw, `h, dispersion; the dispersed portion (of the Jews)~to separate, distinguish. (when followed by a neg. clause,) to interdict, prohibit~(interrog.) for what? why? wherefore?~rub, wear away by friction; to remain, stay, tarry~to convey through, across~to report, proclaim, publish~, `h, `on, (pr.) taught, teachable~`aw, `h, the act or occupation of teaching; instruction; doctrine~teacher~teach~, `hw, `h, instruction, doctrine; mode of teaching~a twin; (the Greek equivalent to the name Thomas)~give; express devotion; to cause to happen; to no purpose, in vain~to arouse; to be excited, agitated; to stir up~to pass through~to lead throughout; to declare thoroughly, recount, tell~just, righteous~righteousness, justice~, `oy, `to, a net, fishing-net~therefore~, `ai, `a, two thousand~thirst~, `oy, `o, chase, pursuit; persecution~to put in rapid motion; to pursue; to persecute~think, believe; seem~, `o, deceit, cunning~glory, splendor, fame~glorify, praise~to be a slave or servant~slave~to manifest with dignity, excellence, or majesty~a banquet, feast~, `oy, `to, an instrument with a curved blade, a sickle~be able~power, ability, miracle~, `h, `on, able, having power, powerful, mighty~to sink, go down, set~two~, `oy, `o, `h, difficult~twelve~`oy, `to, a gift, present; an offering, sacrifice~, (interj.) ha! (an expression of surprise or displeasure)~if~oneself~`h, `on, ( `epta, seven ) seventh~(adv.) in Hebrew, (from) `Ebraiow a Hebrew~to cause to approach; to approach, draw near; to be at hand~near~raise, wake~`ion, `ta, the feast of dedication~I~will, wish ( `uelv )~nation; pl. Gentiles~, `eow, `to, a custom, usage; an institute, rite~[conj.] if, whether, that~, `eow, `to, form, external appearance; kind, species; sight, perception~twenty-five~, `onow, `h, a material image, likeness, effigy~to be~Imperative of `legv, to say~speak, say (used as 2 aor. of `legv)~be at peace~peace~to lead or bring in, introduce, conduct or usher in~come in, go in~one; also, (prep.) into, unto, toward~to go or come in, enter; to come to, visit; to be put in; to intervene~plupft. of `isthmi (place, set; stand, stop)~adv. then, afterwards, thereupon; in the next place; besides~if ... if, whether ... or~perf. 2, from an old pres. `euv. to be accustomed, to be usual~, `oi, `ai, `ta, six~each~, `oi `ai, `ta, (indecl.,) one hundred~, `onow, `o, `h, a hundredfold, centuple~cast out, send out, remove~to receive from (another); to expect, look for; to wait for, to wait~to let out (to tenants)~(adv). ( `ekei ) from there, thence~there~(demonstrative pr.) that, this, he~to be amazed, astonished, awe-struck~to stab, pierce deeply, transfix~church, assembly~to pick out; to choose, select; to choose out (as the recipients of special favour and privilege)~to be weary, exhausted, faint; to faint, despond~to wipe off; to wipe dry~to deviate, withdraw ( `eknev, ) to swim out, to escape by swimming; to escape~(pr.) to strike out of; (hence,) to strike out of one's wits, to astound, amaze~to depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad~a displacement; amazement, astonishment; terror (in N.T.) an ecstasy, a trance~to lay (hands on any one); to exert (power and energy); to cast out, let down (an anchor)~to shake out, shake off~, `h, `on, sixth ( `ej six )~affrighted~from, out of, away from~pour out~`oy, `to, olive oil, oil; (`to `orow `tvn `elaivn) mount Olivet~, `vnow, `o, an olive garden; (in N.T. the mount) Olivet~(comp. of) `mikrow less, worse, inferior~make less, decrease~to drive, urge forward, spur on; to impel (a vessel by oars), to row~to put to proof, to test~to pity, have compassion on; (pass.) to receive pity; to be gracious~, `a, `on, free, in a state of freedom; exempt; unrestricted, unfettered~to free, set free~to draw, drag; to draw (a sword), unsheath; (met.) to draw (mentally and morally)~, `hnow, `o, a Greek; one not a Jew, a Gentile~`idow, `h, a female Greek~(adv.) in the Greek language~(fut.) to hope, expect; to repose hope and confidence in, trust, confide ( `elpiw, hope )~hope~myself~to step in; to go on board (a ship), embark~to dip in~look at, fix one's gaze upon~be deeply moved, scold, censure~my~to play upon, deride, mock~to fill; to be satisfied, satiated, full; (met.) to have the full enjoyment of~market~in front of, before~to spit upon~to cause to appear clearly; to reveal, make known~to blow or breathe into, inflate; (in N.T.) to breathe upon~to take into or embrace in one's arms~, `a, `on, opposite to, over against; contrary, (as the wind)~to enter; to clothe, invest; (mid.) be clothed; to be invested with~(adv.) on account of, for the sake of, by reason of~to communicate energy and efficiency~to hold within; to fix upon; (intrans.) to entertain a grudge against; (pass.) to be entangled~(adv.) (pr). hither, to this place; (also), here, in this place~a year~, `oy, `o, `h, (`en & `nyh) nocturnal.~, `oy, `o, `h, held in or by; subjected to; obnoxious, liable to; an offender against~(numeral) ONE nom. nuet. sing.~`atow, `to, a precept, commandment, ordinance~to prepare (a body) for burial; (absol.) to make the ordinary preparations for burial~, `oy, `o, preparation of a corpse for burial~to enjoin, charge, command; to direct~hence~commandment~to put to shame, make ashamed; (pass. form) to revere, reverence, regard~to wrap up in, inwrap, envelope; to wrap up, roll or fold together~before, in the presence of~to bring or lead forth, conduct out of~to raise up, make to spring up; (intrans.) to rise up, sprout, spring up or forth~to cause to rise up, raise up;~adv. ( a later form for `ejapinhw ), suddenly, immediately, unexpectedly~go out, come out~(impers. part.) it is possible; it is permitted, it is lawful~it is permitted, proper~to search out; to inquire by interrogation, examine strictly; to interrogate~explain, report, describe~, `oi, `ai, `ta, sixty~to put out of its place; to amaze; to be astonished~to promise; (mid.) to confess; ; to praise, celebrate~( `ij & `oryssv ) to dig out or through, force up; to pluck out the eyes~to make light of, set at nought, despise, contemn~authority, ability, right~to awake, arouse (from) sleep~(adv.) outwardly, externally~without, out of doors; outside, outer~, `h, feast, festival~promise, pledge~to lift up, raise, elevate; to hoist~to be ashamed of~adv. ( `epi & `anv ) [above, over, upon]~, `to, tomorrow, next day~(adv) in the very theft; in the very act~(adv.) thereupon, then, after that, in the next place, afterwards~conj. when, after, as soon as; since; for, for then, for else~, `oy, `o, the outer or upper tunic~ask~to cast or throw upon; to lay on, apply to; to put on, sew on~, `atow, `to, that which is put over or upon; (in N.T.) a patch~, `oy, `o, `h, `to, `on, ( `epi & `gh ) on the earth; earthly, terrestrial~a subject of observation; to perceive; to discern; to admit~to give in addition; also, to give to, deliver to, give into one's hands~to seek for; to require; to desire, endeavour to obtain~, `aw, `h, earnest desire; irregular or violent desire~cursed, accursed; infamous; outcast, vile~( `epi & `keimai ) to lie upon, be placed upon~to take hold of; seize; to grasp, obtain~to forget; (in N.T. in a passive sense,) forgotten~to call, denominate; (mid). to choose~to loose; to solve, to explain; to settle, put an end to~to prolong a stay; to persevere. (also, 1 pers. sing. fut. ind.)~to fall upon; to throw one's self upon~(prep.) upon, near, before, over, on the basis of, in the time of; at, by, on; across, to, against~to sew upon. (N.T.)~to overshadow; (met.) to shed influence upon~to turn towards; to turn round; to bring back, convert~to gather to (a place); to gather together, assemble, convene~to run together~to set over or upon; to enjoin, charge~to put, place, or lay upon; to impose; to inflict; to attack~to reprove, rebuke, reprimand; to admonish strongly~to permit, allow, suffer~to set the heart upon; to desire, long for~to smear upon, to anoint~heavenly; unearthly; divine, spiritual~seven~work, labor, do~deed, work~to search, trace, investigate, explore~`aw, `h, a solitude, uninhabited region, waste, desert~, `h, desert, wilderness~interpret~go, come (deponent verb)~to ask, interrogate, inquire of; request, beg, beseech~fut. form of `legv say,~eat~, `h, `on, farthest; last, latest; lowest; in the lowest plight~last~(adv. for the more usual form `eisv,) in, within, in the interior of~(adv.) from within, from the interior; the mind, soul~other~still, yet~to make ready, prepare~, `h, `on, ready, prepared~year~proclaim, preach, bring good news~good news, gospel~to think well, approve, acquiesce, take delight or pleasure~(adv). immediately, forthwith, instantly~straighten, make straight~, `eia, `y, straight; right, upright, true; (adv.) immediately, at once; forthwith~to have convenient time or opportunity, have leisure~`oy, `o, `h, timely, opportune, seasonable, convenient~, `a, `on, (compar.) easier, more feasible~bless~find~to thank; to give thanks; to be made a matter of thankfulness~, `oy, `o, `h, the left~error. error for efobhuhsan~Ephraim~(Aramaean) be thou opened~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next~till, until~live~, `oy, `o, Zebedee (pr. name)~zeal, jealousy~to visit with loss or harm; (pass.) to suffer loss or detriment~seek~a seeking; an inquiry, a question; a dispute, debate, discussion~`hw, `h, leaven~life~, `hw, `h, a zone, belt, girdle~to gird, gird on, put on one's girdle~to gird, gird on, put on one's girdle~to quicken, make alive~(particle) either, or; than, rather than~and not, but not; not even~plupft. of `oida with impft. sense (know)~(plft. of) `oida (to know; to know how; to regard with favour)~already~to be come, have arrived~Elias, (pr. name)~a particular period of life; prime; full age, years of discretion~, `oy, `o, the sun; (meton.) light of the sun, light.~, `oy, `o, a nail~we~day~`seia, `sy, half~(`h & `per) an emphatic form of `h, --than.~Herod, (pr. name)~, `vn, `oi, Herodians, (partisans of) Herod Antipas.~`adow, `h, Herodias, (pr. name)~Esaias, (pr. name)~whoever; such a one who; who~, `oy, `o, Thaddæus, (pr. name.)~sea~to be astonished, amazed; (pass.) to be astonished, amazed, awestruck.~death~to be of good courage, be of good cheer~marvel, wonder~, `h, `on, wondrous, glorious; marvellous, strange, uncommon~behold, see~will~will, wish~God, god~, `eow, `oyw, `o, `h, reverencing God, pious, godly, devout~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )~( `uerow ) to gather in harvest, reap~, `oy, `o, ( `urow ) harvest, the act of gathering in the harvest, reaping~to warm; (mid.) to warm one's self~behold, see~a repository, receptacle; a case, sheath, scabbard~, `uhleia, `uhly, female~, `oy, `to, a beast, wild animal; (met.) a brute, brutish man~, `oy, `o, a treasury, a store, treasure, precious deposit~to squeeze, press; to throng, crowd; to distress, afflict; to be compressed, narrow~pressure, compression; distressing circumstances, trial, affliction~to die~to make a din, uproar; to disturb, throw into commotion; to raise a lament~, `oy, `o, an uproar, din; outcry; a tumult, commotion~, `h, coming to meet~sleep~( `trefv ) `atow, `to, that which is reared; (pl.) cattle~, `v, to lament, bewail~, `trixow, `h, a hair~throne~, `h, daughter~, `oy, `to, a little daughter, female child.~, `h, door~`h, a door, gate~`oy, `o, `h : ( `uyra & `oyrow, a keeper ) a door-keeper, porter~, `aw, `h, sacrifice, the act of sacrificing~to off; to kill in sacrifice; to slaughter~Thomas (pr. name)~, `oy, `o, Jairus, (pr. name)~, `o, Jacob (pr. name, indecl.)~, `oy, `o, James, (pr. name).~to heal, cure; restore from a state of sin and condemnation~, `oy, `o, a physician.~, `h, form; look, aspect ( see `orav )~, `h, form; look, aspect ( see `orav )~behold (imptv. of) `orav~one's own~look, behold~, `aw, `h, Idumæa~, `o, priest~, `h, Jericho~temple~, `hw, `h, & `vn, `ta, Jerusalem~, `oy, `o, a native of Jerusalem~, `oy, `to, a temple~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua~, `h, `on, befitting; sufficient, enough~, `o, thong, strap~to clothe; (pass.) to be clothed.~garment~, `oy, `o, a garment; raiment, apparel, clothing~in order that~, `oy, `o, the river Jordan~, `aw, `h, Judea; the inhabitants of Judea. (also, nom. / dat. sing. fem. adj.)~, `oy, `o a descendant of Jacob, a Jew. (Also, `a, `on, Jewish)~Judas, Jude~, `oy, `o Iscariot (man of Carioth)~, `h, `on, equal, like~, `oy, `o, an Israelite~`o, Israel (pr. name, indecl.)~place, set; stand, stop~, `a, `on, strong, mighty; powerful, fortified; energetic; sure, firm~to be strong, be well, be in good health; to have power, be able; to be of service~dimin. of `ixuyw, a small fish~a fish~, `oy, `o, Joannes, John~, `a, `o, Jonas, (pr. name) ~`h, `o, Joses, (pr. name)~, `o, Joseph. (pr. name, indecl.)~and I, I also~to cleanse; to prune~to cleanse (from leprosy); to cleanse from sin~purification~, `a, `on, clean, pure, unsoiled~to seat one's self, sit down~one by one, one after another~to sleep, be fast asleep; (met.) spiritual sloth; to sleep (the sleep of death)~sit~to cause to sit, place; to remain, stay, continue~just as~and, also, even~Caiaphas, (pr. name)~new, recently made; (met.) renovated, better, of higher excellence~time~, `arow, `o, Cæsar, (pr. name.)~`aw, `h, Cesarea~( `kaitoi & `ge ) although indeed~to kindle, light; (pass.) to be kindled; to consume with fire~and there~and thence; and then, afterwards~, `einh, `eino, and he, she, it; and this, and that; he, she, it also; this also, that also~to speak evil of, revile, abuse, assail with reproaches; to treat with disrespect~to cause evil, injure, do harm; to do evil, commit sin.~an evil-doer; a malefactor, criminal~bad~call~good~(adv). well, rightly, suitably, with propriety, becomingly~, `oy, `o, `h, a camel~( `kai `ean ) and if; also if; even if; at least, at all events~, `h, (indecl.) Cana~Cananite~, `h, (indecl.) Capernaum~heart~fruit~to bear fruit; (mid.) to expand by fruitfulness~go down, come down~, `hw, `h, pr. a casting down; beginning, commencement (`kataballv to cast down)~to deride, jeer.~to break in pieces, crush, break in two~to follow hard upon; to track, follow perseveringly.~to lie, be in a recumbent position, be laid down; to recline~to break, break in pieces~to cut or dash in pieces; to mangle, wound.~to give judgment against, condemn; to place in a guilty light by contrast~to bring under, master, overcome; to domineer over~overtake, seize, apprehend, understand~to leave behind; to relinquish, let remain; to quit; to leave alone; to reserve~adv. alone, apart, in private~(prep.) (w. acc.) according to; (w. gen.) down, against~to adjust thoroughly; to knit together, unite completely; repair, refit~to prepare, put in readiness; to construct, form, build.~to pitch one's tent; (in N.t.) to rest in (a place), settle, abide; to haunt, roost~eat up, devour ( fut. of `katesuiv )~to exercise lordship over, domineer over~to eat up, devour; to consume, to squander; to plunder; to vex, injure~to hold down; to detain; to hinder; hold in a firm grasp; (pass). to be bound by~( `kata & `agoreyv, to harangue ) to speak against, accuse~an accusation, crimination~, `oy, `o, an accuser~, `evw, `h, an abode, dwelling, habitation.~adv. & prep. down, downwards; beneath, below, under; what is below, earthly~to scorch, burn.~Cedron, a mountain torrent near Jerusalem.~lie, recline; (to be in a place so so as to be on someth.,) lie (of vessels stand)~grave-clothes~to gain; to win, acquire possession of~money-changer~coin~to wound on the head~head~a garden, any place planted with trees and herbs~, `oy, `o, ( `khpow & `oyrow, a watcher ) a garden-keeper, gardener~announce, proclaim, preach~, `a, `o, Cephas, Rock, ( grk `Petrow )~moving, motion ( `kinev, to set a-going; to move )~, `oy, `o, a bough, branch, shoot; (met.) a branch (of a family stock)~weep~, `atow, `to, a piece broken off, fragment~to break off; (in N.T.) to break bread; (figurative reference to the violent death of Christ)~to close, shut; to shut up (a person); (met.) of the heavens~: `oy, `o, a thief~to steal; to take away stealthily, remove secretly~, `atow, `to, a branch, shoot, twig, esp. of the vine~to obtain, acquire, receive possession of~, `oy, `o, a lot, die; assignment, investiture; destination; a part, portion, share~, `hw, `h, a couch, bed. (used at meals or for a bed)~to cause to bend; to bow down; to lay down to rest; to put to flight~`hw, `h, theft~, `a, `o, (contr. for) `Kleopaw, Cleopas, (pr. name.)~a cavity; the belly; the stomach; the womb; the inner self~(pass.) to fall asleep, be asleep~sleep; (meton.) rest, repose~`h, `on, common; (ceremonially) unclean~to make common; (in N.T.) to profane, desecrate~, `oy, `o, a kernel, grain, seed~money-changer~, `o, bosom, breast~a place where any one may swim; a pond, pool (also, dat. sing.)~(adv). in better health~(pr.) to grow weary, suffer exhaustion; to abate, be stilled.~( `koptv ) (pr). to grow weary, suffer exhaustion; to abate, be stilled~], `oy, `o, ( `koptv ) trouble, vexation, uneasiness; labour, travail, toil; the fruit of labour~to smite, cut; to cut off or down~, `ioy, `to, ( dimin. of `korh ) a girl, damsel, maiden.~`o, (indecl.) corban, a gift, offering, oblation, anything consecrated to God~world, adornment~(Aram. imperat.) cumi, arise.~, `oy, `o, a basket~], `oy, `o, a couch (capable of holding one person)~cry out, scream~, `oy, `to, a skull~`oy, `to, a margin, border; (in N.T.) a fringe, tuft, tassel~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)~cry~, `oy, `o, a hanging steep, precipice, a steep bank.~, `h, `on, made of barley~, `atos, `to, judgment; a sentence, award; administration of justice; a lawsuit; decree~judge~, `h, judgment, judging~, `h, `on, hidden, concealed, secret, clandestine; secrets.~to hide, conceal; to lay up in store~, `atow, `to, a possession, property, (and spc.) real estate~, `evw, `h, creation, the act of creating~, `oy, `o, a circle; (in N.T. `kyklv, adverbially,) round, round about, around.~to encircle, surround, encompass, come around; (spc.) to beleaguer; to march around~to roll; (mid.) to roll one's self, to wallow~, `h, `on, crooked, bent, maimed, lame, crippled~, `atow, `to, a wave, surge, billow.~`ioy, `to, a little dog; a cur~to bend forwards, stoop down~lord, master~to hinder, restrain, prevent~, `hw, `h, a village, a country town~, `evw, `h, a large village, open town~`h, `on, blunt, dull; dull, deaf; dumb, mute; making dumb, causing dumbness~to have assigned to one, to obtain, receive; to have fall to one by lot; (absol.) to cast lots~`oy, `o, Lazarus (pr. name)~(adv.) secretly~, `apow, `h, a squall of wind, a hurricane.~speak, utter~, `aw, `h, matter of discourse; language, dialect~take, receive~a portable lamp, lantern, or flambeau~to be unnoticed; to escape the knowledge or observation; to be concealed; ~people~, `aw, `h, service, servitude; religious service, worship~, `oy, `to, a garden herb, vegetable.~, `vnow, `o, a (Roman) legion; (in N.T.) legion (used indefinitely for a great number)~say, speak~, `ioy, `to, a coarse cloth, with which servants were girded, a towel, napkin, apron~, `aw, `h, the leprosy~, `oy, `o, leprous; a leper.~, `o, Levi, son of Alphæus, the publican.~, `oy, `o, a Levite, one of the posterity of Levi~to brighten, to make white~light, bright; white; whitening, growing white~: `oy, `o, a plunderer, robber, highwayman~much, greatly, exceedingly.~to stone, pelt or kill with stones~made of stone, stony~to stone, pelt with stones (in order to kill)~stone~, `oy, `to, (neut. of `liuostrvtow, paved with stone, `liuow & `strvnnymi) a tessellated pavement~, `aw, `h a pound, libra, equivalent to about twelve ounces~consider, reckon~word, speech, matter, account, reason~, `hw, `h, (pr.) the head of a javelin; a spear, lance~to revile, rail at~remaining, left, rest; adv. from now on, henceforth, in addition, finally~to bathe the body, as distinguished from washing only the extremities~`oy, `o, a wolf; (met.) a person of wolf-like character~(pass.) to be grieved, pained, distressed, sorrowful~, `hw, `h, grief, sorrow; pain, distress~, `oy, `to, price paid; a ransom (fr. `lyv) ~, `aw, `h, a candlestick, lampstand~], `oy, `o, a light, lamp, candle~loose, untie, free; break up, destroy, abolish~, `hw, `h, Magdalene, (pr. name,) (of Magdala).~disciple, pupil~to be disordered in mind, mad~blessed, fortunate, happy~, `a, `on, long; (of space,) far, distant, remote; (of time,) of long duration~more, rather~Malchus, pr. name.~to learn, be taught; to be informed; to comprehend~, `to, (indecl.) mannna (the miraculous food of the Israelites while in the desert)~Martha (pr. name)~Mary (pr. name)~(indecl.) Mary (pr. name)~testify, witness~, `h, witness, testimony~, `ioy, `to, testimony, evidence; testification.~, to call to witness; to make a solemn affirmation, appeal;~to scourge~, `igow, `h, a scourge, whip; (met.) a scourge (of disease)~(adv.) in vain, fruitlessly, without profit~, `oy, `o, Matthew, (pr. name.)~to bear the sword, to have the power of life and death~to fight; to quarrel; to contend, dispute~large, great~`vn, `oi, great men, lords, chiefs, nobles, princes~interpret~`oy, `to, confine, border~make drunk; pass. get drunk, drink freely, be drunk~(comp. of) `megaw greater~(verb) care, concern; (also), 3 pers. sing. press ind. fr. `mellv, to be on the point of~, `itow, `to, honey~be about to, be on the point of; intend, propose, have in mind~to find. fault with, blame, censure; to intimate dissatisfaction with~on the one hand, but~(conj). ( `men & `toi ) truly, certainly, sure; nevertheless, however~remain, abide~to divide; distribute; to share; to be subdivided; be at variance~, `hw, `h, (`merizein `ton `noyn, dividing the mind) care; anxious interest.~, `eow, `oyw, `to, a part, portion, division; partnership, fellowship~middle, in the middle~to be in the middle or midst; to be advanced midway~, `oy, `o, the Messiah, the Anointed One (the same as `o `Xristow)~, `h, `on, full, full of, filled with; replete~to go or pass from one place to another; to pass away, be removed; to go away, depart~to change the external form, transfigure~to repent; to make a change of principle and practice, to reform~, `aw, `h, repentance; (practical) reformation; reversal (of the past)~(adv). ( `meta ) between; in the meantime, meanwhile; following, succeeding~(prep.) (w. gen.) with; (w. acc.) after, behind~to mete, measure; (met.) to estimate.~measure (about 9 gals.)~measure~no one~(conj). neither, (and repeated), neither--nor; not even, not so much as~(adv). ( `mh & `eti ) no more, no longer~, `eow, `oyw, `to, length~to lengthen, prolong; (mid.) to grow up, (as plants.)~not, w. other moods than ind.; interrog. clauses -- element of doubt~disclose, report~(`mh & `pote) (has the same significations and usage as) `mh; whether~(conj.) neither; neither ... nor; (in N.T. also equivalent to ) `mhde, not even, not so much as~mother~( `mh & `ti ) (has the same use as) `mh (in the form) `ei `mhti~to pollute, defile, ceremonially~one~a mixture~, `a, `on, little, small; young; short (in time); a little while; low, humble~remember ( `mimnhskv to remind )~to remind~hate~hire, wages, reward; punishment~`oy, `o, a hireling~, `atow, `to, (pr.) a memorial, monument; a tomb, sepulcher.~, `to, tomb, grave~remember~`oy, `o, `h, having an impediment in one's speech, a stammerer~, `oy, `o, a modius, a peck; (in N.T.) a corn measure~an adulteress~to commit or be guilty of adultery~, `aw, `h, adultery (also, dat s.)~to commit adultery with, debauch~, `hw, `h, a stay in any place; an abode, dwelling, mansion (from `menv to abide)~only-begotten, only-born ( `monow & `genow )~only, alone~, `oy, `o, `h, one-eyed; deprived of an eye~, `h, `on, of a mill, belonging to a mill~`oy, `to, ointment, unguent, (usually perfumed)~, `ioy, `to, a secret; a concealed power or principle; a hidden meaning~Moses (pr. name)~, `h, Nazareth (a city of Galilee, indecl.)~, `oy, `o, an inhabitant of Nazareth~a Nazarite; an inhabitant of Nazareth.~, `o, Nathanael (pr. name, indecl.)~(a particle, used to strengthen an affirmation) verily; yea, yes~temple~ `oy, `h, spikenard~dead~, `a, `on, recent, new, fresh; young, youthful.~, `thtow, `h, youth~to nod; to intimate by a nod or significant gesture~`hw, `h, a cloud~, `a, `on, (compar. of `neow) younger, more youthful~, `aw, `h, fasting, want of food; (also, dat. sing.)~to fast.~`iow, `evw, fasting~to conquer, overcome, vanquish, subdue~, `oy, `o, Nicodemus (pr. name)~, `hrow, `o, from `niptv wash~wash~perceive, understand~`hw, `h : pasture, pasturage; to eat its wa, spread corrosion~law~disease, sickness ( `nosow, a disease, sickness, distemper )~, `oy, `y, a disease, sickness, distemper~a bride~bridegroom~, `vnow, `o, a bridal-chamber; `uioi `toy `numfvnow, the bridegroom's attendant friends~now~night~to prick, pierce~`oy, `o, a sextarious (Roman measure); (in N.T.) a small vessel, cup, pot~wither, dry up~dry, withered~, `v, to instruct, teach~( `odoiporev ) a journey, journeying, travel~way~, `odontow, `o, a tooth~to smell emit an odour; to have an offensive smell stink~, `oy, `to, a linen cloth; (in N.T.) a swath, bandage (for a corpse)~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)~house, household~build~house, household~, `o, wine~to think, suppose, imagine, presume~`oia, `oion, (relat. pron.) what, of what kind or sort, as~, `oi, `ai, `ta, eight~, `h, `on, little, small, in number, etc.; pl. few.~whole, entire; complete~`atow, `to, the eye~or `omnyv, to swear; to promise~, `oia, `oion, like, similar, resembling~to resemble, assimilate; (pass.) to be made like, resemble; to liken, compare~(adv.) likewise, in a similar manner ( `omoiow like, similar, resembling )~confess, agree~together; in the same place; together at the same time~all the same, nevertheless, yet; strengthened with `mentoi though~, `to, young ass~name~, `oy, `o, `h, an ass, male or female~(adv) really, in truth, truly~, `eow, `to, vinegar; a wine of sharp flavor~(adv. of place,) from behind, behind, after, at the back of.~after, behind~arms, armour, weapons~where~(conj.) in order that; (adv.) how, in what way~see~mental bent, impulse; anger, indignation, wrath~`oy, `o, the dawn; the morning~, `oy, `o, the dawn; the morning~, `oy, `to, a limit, bound, border of a territory; (pl.) region~to put to an oath; to obtest, adjure, conjure.~`oy, `o, on oath; that which is solemnly promised, a vow~(pr. trans.) to put in motion, incite; (intrans.) to rush.~mountain~, `h, `on, or `oy, `o, `h, bereaved of parents, orphan; bereaved, desolate~to dance~smell, odor~as great, how great; as far, how far; as long, how long; as much, how much~rel. WHO, WHICH, WHAT, THAT; also def. art. THE~, `eoy, `oy, `to, a bone~whoever; such a one who; who~, `yow, `h, (pl.) `ai `osfyew, the loins.~(conj.) when, whenever; in case of, on occassion~(rel. pron.) who, which, that~(conj.) that; for that, for, because; seeing that, since~and not, but not; not even~no one~no one~not one, no one, none, nothing~(adv.) ( `oyde & `pote ) never~(adv.) ( `oyde & `pv ) not yet, never yet, never~no longer~not~then, therefore; (used interrogatively, Jn. 18.37)~NOT, adv. of negation / adv. [where; whither] / gen. sing. `ow, [who, which, that]~therefore, then~not yet~heaven~, `vtow, `to, the ear. AND acc. pl. masc. of `ow — who, which, that~neither -- nor~(adv). thus, in this way; ALSO, 2 decl. noun masc. dat. sing. `oytow --this~(d. pron.) this, this person or thing~thus, so~not, no~not~to be bound or obliged by what is due or fitting or consequently necessary~eye~a serpent; an (artificial) serpent; used of the devil or Satan; a man of serpentine character~crowd~, `ioy, `to, a little fish~, `ia, `ion, evening~, `evw, `h, a sight; the face, visage, countenance; external appearance~`eow, `to, sufferng; an affection, passion~, `ioy, `to, (dimin. of `paiw) a little boy, child; a boy, lad~(adv.) from childhood, from a child~infant, child~(fem. dimin. of `paiw) a girl, damsel, maiden; a female slave or servant~a child~to strike, smite (with a fist or sword)~, `a, `on, old, not new or recent.~again~very many, very great, vast~all, every~always~to cast or throw by the side of; (met.) to compare; (absol., a nautical term,) to bring to (land)~parable~to announce; to command; entreat solemnly~( `para & `ginomai ) to be by the side of; to come, approach, arrive~(`para & `agv) to lead beside; (intrans.) to pass along or by; to pass on; to pass away~to accept, receive; embrace with favour, approve, love~deliver, entrust, commit, pass on; to hand over, deliver up~`evw, `h, delivery; what is transmitted, doctrine; tradition~summon, request, entreat~, `on, `o, one called or sent to assist another; genr. the Paraclete~to stoop beside; to stoop down (to take a view)~receive, accept~, `h, `on, paralytic, palsied.~to speak; to soothe, comfort, console; to cheer, exhort~to pass by the side of; to pass along.~(prep.) from; at, by, beside, near; by, along, near, more than, against~, `hw, `h, preparation; (in N.T.) preparation, day of preparation~to watch narrowly; to observe or watch insidiously; to observe scrupulously.~to place by the side of, or near; to set before~(`para & `eimi) to be beside; to be present; to be come; to be in possession~to pass beside, pass by; to pass away~to place beside; to have in readiness, provide~`aw, ` h : an obscure saying, enigma; a parable, similitude, figurative discourse~`oia, `oion, nearly resembling, similar, like~, `h, openness; `en `parr. be known publicly~all, every~all every~, `to, Indecl. Passover~to be affected by (a thing, whether good or bad,) to suffer; (absol.) to suffer (death.)~father~], `idow, `h, ( `pathr ) one's native place, country, or city; a heavenly country~, `hw, `h, a fetter.~(adv.) on foot, or, by land~convince, persuade; depend on, trust in~to hunger, be hungry~to make proof or trial of, put to the proof; to tempt; to try, subject to trial~send~, `aw, `h, a mother-in-law.~a father-in-law~, `ai, `a, (`pente & `xilioi) five times one thousand, five thousand~five~, `oi, `ai, `ta, (indecl.) fifty~beyond, across~to lead around, carry about; to traverse; to go up and down~to cast around; to clothe; (mid.) to clothe one's self, to be clothed~(trans.) to look round upon; (absol.) to look around~bind around~to lie around, be circumjacent~`oy, `o, `h, greatly grieved, exceedingly sorrowful~walk~(prep.) (w. gen.) about, concerning; (w. acc.) around, about, near~`atow, `to, more than enough; abundance; affluence~to be over and above, to be superfluous; to abound; to increase~`h, `on : ever and above; superfluous; excessive; (adv.) in full abundance~(adv.) much, abundantly, vehemently; more, more abundantly~, `h, dove~stand around~to cut around; to circumcise~to place around, put about or around; (met.) to attach, bestow~, `hw, `h, circumcision, the act or custom of circumcision~to run about, run up and down~to bear or carry about; (pass.) to be borne about, driven to and fro~, `oy, `o, `h, an adjacent or circumjacent region; inhabitants of the region round about~, `oy, `to, (neut. of `peteinow, winged, flying) a bird, fowl.~, `oy, `o, a stone; in N.T. the Greek rendering of the surname Cephas~, `eow, `oyw, `o, `to, like rock; stony, rocky.~], `hw, `h, a source, spring, fountain; a well; (also), dat. s.~, `oy, `o, moist earth, mud, slime; clay, (potter's) clay~`aw, `h, a leather bag or sack, scrip, wallet~, `evw, `o, (pr.) cubitus, the fore-arm; (hence,) a cubit~lay hold of, arrest~Pilate, pr. name.~to fill; (pass.) to be filled (mentally), be under full influence~`akow, `o, a board or plank; (in N.T.) a plate, platter, dish~drink~sell~fall~believe, entrust~, `h, `on, genuine, unadulterated~faith~faithful, believing~to lead astray; to go astray; to seduce, delude; to sin~breadth~more~to interweave, weave, braid, plait~an inordinate desire of riches, covetousness; grasping, overreaching, extortion~, `aw, `h, (pr.) a rib; the side of the body~fullness, amplitude, magnitude; a multitude, a great number; a crowd, throng~(adv.) besides, except; (as a conj.) but, however, nevertheless~full, filled~fulfill, fill~, `atow, `to, fullness; supplement, complement (lit. of the) patch (on a garment)~that which fills up; full measure, entire contents ( `plhrhw )~(adv). ( `pelaw ) near, near by~, `oy, `to, (dimin. of `ploion) a small vessel, boat~boat~, `a, `on, rich, opulent, wealthy~riches, wealth, opulence; (in N.T.) `ploytow `toy `Ueoy, (or) `Xristoy, abundant blessings~spirit, wind~wind, breath, spirit, Holy Spirit ( `pneyma )~to breathe; to blow (as the wind)~to stifle, suffocate, choke; to seize by the throat.~whence~do, make~, `h, `on, of various colours, variegated, chequered; various, diverse, manifold.~to feed, pasture, tend a flock; (met.) to tend, direct, superintend; to rule~, `o, shepherd~`hw, `h, a flock (of sheep)~], `oia, `oion, of what kind, sort, or species; what? which?~city~many, much~, `oy, `o `h ( `polyw & timh ) of great price costly, precious~`aw, `h, badness, bad condition; evil disposition, wickedness; (pl.) wicked deeds~evil, wicked~go, come~, `aw, `h, fornication, whoredom; incest; lewdness, uncleanness; (sym) idolatry~(adv.) forward, in advance; far~, `oyw, `ea, `a, `eon, `oyn, purple, crimson~, `evw, `h, drinking; drink, beverage~`h, `on, how great? how much? how long? how many?~, `oy, `o, a river, stream; (met. and allegor.) Jno. 7.38; a flood, winter torrent~(interrog. part.) when? at what time? how long? (also, part. of time) once; formerly~(adv.) whether?~a vessel for drinking, cup~to cause to drink, give drink to~where~foot~the palace in which the governor of the province resided~`aw, `h, a small area or bed in a garden; a company of persons~to do, execute, perform, practise, act, transact~older, elder~(adv). before; sooner than~to lead, bring, or conduct forth; to go before; previous; precede~to go forward, advance; to advance in life.~belonging to or pertaining to sheep; the sheep-gate ( `probaton, sheep )~, `to, sheep~to go forwards; to precede; be a forerunner; to outgo; to travel in advance~, `evw, `h, a setting forth or before. (showbread)~(prep.) before~to ask for in addition; to ask earnestly, beg; to beg (alms)~to approach, come near.~come or go to, approach~, `hw, `h, prayer~pray~, `oy, `o, `h, `to, opportune; continuing for a limited time, temporary~(mid. of `proskalev), to call to, summon, invite; to call to one's self~to persist in adherence; to be intently engaged in; be at hand.~, `oy, `to, (pr.) a cushion for the head, pillow; (also,) a boat-cushion.~(pr.) to glue to; (in N.T.) to join one's self to; to cleave closely to~to dash against, to beat upon; to stumble; to stumble at, to take offence at~worship, prostrate oneself before~, `oy, `o, a worshipper ( `proskynev )~to assume, associate; to take; to receive kindly~to continue, remain; to adhere to~to bring a ship to its station or to land; (mid.) to come to the land~to fall or impinge upon or against; to fall down to; to beat against.~to go or come to any one~(prep.) to the advantage of; near, at, by; toward, with, against~to place or station at or against; to command, direct; to assign~to put to or near; to lay with or by the side of; to add~to run to, (or) up~, `oy, `to, what is eaten besides; (hence, genr.) victuals, food.~to bear or bring to; to offer up (any one as a sacrifice to God)~face~, `to, before, in front; `a, `on, which of the two? whether?~to run before, or in advance~, `evw, `h, an excuse~to prophesy~prophet~the hinder part of a vessel, stern.~(adv.) in the morning, early; the morning watch~, `aw, `h, in the morning, early; morning, the morning hour~first, adv.~first, adj.~, `hw, `h, the heel~, `atow, `to, spittle, saliva~to spit, spit out~`atow, `to, a fall; a dead body, carcass, corpse~, `h, `on, reduced to beggary, mendicant; poor, indigent~`hw, `h, together with the fore-arm, or, with care, carefully (also, dat. sing.)~to ask, inquire; to investigate, examine; to ascertain by inquiry, understand~to be feverish, be sick of a fever.~`oy, `o ( `pyr, fiery, fierce; fire ) scorching and noxious heat; a fever~fire~sell~, `oy, `o, a youngling; a foal or colt~ever, at any time~petrify, harden~, `evw, `h, a hardening; (met.) hardness (of heart,) callousness, insensibility~how? in what way?~rabbi, master~Robboni, my master~Rabboni, my master, (the highest title of honour in the Jewish schools)~`oy, `h, a rod, wand; a staff; a sceptre~(a rent)~a blow with the palm of the hand, cuff, slap~, `idow, `h, a needle~to flow; also, (obsolete form) to say, speak~word; thing, object~or `rhgnumi, to rend; to break in pieces; convulse; to break forth (into exclamation)~, `hw, `h, a root; to be rooted (in faith); source, origin; offspring, progeny~, `evw, `h, a flowing; a (morbid) flux.~a Roman, Roman citizen~, `hw, `h, Rome~Sabbath~(indecl.) Salim (pr. name)~, `aw, `h, Samaria (city & region)~, `oy, `o, a Samaritan, an inhabitant of the city or region of Samaria~, `idow, `h, a Samaritan woman~`oy, `to, a sandal~flesh~, `a, `o, an adversary, opponent enemy; Satan, the devil~to extinguish, quench~(reflexive pronoun) yourself~to stand in awe; to worship~(`shma, a sign, mark) to indicate by a sign, to signal~sign, miracle~(prep.) with, together with]~, `vnow, `h, Sidon, (a celebrated city of Phœnicia.)~`oy, `o, a Sidonian, Sidon~, `o, (indecl.) Siloam (a pool or fountain near Jerusalem)~, `vnow, `o, Simon (pr. name) (also,) voc.~, `evw, `to, mustard; (in N.T. probably the shrub, not the herb.)~, `oy, `o, corn, grain, wheat~, `o or `to, Indecl. -- Mount Sion.~to be silent, keep silence, hold one's peace.~to cause to stumble; to offend, vex; shock~, `eow, `to, the leg~, `a, `o, Sceva, (pr. name.)~, `eow, `to, a vessel, utensil (for containing anything); thing, object.~`hw, `h, a tent, tabernacle~, `aw, `h, a pitching of tents or booths; the feast of tabernacles~tabernacle, dwell~, `aw, `h, a shade, shadow; a shadow, a shadowing forth, adumbration~, `aw, `h, hardness of heart, obduracy, obstinacy, perverseness~, `a, `on, dry, hard; (met.) harsh, severe, stern; repulsive, offensive; stubborn~to disperse, scatter; to dissipate, waste; to scatter abroad one's gifts~, `h, darkness~darkness; gloom (of punishment and misery); (moral or spirtual) darkness~to flay, lacerate (met.) to vex, trouble, annoy.~, `hkow, `o, a worm; (met.) gnawing, anguish~, `hw, `h, myrrh~`vn, `ta, Sodom~Solomon, (pr. name)~, `sh, `son, thine -- fr. `sy~, `oy, `to, a handkerchief, napkin~, `to face cloth, like handkerchief~wisdom~to tear, lacerate; (by impl.) to agitate greatly, convulse~the temple guard~sow~`orow, `o, a sentinel, life-guardsman~, `atow, `to, seed; offspring, posterity; a seed or principle~], `oy, `to, a cave cavern, den~to be moved with pity or compassion; to be compassionate.~, `oy, `o, a sponge~, `oy, `o, `h, sown, fit to be sown; fields which are sown~, `oy, `o, a sowing; seed, that which is sown; almsgiving~`hw, `h, haste; with haste; earnestness~`idow, `h, a basket, hand-basket~, `oy, `to, (pr.) a fixed standard of measure; a stadium (201-245 yards); a race-course, a race~, `oy, `o, a stake; a cross~crucify~, `yow, `o, an ear of corn; `Staxyw, (pr. name.)~, `hw, `h, a roof, flat roof (of a house).~to groan, sigh~, `oy, `o, `Stefanow, Stephen, (pr. name.); also, wreath, crown~, `eow, `to, and pl. `ta `sthuh, the breast~stand~to shine, glisten~a colonnade, piazza cloister, covered walk supported by columns ( `isthmi, to make stand )~mouth~, `o, soldier~turn, turn around~to put on a gloomy and downcast look; to lower~kindred, akin; (as a subst.) a kinsman or kinswoman, relative~use in common; to have social intercourse with, associate with~to yoke together; to conjoin, join together, unite.~to seek, ask; to deliberate, debate; to argue, reason; to question, dispute~, `h, fig tree~to talk, converse, or confer with~to catch up; to seize, apprehend~to be grieved together with; to be grieved.~to stand with the feet together; to happen, befall~to counsel, advise, exhort~, `ioy, `to, counsel, consultation, mutual consultation; a council, counsellors~a fellow-disiple~to throttle, choke; to press upon, crowd, throng~to go with, accompany; to come together, assemble~`ioy`, `to, a drinking together; a feast, banquet; a festive company~profit~gather~place of assembly, synagogue~to follow in company with, accompany~to recline with (any one at table)~a sitting together, assembly; the Sanhedrin, the supreme council of the Jewish nation~, `evw, `h, consciousness; conscience~to enter with (any one); to embark with~( `syn & `erxomai ) to come together; to assemble; to cohabit matrimonially~an established custom, practice~to press together; to press upon, crowd, throng.~(pr.) to send together; (met.) to understand, comprehend thoroughly~with~to keep safe and sound; to observe strictly; to protect; keep carefully in mind~to place together; to agree together; to bargain; to second a statement~to run together, flock together; to run in company with~to rub together; to shiver; to break, break in pieces; to break down, crush, bruise~`hw, `h, a Syrophenician woman~to draw, drag~to crucify with (another)~you~, `h, (indecl.) Sychar (a city of Samaria)~to seal, stamp with a seal~to split; to rend, tear asunder~, `atow, `to, a rent; (met.) a division (into parties), schism~rope~save~body~body~, `hrow, `o, a saviour, preserver, deliverer~`aw, `h, deliverance; salvation~to be of a sound mind; to be calm; to be sober-minded~a damsel, maiden (fr. Aram.)~disturb, trouble~by crasis for `ta `ayta (the same things); nom. / acc. pl. neut.~agitation, troubling; commotion, tumult ( `tarassv, to agitate, trouble )~(adv.) quickly; hastily; with inconsiderate haste~(adv.) quickly; soon; readily~swift, fleet, quick~and, freq. not translated~a little child~child~, `onow, `o, a carpenter~( `telow ) to execute fully, finish; to consummate; to perfect~die, come to an end~to finish, complete, conclude~, `eow, `to, an end attained, consummation; `eiw `telow throughout, Jn. 13.1~one who farms the public revenues; (in N.T.) a publican, tax-gatherer.~, `ioy, `to, a custom-house, toll-house; collector's office.~, `atow, `to, a prodigy, portent; a signal act, wonder, miracle~forty~four~happening on the fourth day; here he has been dead four days~`h, `on, fourth~`ai, `a, four thousand~, `oy, `o, `h, `to, `on, ( `tessares & `mhn ) of four months, four months in duration~(adv.) clearly, plainly, distinctly~keep, watch~, `evw, `h, a keeping, custody~, `adow, `h, Tiberias~put, place; make~to bear, bring forth (children)~to pull, pluck off.~, `oy, `o, Timaeus, (pr. name)~honor~], `hw, `h estimate of worth; price, value; preciousness; honour, dignity; veneration~someone, anyone, anything (or who? what?)~someone, anyone (or who? what?)~, `oy, `o, an inscribed roll, superscription~such a kind, such as this~to make up the mind; to dare; to presume; to assume a bold bearing~place~so great, so much; so long (of time)~then~the~table~, `oy, `o, the neck.~three~to tremble, be agitated rom fear.~to run; to run (a race); (in N.T.) to run (a certain course of conduct)~, `ai, `a, three hundred~, `oi, `ai, `ta, thirty ( `treiw, three )~three~, `oy, `h, a beaten track; a road, highway.~to creak, to utter a creaking, grating sound; to gnash, grind (the teeth.)~third~( `trefv ), `hw, `h, nutriment, nourishment, food; provision, victual~, `aw, `h, a hole, perforation; eye (of a needle)~to crunch; to eat; (from the Heb. `arton `trvgein) to take food, partake of a meal~, `oy, `o, (pr.) a blow; an impress; a print, mark~, `oy, `h, Tyrus, Tyre~blind~blind, make blind~sound, well, healthy~water pot~water~son~you (pl.)~, `a, `on, (possess. pron.) ( `ymeiw ) your, yours~go away, withdraw~to give ear, hearken; to listen; to obey; to render submissive acceptance; (absol.) to be submissive~exist, be present; `ta `yp. property, possessions~`aw, `h, haughtiness, arrogance~(adv.) super-abundantly, most vehemently, above all measure~(prep.) (w. gen.) for, in behalf of, because of; (w. acc.) over and above, beyond~, `o, officer, servant~to meet~to indicate~to bind under; to put on one's own feet, to be shod~, `to, sandal~`oy, `o, the giver of an answer; a stage-player; counterfeit, a hypocrite~to put in mind, remind~(prep.) (w. gen.) by; (w. acc.) under, below~a hair; (dat) the hair of the head~, `oy, `o, `h, hyssop; a bunch of hyssop; a hyssop stalk~to be behind; to fall short of; lack; to be wanting, to be defective~ater, afterwards~, `h `on, woven~`h, `on, high, lofty, elevated~, `h, `on, highest, loftiest, most elevated; (met.) the Most High.~to raise aloft, lift up; to elevate, uplift, exalt~2 aor. of `esuiv eat~give light, shine~, `a, `on, apparent, conspicuous, manifest, clear, known, well-known;~reveal, make known~(adv.) manifestly; clearly, plainly, distinctly; openly, publicly~a torch, lantern, light~`atow, `to, a phantom, spectre~, `oy, `o, a Pharisee, a follower of the sect of the Pharisees~sorry, vile, refuse; evil, wicked~bear, bring, carry~to flee; to shrink, stand fearfully aloof; to make escape; to shun~say, affirm~love~Philip~, `o, friend~to muzzle; to silence, to be silent, speechless; to be hushed~fear~to fear, dread; to fear reverentially, to reverence; to be afraid~fear, terror; astonishment, amazement; a terror; awe; respect, deference~, `o, the palm-tree, the date-palm~to put to death, kill, stay; (absol.) to commit murder~`oy, `o, a killing, slaughter, murder~to bear, to wear~whip, lash~a well, cistern~to think to mind; to take thought, be considerate; to incline to, be set upon~a keeping watch, ward, guard; a place of custody, prison~to be on watch, keep watch; keep safe, preserve~call, invite~voice, sound~light, daylight, spiritual illumination, radiance~shine, give light to, illuminate~, `to, light, daylight, spiritual illumination, radiance ( `fvw )~rejoice~to slacken; to let down, lower~`oy, `to, a vessel, copper, brazen utensil~`oy, `o, copper, bronze; a brazen musical instrument; copper money; money~(adv.) on the ground, to the earth~joy~grace on account of; for the sake of, in order to~grace, favor~`eow, `to, the lips; language, dialect~winter-flowing; a brook~`vnow, `o, stormy weather; a storm, tempest; winter~hand~], `onow, `o, `h, worse; more severe; also, (gen pl.) ( `xeir )~(adv). yesterday~a chiliarch, commander of a thousand men; the prefect (of the temple)~, `vntow, `o, a tunic, vest, (the inner garment)~`onow, `h, snow~`a, `on, pale green; green, verdant~, `oy, `o, `h, (pr.) a young swine; a swine, hog, or sow~to be angry, incensed (`xolh, considered as the seat or cause of anger and of melancholy)~or `xoyw, earth dug out and heaped up~to feed or fill with grass, herbage; to fatten; (met.) to satisfy~, `oy, `o, an inclosure; pasture-ground; fodder for beasts; in N.T. herbage, verdure; a plant of corn~need, necessity~, `atow, `to, anything useful, or needful; (plur.) wealth, riches~, `oy, `o, (pr.) anointed; `o `Xristow, the Christ, the Anointed One; the Messiah~time~crippled in the feet, limping, halting, lame; (met). weak, (spiritually); maimed~space, room; a country, region, tract, province; a district, territory, environs; field, farm~hold, make room, reach, go forward~to sunder, sever, disunite.~( `xvra ], `aw, `h ) space, room; a country, region, tract, province~(adv). apart, apart from, parted from, distinct from~to bear false witness, give false testimony~, `eow, `oyw, `to falsehood; perversion~, `oy, `o, one who utters a falsehood, a liar; a delinquent~`ioy, `to, a morsel, crumb, bit~soul, life~cold~, `oy, `to, a bit, morsel, mouthful~here~hour, time~hosanna ! save now, succour now~as, when, after, while, about~(adv.) ( `vw & `ei ) as if; as it were, as, like; about~(adv.) just as, as, like as~therefore, so that~an ear~to help, profit, benefit~to go or come in, enter; to be put in; to intervene (alt.sp.)~(by crasis for `kai `ekei)~(rel.pron.) acc.f.sing.~3_p.sing.prs.ind./3_p.sing.[fr.] `mellv~abrev.~acc.~acc.m.~acc.m.; nom./acc.n.sing~acc.p.~acc.p.f.~acc.p.m.~acc.p.m./f.~acc.p.n.~acc.p.n./dat.sing.f.~acc.sing.~acc.sing.contr.m.~acc.sing.f.~acc.sing.f.(adj)~acc.sing.f./acc.p.n.compar.~acc.sing.f./n.p.compar.~acc.sing.f.; nom./acc.p.n.~acc.sing.m.~acc.sing.m./f.; acc.p.n.~acc.sing.m./nom.n.~acc.sing.m./p.n.~acc.sing.m.; nom./acc.n.~acc.sing.m.; nom./acc.p.n.~acc.sing.m.; nom./acc.sing.n.~acc.sing.m.compar.~acc.sing.n.~adj.sing.n.nom.,acc.~adv.~adv.(by night)~adv.comparat.~alt.for m.of root~by apostrophe for `kata~by apostrophe for `meta~by crasis for `ta `ayta (the same things); acc.f.sing.~dat.~dat./voc.~dat.m.sing.~dat.p.~dat.p.+mov nu~dat.p.f.~dat.p.m.~dat.sing.~dat.sing./(`egv) nom.p.m.~dat.sing.f.~dat.sing.m.~dat.sing.m./n.~dat.sing.n.~gen `ow WHO,WHICH; also,adv WHERE~gen.~gen./dat./voc.~gen./voc.~gen./voc./dat.~gen.p.~gen.p.indef.(or interrog.)~gen.p.m.~gen.sing.~gen.sing.(also root for m.for noun)~gen.sing./acc.p.~gen.sing.f.~gen.sing.m.~gen.sing.m./n.~gen.sing.n.~gen.sing.n.Att.for `oytinow~n.sing.adverbially~n.sing.compar.~nom.~nom.( `syn /`edra)~nom./acc.n.sing.~nom./acc.p.~nom./acc.p.m.~nom./acc.p.n.~nom./acc.p.n.; n.p.adverbially~nom./acc.sing.n.~nom./acc.sing.n.compar.~nom./dat.sing.f.~nom./dat.sing.f.; nom./acc.p.n.~nom./voc p.~nom./voc.p.~nom.p.~nom.p.f.~nom.p.m.~nom.p.m./f.; acc.p.f.~nom.p.n.~nom.sing.~nom.sing.contr.~nom.sing.f.~nom.sing.f./(adj.) nom.,dat.sing.f.[fr.] `ioydiaow Jew; dat.[fr.] `ioydaia Judea~nom.sing.f./dat.sing.f.~nom.sing.f./nom.p.n.~nom.sing.m.~nom.sing.m.compar.~nom.sing.n.~noun p.n.dat.+mvn.~particle -- aspect of contingency~voc.~voc.p.~voc.sing. !hn~adelfai~adelfhn~adelfhw~adynaton~afedrvna~afesin~agaphn~agaua~aggelon~agie~agion~agiv~agnafoy~agoraiw~agoraw~agrion~agroyw~aigialon~aimatow~aimatvn~airew~aitian~aivna~aivni~aivnion~aivnow~akanuai~akanuaw~akanuinon~akanuvn~akauarta~akauartoiw~akauarton~akauartv~akoh~akridaw~alaloyw~alfaioy~alhueian~alhueiaw~alhuew~alhuh~alhuinh~ali~alieiw~allh~allhloiw~allhloyw~allhn~allo~allotriv~alohw~alyseiw~alysesi~alysesin~amarthmata~amartiaiw~amartian~amartiaw~amartivn~amartvlvn~amfiblhstron~amfodoy~ampelvna~ampelvnow~an~analon~anastasei~anastasin~andra~andraw~andrean~andreoy~andrew~andri~androw~anektoteron~anemoy~aniptoiw~annan~anurakian~anuropoy~anvuen~apantew~apistian~apistow~apokrisin~apokryfon~apostasioy~apvleiaw~aresta~arimauaiaw~ariumon~arnia~arrafow~arrvstoiw~arrvstoyw~arsen~arvmatvn~arxh~arxhn~arxhw~arxierea~arxierei~arxiereiw~arxierevn~arxierevw~arxiereysi~arxisynagvgoy~arxisynagvgv~arxisynagvgvn~arxontew~arxonti~arxontvn~asbeston~askoi~askoyw~aspasmoyw~asynetoi~atina~aylhn~aylhw~ayta~aytomath~baia~baptisma~baptismoyw~baptisthn~baptistoy~barabban~baruolomaion~basilea~basileian~batoy~bauy~bhmatow~bhuania~bhuanian~bhuaniaw~biblia~bibliv~biblv~bion~blasfhmiai~blasfhmiaw~blhteon~boaw~braxy~bronthn~bronthw~brvmata~brvsin~cixivn~cyxhn~daimonew~dakryvn~daktylv~deiloi~deipnon~deipnoy~deipnv~dejia~dekapolei~dekapolevw~dekath~dendra~dermatinhn~deyro~deytera~deyteron~dhnarivn~diaboloy~diakonoiw~diakosivn~dialogismoi~dianoiaw~diasporan~didaktoi~didaskale~didaskaliaw~didaxhw~dikaia~dikaian~dikaie~dikaion~dikaiosynhw~divgmoy~dojan~dojhw~dynamei~dynameiw~dynamin~dynata~dyskolon~dyskolvw~eaythn~eaythw~eaytoiw~eayton~eaytoyw~eaytv~eaytvn~ebdomhn~eirhnhn~ejoysian~ejv~ekatontaplasiona~ekeinai~ekeinh~ekeinhn~ekeinhw~ekeino~ekfoboi~ekstasei~ekth~elaiv~elassv~eleyueroi~ellhnaw~ellhnew~ellhnvn~ema~emaw~emayton~eme~emh~emhn~emoi~emporioy~enantion~eneken~eniaytoy~ennyxon~entafiasmoy~entolaw~entalmata~entolhn~eorthn~eorthw~ependythn~epigeia~epikataratoi~epiuymiai~epiuymiaw~epoyrania~ergoy~erhmiaw~erhmoiw~erhmon~erhmv~esxath~esxatvw~etera~etesin~eth~eunesi~eunesin~eunoyw~eyaggelioy~eykairoy~eykopvteron~eyueiaw~eyvnymvn~faneron~fanvn~farisaioi~farisaioyw~farisaivn~fayla~filippe~filippoy~fobon~foinikvn~fonoi~fvnhn~fvnhw~fvti~fylakhn~gadarhnvn~galilaian~galilaiaw~galilaioi~gamon~gazofylakioy~gazofylakiv~geennan~geitonew~genei~genesioiw~genethw~genhsaret~ghn~ghw~glvssokomon~gomorroiw~goneiw~grafaw~grammasin~grammata~grammatevn~grammateysi~gvniaw~gynai~gynaika~gynaiki~hlikian~hliow~hlioy~hlvn~hmaw~hmerai~hmeraiw~hmeran~hmeraw~hmervn~hmin~hmisoyw~hmvn~hrvdh~hrvdiada~hrvdiadow~hrvdianvn~hrvdoy~hsaioy~iakvbon~iakvboy~iatroy~iatrvn~idia~idian~idoymaiaw~ierei~iereiw~iereysi~ierosolymitvn~ierosolymoiw~ierosolymvn~ierv~ihsoy~ihsoyn~ikanow~imanta~imatismon~imativ~iordanoy~ioyda~ioydaian~ioydaiaw~ioydaioi~ioydaioiw~ioydaioyw~ioydaivn~ioydan~iskarivth~iskarivthn~iskarivtoy~ison~isxyroterow~ivannhn~ivannoy~ivna~ivsh~ixuyaw~ixuydia~ixuyvn~jestvn~jhrvn~kaiafa~kaiafan~kainh~kainhn~kainon~kaisara~kaisareiaw~kaisari~kaisarow~kakei~kakeina~kakvw~kala~kalhn~kame~kamhloy~kananithn~karpon~kat'~katabolhw~kathgorian~kathgoroi~katoikhsin~kau'~kauarismon~kauarow~kefalhn~keiriaiw~kermatistaw~kinhsin~kladoyw~klasmata~klasmatvn~kleptai~klhmata~klhron~klinhn~klopai~klvpa~kofinoyw~koilian~koiliaw~koimhsevw~koinaiw~kokkow~kokkv~kollybistvn~kolymbhuran~kopon~korasiv~kosmv~krabbaton~kranioy~kraspedoy~krhmnoy~krisevw~krisin~kriuinoyw~kriuinvn~krypton~kthmata~ktisevw~kvfon~kvfoyw~kvmaw~kvmhn~kvmhw~kvmopoleiw~kyklv~kyllon~kymata~kynaria~kynarioiw~kyrie~kyrioy~lalian~lampadvn~latreian~laxanvn~lazare~legevna~lentiv~lepra~leprow~leyin~leyitaw~leyka~leykai~lhstai~lian~litran~litraw~liuinai~loipa~lykon~lyphn~lyxnian~makran~mariaw~martyrian~martyrion~maruan~maruaw~mastigaw~mastigow~matuaion~mauhtai~mauhtaiw~mauhtaw~mauhthn~mauhtvn~me~megalh~megaloi~megaloy~megaloyw~megalvn~megan~megistasin~meizon~meizona~meizv~melei~meli~merh~merimnai~merow~meson~meston~met'~metanoian~metanoiaw~metrhtaw~metroy~metrv~meuoria~mhden~mhdena~mhdeni~mhtera~mhteraw~mhtri~mhtrow~mikron~mikroterow~misuon~mnhmasin~mnhmeiv~modion~mogilalon~moi~moixalidi~moixeia~monai~monofualmon~monogenh~monogenoyw~moy~mvsei~mvsevw~mvsh~myroy~myrv~nardoy~nazarhne~nazvraion~nefelhw~nekrvn~neon~neothtow~nhsteiw~nipthra~nomhn~noshmati~nosoiw~nykta~nykti~nyktow~nymfhn~nymfion~nymfvnow~ocaria~ocarivn~ocia~ociaw~ocin~odoiporiaw~odon~odontaw~ofin~oia~oitinew~ojoyw~olh~olhn~oliga~oligon~ommata~onarion~onomata~onomati~onoy~oplvn~orei~oresi~orfanoyw~orghw~orh~orivn~orkoyw~oroyw~oruroy~oruvw~osa~osaw~osfyn~osmhw~ostoyn~otoy~ouonia~ouonioiw~ouonivn~oy~oydemian~oyden~oydena~oydeni~palaioy~palaioyw~palaiv~pampolloy~panta~pantaxouen~parabolaiw~parabolhw~paradosei~paradosin~paraklhton~paralytikon~paralytikv~paraskeyhn~paroimiaiw~paroimian~paromoia~pater~patera~paterew~patervn~patri~patrida~patridi~patrow~pauh~pedaiw~pedaw~pentakisxilioyw~penuera~perisseymata~perisson~perissoteron~peristeran~peristeraw~peritomhn~perixvron~peteina~petroy~petrvdew~petrvdh~phlon~phran~phxvn~pinaki~pistikhw~pistin~pleion~pleiona~pleionaw~pleioyw~pleonejiai~pleyran~plhuoyw~plhreiw~plhrh~plhrvmata~ploiaria~ploiariv~ploysion~ploytoy~pneymasi~pneymata~pneymati~podaw~podvn~poia~poikilaiw~poimena~polei~poleiw~polevn~polevw~polin~polla~pollai~pollaiw~pollakiw~pollaw~pollh~pollhn~pollhw~polloi~polloyw~pollv~pollvn~polytimoy~ponhra~ponhriai~porfyroyn~porneiaw~posin~posoyw~posvn~potamoi~potamv~prasiai~probata~probatikh~profasin~profhtai~profhtaiw~proseyxh~proskairoi~proskynhtai~prosvpoy~proteron~prouesevw~prviaw~prymnh~pternan~ptvxoiw~ptysmatow~pvlon~pvrvsei~pyri~pyrow~rabdon~rafidow~rakoyw~rapismata~rhmasi~rhmata~rhmatvn~rizan~rvmaioi~rvmaisti~rysei~sa~sabbasi~sabbasin~sabbatoy~sabbatv~samareiaw~samareitai~samareitaiw~samareitidow~samareitvn~sandalia~sarka~sarkow~satana~satanan~se~seayton~seaytv~shn~sidvna~simvna~simvni~simvnow~sinapevw~siton~sitoy~skelh~skeyh~skhnaw~skian~sklhrokardian~skotiaw~sxoinivn~smyrnhw~sodomoiw~soi~son~soydariv~speiran~spekoylatvra~spermatow~spermatvn~sphlaion~spoggon~sporimvn~sporon~spoydhw~spyridaw~spyridvn~stadivn~stadioyw~staxyaw~staxyi~staxyn~stayron~stayroy~stefanon~steghn~stoaw~stomati~strativth~svmata~svmati~syggenesi~sykhn~sykhw~symmauhtaiw~symposia~synedrion~taraxhn~taxion~taytaiw~taythn~taythw~teknia~telvnai~telvnvn~terata~tessara~tessaraw~tessarvn~tetarthn~tetrakisxilioyw~tetramhnon~thrhsei~tiberiadow~timaioy~timhn~tinvn~titlon~toiayta~toiaytai~toiaytaiw~toiaytaw~tosayta~tosoytoyw~toyton~toytoy~toytoyw~toytv~toytvn~toyw~trapezaw~traxhlon~triakosivn~triboyw~trisin~trith~trivn~triw~trixaw~trofaw~trymaliaw~typon~tyron~uaddaion~ualassan~ualasshw~uaymaston~uelhmatow~uhkhn~uhly~uhrivn~uhsayron~ulicevw~ulicin~uorybon~uremmata~urijin~uvma~uvman~uygater~uygatera~uygathr~uygatrow~vrai~vran~vraw~vta~xalkivn~xalkon~xaran~xaraw~xaritow~xeilesi~xeimarroy~xeira~xeiraw~xeiri~xeiron~xeirow~xersi~xersin~xitvna~xitvnaw~xlvrv~xoiroyw~xoirvn~xorton~xoyn~xreian~xrhmasin~xrhmata~xriston~xristoy~xvlvn~xvraw~xvrioy~ychlon~ycistoy~ydata~ydati~ydatow~ydriai~ydrian~ydriaw~ygih~yie~ymaw~ymeterv~ymin~ymvn~ypanthsin~yphretai~yphretaw~ypnoy~ypodhmatow~ypodhmatvn~ypokritvn~yssvpv~ysteron~zebedaion~zebedaioy~zvhn~zvhw~zvnhn~zymhw~ioydaia~toyt' 2.1057~82.23~14.23~59.23~95.26~14.203~14.204~14.7~12.3~14.9~100.12~7.12~45.12~65.13~41.16~59.16~71.19~8.20~14.29~59.30~56.30~4.32~14.35~14.36~45.36~14.37~59.36~82.39~8.39~21.40~56.39~74.38~41.38~76.38~50.38~45.42~8.45~8.48~59.69~14.53~59.53~76.54~20.54~89.55~45.67~72.57~89.64~41.62~8.62~16.64~93.64~49.65~59.66~72.68~41.68~41.68~82.71~41.72~14.72~59.72~56.72~56.73~69.78~59.79~14.77~59.77~97.116~95.90~45.95~14.95~14.108~8.108~14.102~59.102~81.108~45.108~59.108~68.103~59.104~43.112~14.114~14.109~59.111~31.122~84.130~14.135~69.136~14.148~95.149~59.156~59.164~12.167~59.169~14.168~8.173~69.175~44.176~10.176~29.177~56.187~87.181~14.181~59.181~14.182~45.182~72.182~56.182~59.182~41.182~59.183~45.183~56.183~81.185~45.185~56.185~29.189~82.193~8.193~8.195~84.196~86.1054~14.199~59.199~74.202~89.201~8.210~69.213~8.214~14.215~59.215~14.217~14.218~14.222~14.221~59.225~95.209~59.233~45.227~14.227~59.227~72.234~45.234~45.235~14.237~82.240~34.240~95.242~8.249~29.251~14.252~59.252~72.253~14.254~56.1578~14.1579~82.304~56.305~45.307~84.315~69.316~59.316~45.316~47.322~45.319~59.319~89.320~72.321~16.323~31.326~89.328~76.328~56.331~63.333~44.337~56.338~82.342~59.344~14.352~84.358~100.360~61.359~59.362~92.368~16.368~100.368~76.368~59.369~59.374~14.378~59.378~45.386~72.386~14.386~86.387~95.390~31.390~16.395~62.395~44.395~21.395~10.395~48.395~56.395~16.396~14.414~14.511~31.514~24.426~83.432~91.432~16.432~62.432~76.432~84.446~45.442~89.445~45.449~15.451~84.456~8.459~82.459~56.459~74.469~9.469~6.464~14.402~91.469~16.469~46.469~59.472~29.478~31.480~59.484~32.485~59.490~8.493~8.488~14.493~14.515~59.515~14.524~74.528~84.533~82.532~61.532~74.553~59.556~59.558~41.559~14.559~45.559~78.565~31.565~79.569~96.573~72.573~41.404~41.404~59.404~59.575~62.581~95.582~9.579~56.586~25.1511~56.1514~81.1516~8.1516~56.1516~12.1517~98.1522~52.1522~14.1527~56.1528~82.1530~14.1538~59.1538~45.1539~14.1535~56.256~14.259~59.259~81.260~14.263~59.257~45.257~14.265~84.266~45.273~41.269~59.270~0.272~14.277~59.277~69.282~41.289~72.290~8.294~42.292~72.292~56.293~41.293~59.299~100.298~14.298~45.298~14.611~69.612~59.612~56.613~8.402~82.615~41.615~14.615~61.615~56.615~41.402~65.616~56.402~45.618~14.620~59.620~56.619~59.618~59.621~5.665~52.665~59.667~56.667~74.671~16.671~52.673~45.674~72.674~41.674~56.678~41.677~56.677~45.679~53.680~5.680~69.681~14.682~14.685~45.684~52.687~54.690~17.689~52.688~81.689~41.689~8.689~56.689~5.690~38.691~5.691~52.691~21.692~94.696~5.700~52.700~52.701~52.702~8.699~8.698~56.699~56.1002~56.1004~52.716~5.716~89.717~16.717~27.717~5.719~52.720~38.719~52.719~1.723~74.725~31.729~74.731~16.731~5.704~59.733~5.736~14.739~35.754~59.742~14.763~82.764~14.765~35.754~14.707~69.708~14.775~41.770~8.772~14.780~8.781~8.783~56.783~82.786~82.788~14.790~14.791~82.793~52.794~8.813~14.795~59.795~59.797~43.798~69.800~45.800~56.801~14.803~14.807~45.809~45.811~14.814~59.816~59.817~59.820~59.824~14.824~10.821~58.821~76.825~8.827~59.828~23.840~10.840~8.838~14.838~59.838~8.839~45.829~21.832~82.833~82.834~41.834~100.836~59.836~14.846~56.848~14.851~56.852~100.842~14.853~45.855~69.856~69.857~5.858~8.859~74.861~83.861~82.862~31.863~14.869~8.869~83.865~74.874~14.876~14.878~14.880~16.887~52.893~14.896~69.897~5.892~52.892~8.900~59.900~5.902~82.884~41.884~8.884~14.884~56.884~14.402~78.905~84.905~63.905~10.905~56.905~21.905~38.906~77.905~19.905~18.905~3.911~69.912~8.920~82.919~69.920~76.921~76.924~36.930~14.928~59.928~8.932~59.933~45.933~8.908~76.934~21.934~49.934~14.943~8.943~45.943~59.943~23.948~94.948~14.952~41.954~45.955~14.958~21.957~45.402~45.959~45.961~82.963~21.966~21.964~63.964~59.402~38.970~52.970~38.970~59.968~40.968~52.977~100.972~14.973~59.982~56.978~23.979~59.980~10.986~14.989~14.992~45.994~41.995~14.1000~45.1000~59.1000~14.996~14.997~59.998~8.1083~56.1083~89.1084~62.1084~14.1085~41.1006~14.1007~8.1008~14.1081~74.1017~84.1054~59.1033~91.1020~16.1020~12.1019~31.1019~8.1021~69.1029~72.1030~45.1030~59.1031~56.1036~45.1047~41.1047~10.1048~59.1040~72.1047~56.1043~8.1045~59.1047~59.1042~31.1041~74.1051~9.1051~14.1055~59.1050~88.1053~66.1054~8.1010~41.1010~56.1010~51.1068~16.1062~76.1062~21.1062~50.1062~65.1093~10.1093~50.1093~63.1095~26.1124~31.1124~41.1099~59.1099~45.1105~14.1105~14.1107~21.1110~48.1110~14.1114~41.1120~14.1120~12.1121~100.1127~14.1127~80.1127~56.1127~45.1127~14.1128~45.1128~59.1127~8.1086~41.1129~8.1129~10.1137~69.1135~8.1149~76.1151~28.1151~14.1153~8.1153~14.1157~16.1160~72.1161~52.1162~29.1163~12.1163~14.1165~14.1166~56.1167~45.1171~62.1176~14.1177~76.1181~22.1181~10.1181~85.1181~82.1183~14.1184~59.1185~73.1187~21.1187~8.1189~82.1192~45.1192~21.1194~59.1195~41.1196~72.1196~45.1196~8.1224~56.1224~13.1206~43.1202~14.1204~45.1207~72.1207~56.1207~59.1207~14.1207~75.1208~83.1208~43.1208~31.1208~9.1208~78.1208~16.1208~62.1208~84.1208~10.1208~49.1208~56.1208~62.1209~47.1211~82.1210~29.1215~61.1213~42.1224~10.1217~56.1217~82.1218~45.1218~82.1226~72.1233~47.1232~14.1264~82.1266~41.1266~45.1240~84.1242~82.1249~59.1261~67.1262~59.1235~59.1269~45.1267~14.1272~44.1276~59.1273~14.1283~45.1286~45.1281~59.1281~59.1291~59.1294~59.1292~8.1293~41.1296~72.1296~56.1296~14.1298~82.1300~31.1301~45.1299~74.1342~41.1302~41.1302~59.1302~45.1302~52.1304~82.1305~41.1305~59.1306~56.1305~8.1307~14.1308~59.1308~55.1309~5.1309~14.1408~21.1311~48.1311~16.1342~5.1316~5.1319~38.1319~52.1319~59.1320~14.1321~59.1321~72.1325~52.1326~8.1328~14.1331~14.1332~59.1335~56.1413~59.1339~38.1340~45.1408~76.1342~45.1344~14.1347~14.1349~59.1350~56.1350~69.1351~14.1353~56.1354~14.1355~59.1356~8.1357~56.1357~56.1358~10.1358~8.1361~45.1361~14.1361~14.1359~59.1359~5.1364~14.1362~8.1368~45.1369~45.1370~72.1415~45.1415~44.1373~14.1377~59.1377~41.1384~8.1387~70.1393~14.1423~33.1426~43.1075~37.1075~62.1075~99.1428~82.1435~56.1435~72.1437~74.1439~11.1439~56.1439~16.1441~10.1442~95.1443~45.1446~52.1447~52.1451~14.1453~57.1455~14.1456~12.1457~83.1457~43.1457~9.1457~74.1460~10.1460~21.1075~64.1075~10.1075~49.1075~56.1075~8.1057~8.1463~14.1464~56.1468~8.1471~42.1465~47.1473~56.1465~31.1465~8.653~8.1474~59.1475~14.1477~5.1478~5.623~14.624~59.624~76.629~59.631~14.640~76.641~56.642~14.643~59.645~14.645~14.648~82.651~42.1501~39.662~5.662~100.655~14.655~69.655~59.655~82.1583~14.1583~61.1583~72.1072~56.1544~14.1545~14.1547~59.1547~59.1549~41.1550~59.1551~14.1553~8.1553~45.1553~76.1554~60.1553~41.1553~41.1553~14.1557~8.1557~48.1559~8.1560~56.1560~14.1564~14.1562~14.1565~41.1566~72.1566~5.1567~52.1567~56.1569~61.1570~59.1573~76.1506~63.1507~72.1483~45.1483~59.1483~82.1482~14.1482~8.1482~21.1481~100.1484~8.1408~49.1486~41.1408~56.1408~14.649~82.1493~8.1493~59.650~56.1497~56.1497~56.1498~45.1502~31.1504~5.593~52.593~14.599~59.599~14.600~59.598~90.688~30.1075 3_p.p.prs.,ind./dat.p.m.part.prs.~3_p.p.prs.,ind.OR dat.p.m.part.prs.~acc.p.f.part.prs.,psv.~acc.p.m.part ao.2~acc.p.m.part.2 pf.Att.~acc.p.m.part.pf.~acc.p.m.part.pf.,2~acc.p.m.part.pf.,psv.~acc.p.m.part.prs.~acc.p.m.part.prs.,ac.~acc.p.m.part.prs.,md.~acc.p.n.part.ao.~acc.p.n.part.pf.,psv.~acc.p.n.part.prs.~acc.p.n.part.prs.,psv.~acc.sing.[fr.] `monh -- `menv ...~acc.sing.f.part.ao.1,ac.~acc.sing.f.part.ao.2~acc.sing.f.part.pf.,psv.~acc.sing.f.part.pf.2~acc.sing.f.part.prs.~acc.sing.f.part.prs.,psv.~acc.sing.m./n.part.prs.~acc.sing.m./nom./acc.sing.n.part.prs.~acc.sing.m./nom.n.part.prs.,p.~acc.sing.m./nom.or acc.n.p.part.prs.~acc.sing.m./nom.p.n.part.ao.2~acc.sing.m./nom.p.n.part.prs.~acc.sing.m./p.n.part.pf.~acc.sing.m.part.ao.1 ac.~acc.sing.m.part.ao.1,ac.~acc.sing.m.part.ao.2~acc.sing.m.part.pf.~acc.sing.m.part.pf.,psv.~acc.sing.m.part.pf.2~acc.sing.m.part.pf.contr.~acc.sing.m.part.prs.~acc.sing.m.part.prs.,ac.~acc.sing.m.part.prs.,psv.~acc.sing.n.part.pf.~acc.sing.n.part.pf.,psv.~acc.sing.n.part.prs.~dat.p.m.part.ao.1,ac.+mvn.~dat.p.m.part.pf.~dat.p.m.part.prs.~dat.p.m.part.prs.,ac.~dat.p.m.part.prs.,ac./3_p.p.prs.,ind.ac.+mvn.~dat.p.m.part.prs.,ac.+mvn.~dat.p.m.part.prs./3_p.p.prs.,ind.~dat.p.m.part.prs.; 3_p.p.prs.,ind.+mvn.~dat.sing.m./n.part.prs.~dat.sing.m.part.ao.1,ac.~dat.sing.m.part.ao.2~dat.sing.m.part.pf.,psv.~dat.sing.m.part.prs.~dbl part.of affirm./assent~gen.p.m./n.part.prs.~gen.p.m.part.ao.1,ac.~gen.p.m.part.ao.1.~gen.p.m.part.ao.2~gen.p.m.part.ao.2,ac.~gen.p.m.part.fut.~gen.p.m.part.pf.~gen.p.m.part.prs.~gen.p.part.pf.,psv.~gen.p.part.prs.~gen.sing.f.part.ao.1~gen.sing.f.part.ao.2~gen.sing.f.part.prs.~gen.sing.m./n.part.prs.~gen.sing.m.part.ao.1~gen.sing.m.part.ao.1,ac.~gen.sing.m.part.ao.1.,psv.~gen.sing.m.part.ao.2~gen.sing.m.part.pf.~gen.sing.m.part.pf.,ac.~gen.sing.m.part.pf.,psv.~gen.sing.m.part.prs.~gen.sing.n.part.prs.~nom./acc.p.n.part.pf.~nom./acc.p.n.part.prs.~nom./acc.sing.n.part.pf.,2~nom./acc.sing.n.part.prs.~nom./acc.sing.n.part.prs.,ac.~nom./acc.sing.n.part.prs.,psv.~nom.m./acc.n.sing.part.prs.~nom.m.sing.part.~nom.n./acc.sing.m./n.part.pf.,psv.~nom.n./acc.sing.m.part.prs.,psv.~nom.p.f.part.prs.~nom.p.f.part.prs.,ac.~nom.p.m.part.~nom.p.m.part.ao.1~nom.p.m.part.ao.1 ac.~nom.p.m.part.ao.1,ac.~nom.p.m.part.ao.1,md.~nom.p.m.part.ao.1,psv.~nom.p.m.part.ao.2~nom.p.m.part.ao.2,ac.~nom.p.m.part.ao.2,psv.~nom.p.m.part.pf.~nom.p.m.part.pf.,ac.~nom.p.m.part.pf.,psv.~nom.p.m.part.pf.Att.~nom.p.m.part.prs.~nom.p.m.part.prs.,ac.~nom.p.m.part.prs.,md.~nom.p.m.part.prs.,psv.~nom.p.n.part.pf.,psv.~nom.p.n.part.prs.~nom.p.n.part.prs.,ac.~nom.p.n.part.prs.,psv.~nom.sing f.part.prs.,ac.~nom.sing.f.part.~nom.sing.f.part.ao.1~nom.sing.f.part.ao.1,ac.~nom.sing.f.part.ao.1,md.~nom.sing.f.part.ao.1,psv.~nom.sing.f.part.ao.2~nom.sing.f.part.ao.2,ac.~nom.sing.f.part.ao.2,psv.~nom.sing.f.part.pf.~nom.sing.f.part.pf.,psv.~nom.sing.f.part.prs.~nom.sing.f.part.prs.,ac.~nom.sing.f.part.prs.,md.~nom.sing.f.part.prs.,psv.~nom.sing.m./acc.n.part.pf.~nom.sing.m.part.~nom.sing.m.part.ao.1~nom.sing.m.part.ao.1,ac.~nom.sing.m.part.ao.1,md.~nom.sing.m.part.ao.1,p.~nom.sing.m.part.ao.1,psv.~nom.sing.m.part.ao.2~nom.sing.m.part.ao.2,( also,2_p.sing.prs.ind.of `afev )~nom.sing.m.part.ao.2,ac.~nom.sing.m.part.ao.2,md.~nom.sing.m.part.ao.2,psv.~nom.sing.m.part.Aor.1,ac.~nom.sing.m.part.fut.ac.~nom.sing.m.part.p.psv.~nom.sing.m.part.per.psv.~nom.sing.m.part.pf.~nom.sing.m.part.pf.,psv.~nom.sing.m.part.pf.Att.~nom.sing.m.part.pr.ac.~nom.sing.m.part.prs.~nom.sing.m.part.prs.,ac.~nom.sing.m.part.prs.,md.~nom.sing.m.part.prs.,psv.~nom.sing.m.part.prs./gen.p.of `asuenhw --without strength,weak,infirm~nom.sing.n./acc.m.part.prs.~nom.sing.n.part.ao.1~nom.sing.n.part.pf.,psv.~nom.sing.n.part.prs.~nom.sing.n.part.prs.,ac.~nom.sing.n.part.prs.,psv.~nom.sing.part.prs.,ac.~part.p.prs.,ac.m.nom.attic epic doric contr.~part.sing.ao.ac.m.nom. gegrammenon~gegrammenow~syneluontaw~afeiw~afentew~afrizvn~agaphsaw~agapvn~agorazontaw~airomenon~airvn~akhkootaw~akoloyuhsai~akoloyuhsantvn~akoloyuoynta~akoloyuoyntaw~akoloyuoyntew~akoloyuoysi~akoloyuoysin~akoloyuvn~akoyontew~akoysantew~akoysantvn~akoysasa~akoysaw~akoyvn~akyroyntew~alalazontaw~aleicasa~allomenoy~amhn_amhn~anabainonta~anabainontaw~anabainontew~anabainontvn~anabainvn~anablecantow~anablecaw~anakeimenoiw~anakeimenon~anakeimenow~anakeimenvn~anamnhsueiw~anapesvn~anastaw~anastenajaw~anateilantow~anevgota~anoijaw~apaggelloysa~apeiuvn~apeluontew~apeluoysa~apeluvn~apestalmenoi~apestalmenow~apobalvn~apokriueiw~apokriuentew~apoktanueiw~apokteinaw~apokteinontew~apollymenhn~aporoymenoi~aposteilanta~aposteilaw~apotajamenow~apounhskvn~araw~aresashw~arjamenoi~asuenoyntaw~asuenoyntvn~asuenvn~auetvn~ayjanonta~bacaw~ballomena~ballontaw~balontvn~baptizvn~basanizomenoyw~bastazvn~beblhkotow~beblhmenhn~beblhmenow~bebrvkosin~blepontew~blepvn~boskomenh~boskontew~bovntow~daimonisueiw~daimonizomenon~daimonizomenoy~daimonizomenoyw~daimonizomenv~dapanhsasa~dedemenon~dedemenow~dedomenon~derontew~dialogizomenoi~diaperasantew~diaperasantow~didaskontew~didaskvn~didoyw~diegerueiw~dieskorpismena~diezvsmenow~dojantew~dojazvn~dokoyntew~dokoysa~doueisa~dynamenoi~egerueiw~eidotew~eidvw~eidyia~eipontow~eipoysa~eipvn~eirgasmena~eiseluonta~eiseluoysa~eiseluoyshw~eiseluvn~eiserxomenow~eisporeyomenai~eisporeyomenoi~eisporeyomenon~ejelhlyuow~ejeluonta~ejeluontew~ejeluonti~ejeluontvn~ejeluoysa~ejeluoysan~ejeluvn~ejhrammenhn~ejomologoymenoi~ejoryjantew~ekballonta~ekballvn~ekbalvn~ekdexomenvn~ekmajasa~ekporeyomena~ekporeyomenoi~ekporeyomenon~ekporeyomenoy~ekteinaw~elhlakotew~elhlyuyian~eluontew~eluoysa~eluvn~embacaw~embanta~embantew~embantow~embaw~emblecaw~embrimhsamenow~embrimvmenow~enagkalisamenow~endedymenow~entetyligmenon~eparaw~epignontew~epignoyw~epikeimenon~epilabomenow~epilegomenh~epipesvn~episkiazoysa~epistrafeiw~episynhgmenh~epiueiw~ermhneyomenon~ervtvntew~erxomena~erxomenoi~erxomenon~erxomenow~erxomenv~esparmenon~esthkotew~esthkotvn~esthkvw~estvsa~estvta~estvtew~estvw~esuionta~esuiontaw~esuivn~esxhkota~evrakotew~evrakvw~exomenaw~exonta~exontaw~exontew~exonti~exontvn~exoysa~exvn~eyloghmenow~eyloghsaw~eyrontew~eyrvn~eyxaristhsantow~eyxaristhsaw~fagontew~fainvn~feron~ferontew~fervn~filvn~fobhueisa~forvn~fvnoyntew~gegenhmenon~gegennhmenon~gegennhmenow~gegennhmenoy~gegonow~gegrammena~genomenhw~genomenow~genomenoy~ginomenon~ginvskoysi~ginvskvn~gnontew~goggyzontow~gonypethsaw~gonypetvn~gracaw~grafomena~hgiasmenoi~hntlhkotew~hrmenon~iaueiw~idontew~idoysa~idvn~imatismenon~isxyontew~kaiomenow~katabainon~katabainontaw~katabainontow~katabainontvn~katabainvn~katabantew~katabaw~katakeimenon~katakoptvn~katartizontaw~kateilhmmenhn~kathgorvn~kauarizon~kaueydvn~kauezomenoyw~kauhmenoi~kauhmenon~kauhmenow~kauhmenoyw~kauisaw~keimena~keimenai~keimenhn~keimenon~keimenow~kekleismenvn~kekopiakvw~kekrymmenow~khryssvn~klaiontaw~klaioysa~klaioysan~klinaw~koinoynta~krajan~krajaw~krathsaw~kratoyntew~krazvn~krinonta~krinvn~kycaw~laboysa~labvn~laloymenon~laloyntow~lalvn~lambanontew~lambanvn~legomenhn~legomenon~legomenow~legonta~legontaw~legontew~legoysa~legoysai~legvn~leloymenow~lypoymenow~martyroysai~martyroyshw~martyrvn~mauvn~mellonta~mellvn~memauhkvw~menon~menonta~menoysan~menvn~mesoyshw~meuermhneyomenon~misvn~moixeyomenh~monhn~nhsteyontew~nicamenow~onta~ontew~ontow~ontvn~orxhsamenhw~oysa~oyshw~oysi~paradidonta~paradidoyw~paradvsvn~paragvn~parakalvn~parakycaw~paralabvn~paramyuoymenoi~paresthkvw~parestvta~pauoysa~peirazomenow~peirazontew~peirazvn~pemcanta~pemcanti~pemcantow~pemcasin~pemcaw~pepisteykotaw~peplhrvmenh~peplhrvmenhn~pepoihkotew~pepoihkotow~pepoiuotaw~pepvrvmenh~pepvrvmenhn~periblecamenoi~periblecamenow~peridramontew~periestvta~peripatoynta~peripatoyntaw~peripatoynti~peripatoysi~peripatvn~perisseysanta~periuentew~pesvn~pinvn~pisteyontew~pisteyonti~pisteyontvn~pisteyoysin~pisteysantew~pisteysontvn~pisteyvn~plejantew~plhsantew~pneontow~poihsantew~poihsasan~poihsaw~poioynta~poioysin~poivn~prajantew~prassvn~proagvn~probaw~prosaitvn~prosdramvn~proseluontew~proseluvn~proskalesamenow~proskynoyntaw~proslabomenow~prostrexontew~ptysaw~pvloyntaw~pvloysin~pyressoysa~shmainvn~sparajan~sparentew~speiromenoi~speirvn~splagxnisueiw~staw~sthsantew~stilbonta~strafeisa~strafeiw~stygnasaw~svfronoynta~sxizomenoyw~syllaloyntew~syllypoymenow~symboyleysaw~synanakeimenoiw~synanakeimenoyw~synhgmenoi~synulibonta~syrontew~systayrvuentow~syzhtoyntaw~syzhtoyntew~teteleivmenoi~teteleythkotow~teuerapeymenv~teunhkota~teunhkvw~thrvn~tillontew~timvn~tiueiw~tremoysa~trvgvn~ueasamenoi~ueasamenow~uerizvn~uermainomenow~uevroyntew~uevrvn~vfelhueisa~vn~xvroysai~ypagontaw~ypagontew~ypakoyoysin~ypodedemenoyw~ysterhsantow~zhtoyntew~zhtoysi~zhtoysin~zhtvn~zvn~zvntow~zvopoioyn~apolabomenow~gnoyw 84.295~144.295~3.1396~135.205~97.205~147.206~129.6~147.6~9.17~38.33~148.33~4.44~92.43~58.43~36.43~8.43~159.43~48.43~0.43~147.43~105.44~94.44~57.44~115.44~130.44~148.44~104.46~8.47~115.51~78.63~55.74~36.80~8.80~104.80~63.80~147.80~70.81~129.81~44.86~155.86~147.86~63.86~133.92~134.94~134.113~129.96~70.98~34.115~130.115~112.124~147.132~97.133~118.133~134.133~102.158~141.158~134.138~133.147~96.147~132.150~130.150~105.150~21.152~106.155~30.158~130.158~129.162~147.142~130.33~66.166~95.186~8.192~63.192~151.192~148.27~36.200~130.216~111.211~9.211~60.211~148.212~7.220~146.224~75.211~18.211~144.211~43.236~105.241~148.241~125.246~105.246~77.244~129.302~36.302~77.301~8.302~54.302~114.310~88.330~142.330~154.364~105.324~104.341~92.347~70.347~105.361~148.361~148.364~133.365~12.350~144.335~92.376~148.379~104.376~123.376~117.364~104.385~138.400~91.1011~128.1011~121.1011~77.412~113.412~128.412~108.555~31.416~118.416~67.416~134.416~147.416~89.418~104.1591~155.418~39.501~26.501~97.501~52.501~59.501~118.501~17.501~134.501~18.1003~106.508~94.509~37.427~148.427~136.427~65.428~115.438~109.441~104.441~152.441~69.441~130.443~103.453~19.561~97.561~118.561~160.561~130.466~31.465~92.465~73.465~134.465~129.467~129.468~147.468~129.477~144.479~40.495~130.517~98.529~136.529~41.534~137.535~126.537~134.540~123.543~138.544~122.545~136.548~157.560~104.562~13.561~104.561~22.561~147.561~50.561~40.1348~100.695~62.695~143.695~121.695~28.695~100.695~127.695~36.564~8.564~147.564~32.590~103.1039~145.1039~2.590~27.590~8.590~104.590~54.590~63.590~124.590~147.590~144.583~130.583~98.584~136.584~70.585~129.585~97.564~147.1510~156.1518~105.1518~148.1518~147.1521~116.1526~147.1531~104.1537~40.279~87.271~144.271~76.271~81.279~79.295~67.279~134.279~73.279~23.279~45.280~148.280~98.280~77.286~129.291~147.291~130.295~14.295~102.11~100.120~33.33~133.666~97.1039~118.1039~134.1039~33.683~104.697~150.722~82.741~8.741~77.741~63.741~147.741~97.741~134.741~36.746~148.748~9.755~18.751~148.762~156.706~147.711~8.709~104.712~36.712~147.712~8.712~129.713~13.769~89.769~20.769~22.769~147.769~64.785~143.806~144.826~148.778~8.782~123.782~20.782~130.792~110.799~153.815~129.815~130.818~105.818~147.815~37.823~148.823~129.835~119.847~136.847~24.845~9.845~148.845~105.847~148.847~21.854~38.854~150.854~37.854~9.854~105.854~158.854~90.854~148.854~144.875~150.877~89.895~68.895~147.895~134.890~80.913~147.913~143.890~82.917~36.917~20.917~147.917~68.922~157.907~148.951~125.962~15.917~104.985~131.990~25.410~104.410~69.410~56.410~66.1049~123.410~68.410~44.410~37.1104~148.1104~140.1104~147.1102~148.1106~129.1108~136.1109~104.1111~143.1119~35.1119~118.1126~150.1133~105.1133~148.1133~29.1134~51.1134~71.1134~42.1134~130.1134~5.1175~122.1188~18.1188~101.1201~75.1201~6.1131~122.1285~18.1285~92.1143~129.1143~97.1158~35.1154~36.1147~8.1147~54.1147~44.1147~147.1147~11.1150~98.1156~134.1174~147.1172~104.1175~54.1175~63.1175~49.1175~92.1175~61.1175~147.1175~94.1182~94.1170~77.1198~93.1201~16.1201~139.1201~27.1201~45.1201~148.1201~94.1227~148.1227~147.1230~134.1231~147.1237~134.1258~97.1239~134.1239~129.1243~8.1248~137.1250~104.1258~129.1274~9.1282~47.1282~113.1279~147.1313~153.1346~99.1348~107.1348~148.1348~129.1352~134.695~94.695~109.1367~120.1371~138.1371~129.1372~36.1419~10.1411~104.1378~147.1380~129.1382~44.1392~8.1392~102.1389~36.1398~147.1406~72.1407~8.1376~104.1376~102.1431~74.1432~53.635~32.646~143.646~148.1445~91.1450~148.1452~148.1448~123.1466~147.1476~92.630~129.630~148.636~149.638~104.639~147.639~117.1590~86.410~89.1571~8.1487~104.1487~1.1488~7.1496~70.1503~105.596~45.596~46.596~148.596~85.592~69.592~83.603~137.151~136.280 (also),dat.sing.~(also,dat.sing.)~(also,voc./dat.sing.)~,`atos,`to nom.a token,intimation; an example,proposed for imitation or admonition~1_p.p.~1_p.p.2 pf.Att.~1_p.p.ao.1,ind.~1_p.p.ao.1,ind.ac.~1_p.p.ao.1,ind.Att.~1_p.p.ao.1,sbj.~1_p.p.ao.1,sbj.,ac.~1_p.p.ao.1,sbj.ac.~1_p.p.ao.2,ind.ac.~1_p.p.ao.2,sbj.~1_p.p.ao.2,sbj.,ac.~1_p.p.ao.2,sbj.ac.~1_p.p.fut.,ind.psv.~1_p.p.fut.ac.~1_p.p.fut.ind.~1_p.p.fut.ind.ac.~1_p.p.pf.Att.~1_p.p.pf.ind.~1_p.p.pf.ind.ac.~1_p.p.pf.ind.psv.~1_p.p.prs.,ind.~1_p.p.prs.,ind.psv.~1_p.p.prs.,sbj.,ac.~1_p.p.prs.ind.~1_p.p.prs.ind.ac.~1_p.p.prs.sbj.ac.~1_p.p.sbj.~1_p.sing./3_p.p.ao.2~1_p.sing./3_p.p.ao.2,ind.~1_p.sing./3_p.p.ao.2,ind.ac.~1_p.sing./3_p.p.imperf.~1_p.sing./3_p.p.imperf.ac.~1_p.sing.ao.1~1_p.sing.ao.1,ac.~1_p.sing.ao.1,ind.~1_p.sing.ao.1,ind.( `epesteilamen )~1_p.sing.ao.1,ind.ac.~1_p.sing.ao.1,ind.md.~1_p.sing.ao.1,sbj.~1_p.sing.ao.1,sbj.,ac.~1_p.sing.ao.1,sbj.,md.~1_p.sing.ao.1,sbj.ac.~1_p.sing.ao.1,sbj.md.~1_p.sing.ao.1,sbj.psv~1_p.sing.ao.1,sbj.psv.~1_p.sing.ao.2,ind./3_p.p.ao.2,ind.~1_p.sing.ao.2,ind.ac.~1_p.sing.ao.2,sbj.~1_p.sing.ao.2,sbj.,ac./3_p.sing.ao.2,sbj.,ac.~1_p.sing.ao.2,sbj.ac.~1_p.sing.fut.~1_p.sing.fut.,ind.~1_p.sing.fut.,ind.ac.~1_p.sing.fut.,ind.ac./1_p.sing.ao.1,sbj.,ac.~1_p.sing.fut.,md.~1_p.sing.fut.ac.~1_p.sing.fut.ind.~1_p.sing.fut.ind./1_p.sing.ao.1,sbj.~1_p.sing.fut.ind.ac.~1_p.sing.fut.ind.ac./ao.1,sbj.ac.~1_p.sing.fut.ind.ac./ao.2,sbj.ac.~1_p.sing.or 3_p.p.imperf.ac.~1_p.sing.pf.,ind.~1_p.sing.pf.2~1_p.sing.pf.Att.~1_p.sing.pf.ind.~1_p.sing.pf.ind.ac.~1_p.sing.pf.ind.Att.for `vraka~1_p.sing.pf.ind.psv~1_p.sing.pf.ind.psv.~1_p.sing.pf.indic.~1_p.sing.pref.ind.ac.~1_p.sing.prs.,ind./sbj.~1_p.sing.prs.,ind./sbj.,ac.~1_p.sing.prs.ind.~1_p.sing.prs.ind./sbj.ac.~1_p.sing.prs.ind.ac.~1_p.sing.prs.ind.contr /1_p.sing.prs.sbj.~1_p.sing.prs.ind.psv~1_p.sing.prs.indec.,contracted for `agapav~1_p.sing.prs.sbj.~1_p.sing.sbj.~2 ao.~2 ao.(used as 2 ao.of `legv)~2 ao.3_p.sing.~2_p.p.~2_p.p.1 ao.ac.imp.(Jn 14.15) to persist in obedience~2_p.p.2 pf.Att.~2_p.p.ao.1,imp.~2_p.p.ao.1,imp.,ac.~2_p.p.ao.1,imp./sbj.,psv.~2_p.p.ao.1,imp.ac.~2_p.p.ao.1,imp.psv./2_p.p.ao.1,sbj.psv.~2_p.p.ao.1,ind.~2_p.p.ao.1,ind.ac.~2_p.p.ao.1,ind.md.~2_p.p.ao.1,ind.psv.~2_p.p.ao.1,sbj.~2_p.p.ao.1,sbj.,ac.~2_p.p.ao.1,sbj.,md.~2_p.p.ao.1,sbj.ac.~2_p.p.ao.1,sbj.psv.~2_p.p.ao.2,imp.~2_p.p.ao.2,imp.,ac.~2_p.p.ao.2,imp.ac.~2_p.p.ao.2,ind.~2_p.p.ao.2,ind.ac.~2_p.p.ao.2,ind.psv.~2_p.p.ao.2,sbj.~2_p.p.ao.2,sbj.ac.~2_p.p.fut.,ind.~2_p.p.fut.,ind.ac.~2_p.p.fut.,ind.md.~2_p.p.fut.ind.~2_p.p.fut.ind.ac.~2_p.p.fut.ind.md.~2_p.p.fut.ind.psv.~2_p.p.fut.md.~2_p.p.imp.,ind.~2_p.p.imperf.~2_p.p.imperf.ac.~2_p.p.pf.2~2_p.p.pf.Att.~2_p.p.pf.ind.~2_p.p.pf.ind.ac.~2_p.p.pf.psv.~2_p.p.pluperf.~2_p.p.pluperf.ac.~2_p.p.prs.,imp.~2_p.p.prs.,imp.,md.~2_p.p.prs.,ind.~2_p.p.prs.,ind./imp.~2_p.p.prs.,ind./imp.,ac.~2_p.p.prs.,ind.ac.~2_p.p.prs.,ind.ac./imp.,ac.~2_p.p.prs.,psv./prs.,imp.,psv.~2_p.p.prs.,sbj.~2_p.p.prs.ac.ind.~2_p.p.prs.imp.~2_p.p.prs.imp.ac.~2_p.p.prs.ind.~2_p.p.prs.ind./2_p.p.prs.imp.~2_p.p.prs.ind./imp.~2_p.p.prs.ind.ac.~2_p.p.prs.indic.md.~2_p.p.prs.sbj.~2_p.p.prs.sbj.ac.~2_p.p.prs.sbj.ac.(believe)~2_p.p.sbj.~2_p.prs.sbj.~2_p.sing.~2_p.sing./3_p.p.ao.2,ind.ac.~2_p.sing./nom.sing.m.( `eipa imp.,) (used as 2 ao.of `legv)~2_p.sing.ao.1 ind.ac.~2_p.sing.ao.1,imp.~2_p.sing.ao.1,imp.,ac.~2_p.sing.ao.1,imp.,psv.~2_p.sing.ao.1,imp.ac.~2_p.sing.ao.1,imp.md.~2_p.sing.ao.1,imp.psv.~2_p.sing.ao.1,ind.ac.~2_p.sing.ao.1,ind.psv.~2_p.sing.ao.1,sbj.~2_p.sing.ao.1,sbj.,ac.~2_p.sing.ao.1,sbj.,psv.~2_p.sing.ao.1,sbj.ac.~2_p.sing.ao.2,imp.~2_p.sing.ao.2,imp.,ac.~2_p.sing.ao.2,imp.,psv.~2_p.sing.ao.2,imp.ac.~2_p.sing.ao.2,ind.~2_p.sing.ao.2,sbj.~2_p.sing.ao.2,sbj.,ac.~2_p.sing.fut.~2_p.sing.fut.,md.~2_p.sing.fut.ind.~2_p.sing.fut.ind.ac.~2_p.sing.fut.ind.psv.~2_p.sing.fut.md./3_p.sing.ao.1,sbj.ac.~2_p.sing.imp.~2_p.sing.imperf.~2_p.sing.imperf.ac.~2_p.sing.pf.,imp.,psv.~2_p.sing.pf.2~2_p.sing.pf.2 ind.~2_p.sing.pf.Att.~2_p.sing.pf.ind.~2_p.sing.pf.ind.ac.~2_p.sing.pf.ind.Att.~2_p.sing.pluperf.~2_p.sing.prs.,imp.~2_p.sing.prs.,imp.,ac./3_p.sing.prs.,ind.ac.~2_p.sing.prs.,ind.~2_p.sing.prs.,ind.ac.~2_p.sing.prs.,sbj.~2_p.sing.prs.imp.~2_p.sing.prs.imp.ac.~2_p.sing.prs.imp.md.~2_p.sing.prs.ind ac.~2_p.sing.prs.ind.~2_p.sing.prs.ind.ac.~2_p.sing.prs.indic.~2_p.sing.sbj.~3_p.p.~3_p.p.(used as 2 ao.of `legv)~3_p.p.+mvn.~3_p.p.ao.1 sbj.+mvn.~3_p.p.ao.1,ind.~3_p.p.ao.1,ind.ac.~3_p.p.ao.1,ind.md.~3_p.p.ao.1,ind.psv.~3_p.p.ao.1,psv.~3_p.p.ao.1,sbj.~3_p.p.ao.1,sbj.,ac.~3_p.p.ao.1,sbj.,md.~3_p.p.ao.1,sbj.+mvn.~3_p.p.ao.1,sbj.ac.~3_p.p.ao.1,sbj.ac.+mvn.~3_p.p.ao.1,sbj.psv.~3_p.p.ao.1,sbj.psv.+mvn.~3_p.p.ao.2,ind.~3_p.p.ao.2,ind.ac.~3_p.p.ao.2,ind.psv.~3_p.p.ao.2,sbj.~3_p.p.ao.2,sbj.,ac.~3_p.p.ao.2,sbj.+mvn.~3_p.p.ao.2,sbj.ac.~3_p.p.ao.2,sbj.ac.+mvn.~3_p.p.ao.2,sbj.md.~3_p.p.ao.2,sbj.psv.~3_p.p.ao.3,sbj.~3_p.p.fut.,1,ind.psv.~3_p.p.fut.,ind.~3_p.p.fut.,md.~3_p.p.fut.2,ind.psv.~3_p.p.fut.ac.+mvn.~3_p.p.fut.ind.~3_p.p.fut.ind.+mvn.~3_p.p.fut.ind.ac.~3_p.p.fut.ind.ac.+mvn.~3_p.p.fut.ind.md.~3_p.p.fut.md.~3_p.p.imp.~3_p.p.imp.,Att.for `edynanto~3_p.p.imperf.~3_p.p.imperf.,ac.~3_p.p.imperf.,md.~3_p.p.imperf.,psv.~3_p.p.imperf.ac.~3_p.p.imperf.Att.~3_p.p.imperf.md.~3_p.p.imperf.psv.~3_p.p.pers.ind.~3_p.p.pf.,ind.~3_p.p.pf.,ind.psv~3_p.p.pf.Att.~3_p.p.pf.ind.psv.~3_p.p.pf.ind.~3_p.p.pf.ind.ac.~3_p.p.pf.ind.ac.--Alex.~3_p.p.pluperf.~3_p.p.pluperf.psv.~3_p.p.prs.,ind.~3_p.p.prs.,ind.ac.~3_p.p.prs.,ind.ac./dat.p.m.part.prs.,ac.~3_p.p.prs.,ind.psv.~3_p.p.prs.,sbj.~3_p.p.prs.,sbj.,ac.~3_p.p.prs.ind.~3_p.p.prs.ind./sbj.ac.~3_p.p.prs.ind.+mvn.~3_p.p.prs.ind.ac.~3_p.p.prs.ind.ac.+mvn.~3_p.p.prs.ind.md.~3_p.p.prs.ind.psv.~3_p.p.prs.sbj.~3_p.p.prs.sbj.(also,dat.p.of `oyw --the ear)~3_p.p.prs.sbj.ac.~3_p.p.prs.sub.~3_p.p.sbj.~3_p.sing.~3_p.sing.ao.,ind.ac.~3_p.sing.ao.1 ind.~3_p.sing.ao.1 ind.+mvn.~3_p.sing.ao.1 sbj.~3_p.sing.ao.1,imp.,ac.~3_p.sing.ao.1,imp.,md.~3_p.sing.ao.1,ind.~3_p.sing.ao.1,ind.+mvn.~3_p.sing.ao.1,ind.ac.~3_p.sing.ao.1,ind.ac.+mvn.~3_p.sing.ao.1,ind.Att.~3_p.sing.ao.1,ind.md.~3_p.sing.ao.1,ind.psv.~3_p.sing.ao.1,ind.psv.dep.vb.~3_p.sing.ao.1,md.~3_p.sing.ao.1,psv.~3_p.sing.ao.1,sbj.~3_p.sing.ao.1,sbj.,ac.~3_p.sing.ao.1,sbj.,md.~3_p.sing.ao.1,sbj.,psv.~3_p.sing.ao.1,sbj.ac.~3_p.sing.ao.1,sbj.ac./2_p.sing.ao.1,sbj.md.~3_p.sing.ao.1,sbj.md.~3_p.sing.ao.1,sbj.psv~3_p.sing.ao.1,sbj.psv.~3_p.sing.ao.2~3_p.sing.ao.2 sbj.ac.~3_p.sing.ao.2,ac.~3_p.sing.ao.2,imp.~3_p.sing.ao.2,imp.ac.~3_p.sing.ao.2,ind.~3_p.sing.ao.2,ind.+mvn.~3_p.sing.ao.2,ind.ac.~3_p.sing.ao.2,ind.ac.+mvn.~3_p.sing.ao.2,ind.dep.vb~3_p.sing.ao.2,ind.md.~3_p.sing.ao.2,ind.psv.~3_p.sing.ao.2,psv.~3_p.sing.ao.2,sbj ac.~3_p.sing.ao.2,sbj.~3_p.sing.ao.2,sbj.,ac.~3_p.sing.ao.2,sbj.,psv.~3_p.sing.ao.2,sbj.ac.~3_p.sing.ao.2,sbj.md.~3_p.sing.ao.2.sbj.ac.~3_p.sing.Aor.2,ind.~3_p.sing.fut.~3_p.sing.fut.,1,ind.psv.~3_p.sing.fut.,ind.~3_p.sing.fut.,ind.ac.~3_p.sing.fut.,ind.ac.(also,dat.sing.fr.`poihsiw performance; observance)~3_p.sing.fut.,ind.md.~3_p.sing.fut.,ind.psv.~3_p.sing.fut.,md.~3_p.sing.fut.1,psv.~3_p.sing.fut.2,ind.psv.~3_p.sing.fut.ac.~3_p.sing.fut.ind.~3_p.sing.fut.ind.ac.~3_p.sing.fut.ind.ac.(also,dat.sing.fr.`ypomnhsiw act of reminding)~3_p.sing.fut.ind.md.~3_p.sing.fut.ind.psv.~3_p.sing.fut.psv.~3_p.sing.imp.~3_p.sing.imp.,ac.~3_p.sing.imp.ac.~3_p.sing.imperf.~3_p.sing.imperf.,ac.~3_p.sing.imperf.,Att.~3_p.sing.imperf.,md.~3_p.sing.imperf.+mvn.~3_p.sing.imperf.ac.~3_p.sing.imperf.ac.+mvn.~3_p.sing.imperf.Att.~3_p.sing.imperf.Att.+mvn.~3_p.sing.imperf.ind.ac.~3_p.sing.imperf.ind.ac.+mvn.~3_p.sing.imperf.md.~3_p.sing.imperf.of `dei imp.sing.~3_p.sing.imperf.psv.~3_p.sing.ind.; 2_p.sing.imp.,(used as 2 ao.of `legv)~3_p.sing.pf.,2~3_p.sing.pf.,2 ind.dep.vb.~3_p.sing.pf.,ind.~3_p.sing.pf.,ind.ac.~3_p.sing.pf.,ind.psv.~3_p.sing.pf.2 +mvn.~3_p.sing.pf.2.ind.+mvn.~3_p.sing.pf.Att.~3_p.sing.pf.Att.+mvn.~3_p.sing.pf.ind ac.+mvn.~3_p.sing.pf.ind.+mvn.~3_p.sing.pf.ind.ac.~3_p.sing.pf.ind.ac.+mvn.~3_p.sing.pf.ind.Att.~3_p.sing.pf.ind.psv.~3_p.sing.pluperf.~3_p.sing.pluperf.Att.~3_p.sing.pluperf.md.~3_p.sing.pluperf.psv.~3_p.sing.prs.,imp.~3_p.sing.prs.,imp.,ac.~3_p.sing.prs.,ind.~3_p.sing.prs.,ind./2_p.sing.prs.,imp.,ac.~3_p.sing.prs.,ind.; 2_p.sing.prs.,imp.~3_p.sing.prs.,ind.; also,2_p.sing.prs.,imp.~3_p.sing.prs.,ind.ac.~3_p.sing.prs.,ind.ac./2_p.sing.prs.,imp.,ac.~3_p.sing.prs.,ind.md./pf.,ind.psv.~3_p.sing.prs.,ind.psv.~3_p.sing.prs.,sbj.~3_p.sing.prs.,sbj.,ac.~3_p.sing.prs.,sbj.,md.~3_p.sing.prs.,sbj.,psv.~3_p.sing.prs./fut.ind.ac.~3_p.sing.prs.imp.~3_p.sing.prs.imp.psv~3_p.sing.prs.ind.~3_p.sing.prs.ind./3_p.sing.prs.sbj.~3_p.sing.prs.ind.+mvn.~3_p.sing.prs.ind.ac.~3_p.sing.prs.ind.ac./2_p.sing.prs.imp.ac.~3_p.sing.prs.ind.ac./sbj.ac.~3_p.sing.prs.ind.ac.+mvn.~3_p.sing.prs.ind.md.~3_p.sing.prs.ind.psv.~3_p.sing.prs.optat.~3_p.sing.prs.sbj.~3_p.sing.prs.sbj.ac.~3_p.sing.prs.sbj.psv.~3_p.sing.sbj.~3_p.sing.sing.ao.1,ind.+mvn.~acc.sing.f.,`kat' `idian -- (adv.) apart from,privately~adv.(mng.) far off,at a distance,from afar,from a distance.~adv./acc.sing.( `dvrea --a gift,free gift,benefit )~also,(gen p.) ( `xeir )~also,2 decl.noun dat.sing.`oytow --this~ao.1 inf.~ao.1 inf.ac.~ao.1 inf.md.~ao.1 inf.psv.~ao.2 inf.~ao.2 inf.ac.~ao.2 inf.dep.vb.~ao.2 inf.md.~Att.for `ededvkeisan,3_p.p.pluperf.ind.~inf.~n.sing.adverbially; also,nom./acc.sing.n.~nom.,acc./voc.p.~nom.sing.m.part,ao.1~pf.2 inf.~pf.inf.~pf.inf.ac.~pf.inf.psv.~pft.ac.ind.2_p.p.~prs.inf.~prs.inf.ac.~prs.inf.md.~prs.inf.psv. !ei~achtai~acvmai~acvntai~afete~afeuh~afeuhsetai~afevntai~afew~afh~afhkamen~afhkan~afhke~afhken~afhsv~afhte~afienai~afientai~afiete~afihsin~afrizei~afrosynh~afvmen~agagete~agalliasuhnai~aganaktein~agapa~agapan~agapaw~agapate~agaphsei~agaphseiw~agaphsv~agaphuhsetai~agapv~agauopoihsai~agiason~agnisvsin~agorasomen~agorason~agorasvmen~agorasvsi~agorasvsin~agoysi~agoysin~agreysvsi~agvmen~agvnizonto~airvsin~aiteisue~aiteite~aiteiw~aithsesue~aithsh~aithshte~aithshw~aithsomai~aithson~aithsvmen~akhkoamen~akhkoate~akoloyuei~akoloyueitv~akoloyuhseiw~akoloyuhsvsin~akoye~akoyetv~akoysh~akoysontai~akoysoysin~akoysvsi~akoysvsin~akoyvsi~alisuhsetai~amartane~anabebhka~anabebhken~anabhte~anablecai~anablecv~anaferei~anaggeilon~anaggelei~anaggelv~anaklinai~anakycaw~anapayesue~anapesein~anasth~anasthnai~anasthsetai~anasthsv~anastvsi~anastvsin~anebh~anebhsan~anebleca~aneblece~aneblecen~anegnvsan~anegnvte~anejomai~anekrajan~anekraje~anepesen~anepeson~anesth~anestrece~anevje~anevjen~anevxuhsan~anexvrhse~anhggeilan~anhggeile~anhlue~anoijai~antilegei~antlhsai~antlhsate~aparnhsasuv~aparnhsh~aparuh~apebhsan~apedhmhse~apedokimasan~apekalyfuh~apekefalisa~apekefalisen~apekoce~apekocen~apekrinato~apekriuh~apekriuhsan~apekteinan~apeleysomeua~apelhlyueisan~apeluein~apeluv~apelysen~apestalkate~apestalke~apestegasan~apesteila~apesteilan~apesteilaw~apesteile~apesteilen~apeuane~apeuanen~apeuanon~apexei~aphgagon~aphggeilan~aphlue~aphluen~aphluon~aphnthsan~aphnthsen~apodokimasuhnai~apodote~apokatestauh~apokauista~apokocon~apokrinetai~apokrinh~apokriuhte~apoktanuhnai~apokteinai~apokteinvmen~apokteinvsin~apoktenei~apoktenoysin~apolesai~apolesei~apolesh~apolesoysin~apolesuai~apolesv~apolesvsi~apolhtai~apollymeua~apoloyntai~apolvntai~apolysai~apolysh~apolyshw~apolyson~apolysv~aposteilh~apostellein~apostellh~aposterhshw~apouanein~apouaneisue~apouanh~apouanvmen~aptoy~apvlesa~apvleto~arai~arate~aratv~arh~arhw~aristhsate~arkei~arkoysin~aron~aroysin~arpasei~artysete~aruhsetai~aruhti~aruvsin~arv~arxein~asuenei~atimazete~aueteite~auethsai~bale~balein~balete~baletv~balh~ballh~balv~balvsin~baptisei~baptisuhnai~baptisuhsesue~baptisvntai~baptizomai~basanishw~beblhke~beblhtai~blasfhmeiw~blasfhmhsh~blasfhmhsvsin~blastanh~bleph~blepvsi~blhuhnai~blhuhti~bohuei~bohuhson~boske~boylesue~ceydomartyrhshw~damasai~dedesuai~dedojasmai~dedotai~dedoyleykamen~dedvka~dedvkaw~dedvke~dedvkeisan~dedvken~deijei~deijon~deiknyeiw~deiknysin~deiliatv~dejhtai~dejvntai~dereiw~dexetai~dhsai~dhsh~diafhmizein~diakonh~diakonhsai~diakonhuhnai~diakriuh~dialogizesue~dialogizontai~dianoixuhti~diarpasai~diarpasei~dica~dichsei~dichsh~dicv~didajei~didvsi~didvsin~diedvke~dielexuhsan~dielogizesue~dielogizonto~dieluvmen~diemerisanto~dienegkh~diespasuai~diesteilato~diestelleto~dietribe~dietriben~diezvsato~diezvsen~dihgeireto~dihghsanto~dihghsvntai~dihkonei~dihkonoyn~dihnoixuhsan~divjoysin~dojasei~dojash~dojason~dojasuh~dojasv~dojazein~dojh~dokei~dokeite~dote~douhnai~douhsetai~dow~doynai~dv~dvmen~dvrean~dvsei~dvsh~dvsv~dvw~dynameua~dynantai~dynasai~dynasuai~dynasue~dynatai~dynhsetai~ebale~ebalen~eballon~ebalon~ebaptisa~ebaptisuh~ebaptizen~ebaptizonto~ebastasan~ebastasaw~ebastazen~eblepon~eblhuh~eboyleysanto~edakrysen~edei~edeija~edeijen~edeiran~edejanto~edhsan~edhsen~edidaja~edidajan~edidaje~edidaske~edidasken~edidoy~edidoyn~edivjan~edivkon~edojan~edojasa~edojasuh~edokoyn~edouh~edrame~edvka~edvkaw~edvke~edvken~edy~edynato~efagen~efagete~efagon~efanervsa~efanervse~efanervsen~efanervuh~eferen~eferon~efh~efilei~efobeito~efobhuh~efobhuhsan~efoboynto~efvnhsan~efvnhse~efvnhsen~efygon~efylaja~efylajamhn~egamhsen~egegonei~egeirai~egeirei~egeiresue~egeiretai~egeirhtai~egeirontai~egemisan~egeneto~egenhuh~egennhuh~egennhuhsan~egennhuhw~egereiw~egerv~egeysato~eghgertai~egineto~eginvske~egnv~egnvka~egnvkamen~egnvkan~egnvkate~egnvkaw~egnvkeite~egnvn~egnvrisa~egnvsan~egoggyzon~egrace~egracen~egrafen~eide~eiden~eidete~eidhte~eidomen~eidon~eih~eilkyse~eilkysen~eipan~eipate~eipaw~eipe~eipein~eipen~eiph~eiphw~eipon~eipv~eipvmen~eipvsin~eirhka~eirhkaw~eirhke~eirhkei~eirhneyete~eiseleysetai~eiseleysontai~eiselhlyuate~eiseluein~eiseluh~eiseluhte~eiseluhw~eiseluvmen~eiseporeyeto~eishgage~eishlue~eishluen~eishluon~eisi~eisin~eisporeyetai~eisporeyontai~eisthkeisan~eivuei~eixe~eixen~eixete~eixew~eixon~ejagei~ejanasthsh~ejaneteile~ejebale~ejebalen~ejeballon~ejebalon~ejedoto~ejei~ejeiw~ejekenthsan~ejelejamhn~ejelejasue~ejeleysetai~ejelhlyua~ejelhlyue~ejelue~ejeluein~ejeluhte~ejemaje~ejeneysen~ejeplhsseto~ejeplhssonto~ejeporeyeto~ejesth~ejesthsan~ejetasai~ejeteine~ejeuambhuh~ejexee~ejhgagen~ejhghsato~ejhlue~ejhluen~ejhluew~ejhluon~ejhrantai~ejhranuh~ejhrxonto~ejistanto~ejistasuai~ejoydenvuh~ejypnisv~ekalesen~ekauarisuh~ekauezeto~ekauhto~ekauisen~ekaymatisuh~ekbale~ekbalein~ekbalh~ekballein~ekballh~ekbalv~ekbalvsi~ekblhuhsetai~ekefalaivsan~ekeito~ekhrysse~ekhrysson~eklaie~eklasa~eklase~eklhuh~eklyuhsontai~ekopasen~ekopton~ekporeyetai~ekporeyontai~ekporeysontai~ekraje~ekrajen~ekrathsan~ekrathse~ekraygasan~ekraygasen~ekraygazon~ekraze~ekrazen~ekrazon~ekrybh~ekteinon~ekteneiw~ektinajate~ekvlysamen~ekxeitai~ekyklvsan~ekylieto~elabe~elaben~elabomen~elabon~elalei~elalhsa~elalhse~elalhsen~elaynein~elege~elegen~elegjei~elegon~elegxuh~elehson~eleysetai~eleysomeua~eleysontai~eleyuervsei~eleyuervsh~elhlyua~elhlyuaw~elhlyue~elhlyuei~elhlyueisan~elhlyuen~elkysai~elkysh~elkysv~elogizonto~eloidorhsan~elue~eluein~eluh~elye~elyphuh~elyuh~emartyrei~emartyrhse~emartyrhsen~emastigvse~emaxonto~embhnai~emeinan~emeinen~emelen~emelle~emellon~ememcanto~emerise~emfanisv~emishsan~emishsen~emnhsuhsan~empaijoysin~emptysoysin~endyshsue~enebhsan~eneblece~enebrimhsato~enefyshse~enegkate~eneixen~eneplhsuhsan~energoysin~eneteilato~enexuhnai~enica~enicamhn~enicato~enice~entraphsontai~enyje~epaise~epaisxynuh~epaisxynuhsetai~eparate~epebalen~epeballen~epebalon~epegnvsan~epeinasen~epekeito~epelauonto~epelye~epemenon~eperisseyse~epervtaw~epervthsai~epervthson~epervthsv~epese~epesen~epeson~epetajen~epetima~epetimhse~epetimhsen~epetimvn~epetrece~epetrecen~epeuhkan~epeuhke~epeuhken~epexrise~ephre~ephren~ephrvta~ephrvthsan~ephrvthse~ephrvtvn~epiasan~epiasate~epiasen~epidvsv~epie~epipiptein~epirraptei~episteyen~episteyete~episteyon~episteysan~episteysen~epistrafvsi~epistrecvsi~episyntrexei~epitassei~epiteuh~epitiman~epiuh~epiuhw~epizhtei~eplhrouh~epnigonto~epoiei~epoieite~epoihsa~epoihsan~epoihsaw~epoihse~epoihsen~epoioyn~eporeyeto~eporeyuh~eprauh~eprofhteysen~eptyse~epyueto~ereynate~ereynhson~ergazesue~ergazetai~ergazh~ergazvmeua~ermhneyetai~ervta~ervthsate~ervthsete~ervthsv~ervthsvsin~ervtv~erxesue~erxesuv~erxetai~erxhtai~erxomeua~erxontai~erxoy~erxvmai~esesue~esfragisen~esivpvn~eskandalizonto~eskhnvsen~esmen~esomai~esontai~esparajen~esplagxnisuh~estai~estayrvsan~estayrvuh~este~estenaje~esth~esthken~esthsen~estrafh~esvzonto~esxe~esxew~esxisuh~etarajen~etarasse~etaraxuh~etaraxuhsan~eteleivsa~eteuh~ethrhsan~ethroyn~etiuoyn~etoimasai~etoimasate~etoimasv~etolma~etrexon~euambhuhsan~euamboynto~euaymasan~euaymaze~euaymazon~eueasameua~euerapeyon~euerapeyse~euerapeysen~euermainonto~euevrei~euhka~euhkan~euhkaw~euhken~evraka~evrakamen~evrakasi~evrakate~evrakaw~evrake~evraken~evrvn~exarh~exarhsan~exarhte~exh~exhte~exie~exortasuhsan~exortasuhte~exoysi~exvsi~exvsin~eydokhsa~eyloghse~eyre~eyren~eyrhkamen~eyrhsei~eyrhsete~eyrhsomen~eyuynate~eyxaristv~ezhtei~ezhtoyn~ezvnnyew~fage~fagein~fagh~faghte~fagvsi~fagvsin~fanervson~fanervuh~fere~ferein~ferh~ferhte~feyjontai~filei~fileiw~fimvuhti~fobeisue~foneyshw~froneiw~fvnei~fvneite~fvnhsai~fvnhsei~fvnhson~fvnhuhnai~fvnoysi~fylajei~gamhsh~gamhuh~gamiskontai~gamoysin~gegennhmai~gegennhmeua~gegonaw~gegone~gegonen~gegonenai~gegrafa~gegraptai~gemisate~gemizesuai~genea~genesuai~genhsesue~genhsetai~genhsue~genhtai~gennhsh~gennhuh~gennhuhnai~genvntai~geysetai~geysvntai~ghrashw~ginetai~ginontai~ginoy~ginvskh~ginvskhte~ginvskvsi~gnv~gnvnai~gnvrisv~gnvsesue~gnvsetai~gnvsh~gnvsontai~gnvte~goggyzete~goggyzoysi~gracai~grafe~grafhtai~grammateiw~hcato~hdeisan~hdeite~hdeiw~hdynanto~hdynata~hdynato~hdynhuh~hdynhuhmen~hfie~hgagen~hgagete~hgalliasato~hganakthse~hgapa~hgapate~hgaphsa~hgaphsan~hgaphsaw~hgaphse~hgaphsen~hgeiren~hgeruh~hggiken~hgiasen~hgnooyn~hjei~hkasi~hkei~hkoloyuei~hkoloyuhsamen~hkoloyuhsan~hkoloyuhsen~hkoye~hkoyon~hkoysa~hkoysamen~hkoysan~hkoysate~hkoysaw~hkoyse~hkoysen~hkoysuh~hlehse~hleice~hleifon~hlpikate~hlue~hluen~hluew~hluon~hmarten~hmelle~hmellen~hnagkase~hnegka~hnegkan~hnegke~hnegken~hnoije~hnoijen~hptonto~hran~hrate~hre~hristhsan~hrjanto~hrjato~hrnhsato~hrvta~hrvthan~hrvthsan~hrvthse~hrvtvn~hrxeto~hrxonto~hspazonto~hsuenei~hthsate~hthsato~hthsaw~htoimastai~huele~huelen~huelew~huelhsan~huelhsate~huelhsen~huelon~hw~hykairoyn~hylogei~iashtai~iasvmai~iatai~idein~idete~idh~idhte~idhw~idian~idv~idvmen~idvsi~idvsin~isui~isxye~isxysan~jhrainetai~kaietai~kakologhsai~kakopoihsai~kalei~kalesai~karpoforei~karpoforoysin~katabebhka~katabh~katabhui~katakeisuai~katakyrieyoysin~katalabh~kataleicei~kataskeyasei~kataskhnoyn~kateagvsin~kateajan~katebainen~katebh~katebhsan~katedivjan~katefage~katefagen~kategelvn~kateilhfuh~kateixeto~katejoysiazoysin~katekeito~kateklase~katekrinen~katelaben~kateleifuh~kathgorhsv~kathgorhsvsin~kauairei~kauarisai~kauarisuhti~kaueydei~kaueydh~kauhsuai~kauisai~kauisvmen~kekoimhtai~kekopiakasi~kekopiakate~kekragen~kekrathntai~kekritai~kerdhsh~khryjv~khryssein~klaysete~klaysh~klech~klechw~klhronomhsv~klhuhsh~koinoi~koinvsai~kratein~krateite~krathsai~krathte~krazein~krinate~krinetai~krinh~labein~labete~labh~labv~lalei~laleiw~lalh~lalhsei~lalhsh~lalhsv~laloymen~lalv~lauein~laxvmen~legetai~legh~legvsi~lelalhka~lelalhken~leykanai~lhcesue~lhcetai~liuasai~liuasvsin~logizesue~lyphuhsesue~lysai~lysate~lysv~lyuh~lyuhnai~mainetai~makrouen~martyrei~martyreite~martyreiw~martyrhsei~martyrhsh~martyrhson~martyrhsv~martyroymen~martyrv~mastigvsoysin~meinai~meinate~meinh~meinhte~melloysin~memartyrhka~memartyrhkaw~memartyrhke~memeristai~memishkasi~memishken~meneite~menh~merisuh~metabebhken~metabh~metabhui~metanoeite~metanohsvsi~metemorfvuh~metreite~metrhuhsetai~meuysuvsi~mhkynhtai~mhnysh~mianuvsin~misei~mnhmoneyhte~moixatai~moixeyshw~nenikhka~neyei~nhsteyein~nhsteyoysi~nhsteyoysin~nhsteysoysin~nicai~nicasuai~nichw~nicv~nicvntai~noeite~nohsvsi~ocesue~ocetai~och~ocomai~ocontai~odhghsei~ofeilei~ofeilete~oidamen~oidasi~oidasin~oidate~oidaw~oide~oiden~oimai~oisei~omoivsvmen~omologhsh~ora~orate~orv~oytv~ozei~parabalvmen~paradexontai~paradidotai~paradouhnai~paradouhsetai~paradouv~paradv~paradvsei~paradvsoysin~parakalein~parakaloysin~paralhcomai~paramyuhsvntai~paraporeyesuai~paraueinai~parauvsi~parauvsin~paredvkamen~paredvkan~paredvkate~paredvke~paredvken~paregeneto~pareginonto~parekalei~parekalesan~parekaloyn~parekycen~parelabon~pareluein~pareporeyonto~paresthken~parestin~parethroyn~pareuhkan~parhggeile~parhggeilen~pauein~pefilhkate~pefimvso~peinash~pemcei~pemcon~pemcv~pepisteyka~pepisteykamen~pepisteykate~pepisteykaw~pepisteyken~peplanhsue~peplhrvken~peplhrvtai~pepoihka~pepoihke~pepoihken~pepvrvken~periebalon~perieblepeto~periededeto~periepatei~periepateiw~periepatoyn~periferein~perihge~perikeitai~peripatei~peripateite~peripath~peripathsei~peritemnete~phgh~piasai~piasvsin~piein~piesue~pih~pihte~pinetv~pisteye~pisteyhte~pisteysai~pisteysate~pisteysete~pisteysh~pisteyshte~pisteyshw~pisteyson~pisteysoysin~pisteysv~pisteysvmen~pisteysvsin~piv~plana~plhrvuh~pnei~poiei~poieite~poieiw~poih~poihsate~poihsei~poihsh~poihshw~poihsomen~poihson~poihsoysin~poihsv~poihsvmen~poihsvsi~poihsvsin~poihte~poimaine~poioymen~poiv~poly~polyn~poreyetai~poreyoy~poreyuv~potish~proagein~proedrame~proefhteysen~prohluon~proseferon~proseggisai~prosekynhsan~prosekynhsen~prosenegke~prosepese~prosepesen~prosepipten~prosetaje~proseyjasuai~proshluon~proshnegkan~proshyxeto~proskaleitai~proskarterh~proskollhuhsetai~proskoptei~proskynein~proskyneite~proskynhsete~proskynhsoysi~proskynhsvsin~proskynoymen~prosmenoysi~prosporeyontai~prosteuhsetai~prosvrmisuhsan~pvlhson~pyuesuai~reysoysin~rhssei~sbennytai~sebontai~sesvke~sivpa~sivphsh~skandalish~skandalisuhte~skandalizei~skandalizh~skandalizontai~skorpisuhte~skorpizei~skylleiw~sparh~speirai~speirei~speirein~speiretai~stauhnai~stayrvsai~stayrvsate~stayrvson~stayrvsv~stayrvuh~svsai~svsei~svson~svsv~svuh~svuhnai~svuhsetai~svuhsomai~svuhte~sxisvmen~sygxrvntai~symbainein~symferei~sympnigoysi~symporeyontai~synagagete~synagagh~synagontai~synakoloyuhsai~synanekeinto~synedramon~syneishlue~synelabon~synepnijan~synerxetai~synerxontai~syneteueinto~synethrei~syneulibon~synezeyjen~synhgagon~synhkan~synhluon~synhxuh~synhxuhsan~syniete~synivsi~syntetrifuai~syntribhsetai~syzhtein~syzhteite~tarassesuv~taraxuh~teleivsv~teleivuh~teleyta~teleytatv~tetaraktai~tetelestai~tethrhka~tethrhkasi~tethrhkaw~tetyflvken~teueamai~teuh~threi~thrhsate~thrhsh~thrhshte~thrhshw~thrhson~thrhsoysin~thrv~tikth~tima~timhsei~timv~timvsi~tiuhsi~tiuhsin~trizei~uarsei~uarseite~uaymashw~uaymazhte~ueasasue~ueinai~uelh~uelhte~uelhw~uerapeyein~uerapeysei~uevrei~uevreite~uevrhsh~uevrhsvsi~uevrhte~uevroysi~uevrv~uevrvsi~uh~uhseiw~uhsv~ulibvsin~uorybeisue~urhnhsete~uysh~vfelei~vfeleite~vfelhsei~vfelhuhw~vfuh~vkodomhuh~vmologhsen~vmologoyn~vmosen~vrmhsen~vsi~vsin~xaire~xairh~xalvsi~xarhsetai~xeirvn~xolate~xortasai~xortasuhnai~xvrei~xvrein~xvrhsai~xvrizetv~ycvse~ycvshte~ycvuhnai~ycvuv~ypage~ypaghte~yphgon~yphnthsen~ypodeigma~ypomnhsei~ysterei~zh~zhmivuh~zhsesue~zhsetai~zhsontai~zhtei~zhteite~zhteiw~zhthsete~zhtv~zv~zvopoiei~zvsei~kvlyete~teueikate~epervtvsin~legoysi~legoysin~akoyein~alieyein~antlein~arpazein~ayjanein~baptizein~bastazein~didaskein~dierxesuai~eidenai~einai~ekmassein~emfanizein~ergazesuai~ervtan~erxesuai~ginvskein~lalein~lambanein~legein~liuoboleisuai~menein~misein~niptein~paradidonai~pepoihkenai~peripatein~pisteyein~poiein~poihsai~poreyesuai~prosferein~uerizein~ypagein~agagein~apounhskein~elattoysuai~entafiazein~exein~kathgorein~krinein 203.410~303.163~44.163~218.163~107.205~304.205~337.205~258.205~170.205~327.205~7.205~212.205~293.205~293.205~62.205~113.205~441.205~278.205~138.205~408.205~402.206~1.207~15.205~106.21~425.4~440.5~403.6~440.6~205.6~149.6~331.6~177.6~54.6~339.6~83.6~422.2~161.11~221.14~17.17~161.17~10.17~220.17~217.17~275.21~276.21~220.18~26.21~248.22~271.33~148.34~143.34~204.34~121.34~306.34~104.34~167.34~58.34~159.34~11.34~5.44~91.44~194.43~385.43~331.43~219.43~200.44~386.44~182.44~245.44~239.44~217.44~217.44~271.44~347.59~199.70~74.80~376.80~106.80~422.81~42.81~391.100~159.82~341.82~59.82~423.87~434.89~133.93~426.94~324.113~426.113~338.113~59.113~227.113~227.113~310.80~224.80~38.81~291.81~292.81~224.83~109.83~54.106~211.88~291.88~316.94~224.94~310.113~291.97~291.115~292.115~214.115~291.101~211.82~293.82~315.105~423.115~405.118~423.120~95.120~290.129~178.129~304.126~224.137~291.139~211.141~297.144~40.145~293.145~293.146~294.146~296.147~297.147~214.147~212.150~18.133~264.133~426.133~51.133~293.153~128.158~377.158~212.157~39.158~212.158~164.158~293.158~293.158~315.142~315.142~49.142~387.134~225.125~211.124~315.133~315.133~32.133~211.127~211.128~425.141~108.140~297.143~387.143~161.146~402.147~196.147~94.147~425.150~423.150~29.150~271.150~399.150~242.150~423.152~334.152~302.152~242.152~429.152~45.152~217.152~328.152~25.152~237.152~232.152~423.153~302.153~169.153~159.153~56.153~302.158~441.158~396.158~169.159~426.142~119.142~324.142~13.142~201.163~164.152~320.152~423.33~95.33~289.33~305.33~169.33~92.170~402.171~274.171~159.33~243.33~343.174~118.180~337.33~163.33~223.33~60.33~441.186~402.192~147.197~137.27~423.27~173.211~427.211~108.211~314.211~325.211~413.211~64.211~231.211~334.212~425.212~120.212~218.212~82.212~167.220~377.211~380.211~204.239~302.239~217.239~395.238~413.241~271.241~425.211~163.211~200.245~161.245~200.246~144.248~166.1575~423.309~438.330~72.379~370.364~22.380~70.364~191.364~377.364~430.364~378.364~334.313~159.313~204.313~408.313~400.314~301.329~216.329~202.324~402.329~423.330~302.330~441.357~412.336~422.336~425.336~309.339~266.341~266.341~160.345~423.349~334.349~412.373~342.373~301.373~81.373~343.361~405.364~408.364~293.334~211.340~123.341~248.341~13.366~213.343~324.356~438.351~299.353~354.353~360.355~361.355~296.335~294.335~364.365~211.367~216.367~349.336~249.336~214.345~243.375~343.382~305.379~161.379~309.379~62.379~441.379~301.376~402.376~145.376~107.364~425.364~332.364~171.364~426.364~327.364~14.364~419.364~334.364~305.364~56.364~176.364~24.385~266.385~196.385~440.385~134.385~387.385~333.385~317.211~317.211~252.211~225.211~40.212~300.212~357.212~251.212~212.224~164.224~357.224~252.241~297.211~213.247~287.306~363.330~40.313~294.313~212.324~211.329~212.330~293.330~40.361~212.361~293.361~352.361~352.361~352.364~252.364~212.375~35.375~211.376~40.379~297.379~248.376~297.364~315.1467~40.364~164.364~293.364~293.364~315.388~351.385~315.564~110.564~155.564~40.1512~293.1512~294.1512~297.1512~352.1518~249.1518~88.1520~350.1521~354.1526~297.1526~214.1526~250.1526~212.1537~293.1537~294.1537~224.1519~40.1536~41.1536~291.261~383.279~423.400~405.400~133.400~409.400~397.400~277.400~212.267~319.279~298.279~297.271~214.271~165.271~180.400~62.400~291.275~380.400~351.279~356.280~317.280~70.280~22.280~263.280~128.280~191.280~131.280~50.280~40.284~225.280~248.286~293.295~293.295~356.295~317.1039~317.1039~110.1039~152.1011~12.1039~86.1039~411.410~293.458~294.458~208.854~122.411~156.854~365.854~431.412~365.854~415.412~206.412~87.854~85.412~30.412~283.412~68.1295~192.1295~379.1295~382.1295~142.413~342.416~240.416~125.416~426.416~324.416~112.416~175.416~13.416~351.418~312.415~315.416~315.416~32.416~266.410~266.410~387.418~266.418~264.695~381.422~351.590~351.590~123.590~184.590~34.590~405.497~305.499~291.498~317.427~317.427~249.427~225.427~320.429~342.590~180.590~212.434~41.436~99.436~342.501~66.501~368.501~170.501~426.501~112.501~293.438~292.439~364.440~251.440~351.441~310.507~224.507~423.504~293.443~297.433~293.448~317.497~291.505~315.501~315.501~174.501~32.501~380.1003~297.1003~248.501~250.507~442.507~304.510~45.512~293.730~297.706~351.709~351.712~291.713~300.767~173.427~427.427~311.427~441.427~396.427~53.427~230.427~339.427~211.774~351.769~349.778~249.778~351.782~40.784~293.784~297.730~235.437~291.805~252.808~387.441~266.441~240.441~291.815~292.815~212.818~293.818~211.819~291.819~246.819~351.815~351.815~248.815~321.826~159.443~343.443~93.444~7.837~394.448~212.830~362.831~317.847~317.847~12.847~33.847~352.845~40.845~293.845~294.845~441.453~352.854~352.854~343.454~33.854~309.454~161.455~333.561~18.561~236.561~343.457~305.457~67.561~187.561~366.561~381.561~264.561~371.561~423.458~305.458~62.458~248.870~212.873~170.561~426.561~324.561~356.882~297.877~297.882~352.895~293.895~293.895~293.899~248.904~426.465~211.917~292.917~355.911~351.913~34.913~211.914~293.918~62.475~212.951~294.951~214.949~242.470~240.474~103.479~224.465~291.467~291.468~291.476~95.1518~351.482~214.471~266.481~291.491~425.1518~40.990~41.990~296.990~293.990~238.494~293.1001~293.1092~304.518~337.518~95.517~318.526~352.526~225.526~225.529~291.1132~351.534~224.536~352.538~248.539~291.1150~204.525~423.525~161.525~62.525~315.1174~315.1174~31.1174~291.547~351.549~291.549~291.549~248.549~293.550~293.550~212.548~293.548~293.548~285.552~293.517~294.517~352.525~212.525~293.525~249.525~212.1168~98.1168~294.1168~62.530~317.1172~440.540~387.542~355.1175~123.1175~248.1175~211.1175~292.1175~233.544~216.544~402.546~387.547~304.548~441.549~325.548~176.548~391.531~297.1188~251.1199~352.1201~124.1201~40.1201~212.1201~164.1201~293.1201~293.1201~249.1201~351.1212~291.1212~300.1173~292.1265~291.1274~315.1278~142.557~158.557~142.555~402.555~203.555~149.555~410.560~402.562~92.562~117.562~60.562~219.562~78.562~142.561~400.561~387.561~412.561~27.561~266.561~199.561~84.561~114.410~294.1410~248.1323~251.1324~292.1330~24.410~55.410~236.410~291.1346~297.1352~333.410~212.1360~297.1360~134.410~291.1363~315.695~376.695~291.695~322.1371~251.1414~315.590~174.590~300.1411~294.1421~356.1421~297.1421~214.1421~37.1431~300.1448~212.1445~65.1445~249.1448~423.571~93.571~45.571~351.1458~248.1467~214.625~255.625~212.628~352.628~249.628~6.630~249.635~293.635~293.635~254.638~352.639~40.1448~212.1448~164.1448~293.1448~71.1039~20.1039~259.1039~126.1039~189.1039~373.1039~374.1039~253.1039~321.1542~226.1542~111.1542~395.590~149.590~387.590~215.1563~100.1563~267.590~279.590~279.590~36.576~293.583~317.584~317.584~22.584~334.584~115.584~19.584~92.578~78.585~352.596~249.596~185.602~313.564~426.564~324.564~112.564~234.564~234.564~161.1512~304.1512~200.1518~408.1518~413.1518~150.1518~240.1519~402.1521~203.1521~160.1524~133.1526~166.1529~196.1534~389.1537~144.1537~422.1537~422.1537~158.1537~425.1537~272.1537~343.1536~305.261~309.261~277.262~275.261~73.271~23.271~188.279~367.279~367.279~435.279~70.295~370.295~95.267~443.267~2.268~428.279~117.279~240.279~112.279~324.279~305.271~309.271~425.271~216.279~342.275~216.275~153.278~387.279~266.279~199.279~413.280~151.280~281.280~52.280~427.280~62.284~116.280~345.280~345.280~244.280~108.280~142.286~272.286~423.295~200.295~414.295~433.293~296.163~264.1011~130.1011~193.1011~247.385~358.385~353.385~295.385~8.385~352.205~310.21~110.21~296.4~291.5~356.6~124.6~40.6~212.6~164.6~293.6~293.6~293.400~300.400~368.398~294.11~248.15~342.609~257.609~402.609~351.43~6.43~211.43~291.43~352.44~249.44~40.44~7.44~212.44~98.44~157.44~293.44~293.44~300.44~293.455~286.50~249.50~127.462~330.561~315.561~174.561~32.561~316.70~358.913~359.913~293.84~38.1518~211.1518~291.1518~287.1518~293.115~294.115~250.163~212.33~98.33~293.33~211.170~213.186~296.186~291.172~348.562~211.562~211.562~291.562~248.562~351.561~248.561~248.194~351.192~98.34~293.34~164.34~380.571~351.403~351.403~184.403~211.403~97.403~211.403~34.403~184.410~248.580~351.583~307.666~46.666~393.666~426.1039~106.1039~175.1039~112.1039~175.1039~417.671~51.1039~13.1039~227.1039~229.1039~183.410~351.697~211.697~410.1003~410.722~422.726~422.727~405.730~423.730~387.740~266.740~69.741~324.741~170.741~440.746~272.750~325.751~343.752~333.756~440.757~233.744~212.744~355.741~315.741~224.741~211.745~315.760~315.760~248.743~297.751~364.761~272.759~351.746~291.747~294.749~318.751~300.752~62.762~217.762~405.705~423.706~172.706~387.711~395.711~440.712~422.713~9.713~380.796~261.806~127.806~372.815~260.818~380.823~302.771~43.778~441.778~117.782~288.782~301.787~166.787~60.789~181.730~391.799~423.799~441.818~138.818~423.818~150.818~440.815~95.823~410.823~413.823~427.847~107.847~325.847~53.847~392.845~204.845~412.845~343.845~302.845~62.845~28.845~79.845~426.849~13.841~410.854~413.854~271.854~70.845~378.845~422.860~117.847~342.847~423.864~222.864~142.870~120.877~423.882~95.882~45.882~309.882~425.882~402.885~418.937~387.895~134.895~196.895~333.895~301.895~158.895~42.895~24.895~76.895~240.899~422.917~92.917~301.917~101.917~274.913~70.895~191.895~377.895~370.918~262.951~377.951~117.917~412.917~304.918~376.925~324.925~170.925~132.927~216.927~297.926~137.931~337.931~222.909~398.938~305.940~223.945~405.951~149.956~402.960~166.962~75.987~402.981~440.985~256.985~256.985~236.985~162.990~424.990~169.990~45.990~218.990~134.991~216.991~114.1039~342.1039~179.1039~60.1039~236.1039~342.1005~402.1079~146.1079~4.1011~207.1011~209.1011~89.1011~154.1011~284.1011~284.1011~78.1016~342.1518~10.1024~305.1026~392.1039~135.1039~78.1039~421.1074~402.1009~13.1098~266.1103~410.1104~425.1104~346.1104~47.1104~325.1104~334.1104~242.1104~441.1106~267.1106~60.1109~216.1111~440.1112~427.1116~228.1116~228.1116~7.1104~212.1104~98.1104~293.1104~293.1104~315.1101~248.1101~352.1106~212.1106~249.1106~292.1108~33.1109~426.1118~248.1112~368.1119~404.1117~249.1115~212.1116~291.1100~291.1100~426.1126~128.1521~186.1524~301.1132~343.1134~159.1134~62.1134~69.1175~21.1175~127.1175~190.1175~376.1175~129.1179~378.1188~370.1188~70.1201~369.1201~375.1201~378.1285~225.1142~351.1143~384.1144~351.1147~184.1147~248.1147~441.1159~351.1141~402.1145~390.1147~146.1147~412.1147~342.1147~147.1155~0.1164~423.1168~221.1168~427.1172~117.1172~324.1172~112.1172~400.1172~194.1175~149.1175~422.1175~92.1175~117.1175~301.1175~101.1175~166.1175~158.1175~241.1175~61.1175~9.1175~210.1175~51.1172~407.1179~308.1188~402.1198~388.1201~136.1201~197.1201~413.1201~95.1201~335.1201~302.1201~169.1201~19.1201~161.1201~243.1201~57.1201~10.1201~217.1201~220.1201~150.1201~199.1203~28.1201~77.1201~432.1208~432.1208~402.1212~199.1212~42.1212~301.1222~440.1230~315.1263~291.1265~224.1234~252.1260~422.1238~211.1248~291.1248~171.1260~315.1253~315.1253~351.1253~293.1256~422.1241~224.1239~212.1260~351.1241~387.1243~395.1244~346.1246~402.1247~355.1248~144.1248~117.1248~240.1248~216.1248~27.1248~266.1251~272.1254~337.1257~214.1252~161.1282~429.1278~241.1295~391.1297~410.1310~266.1312~369.1414~194.1323~301.1323~305.1324~105.1324~405.1324~413.1324~269.1324~105.1334~405.1334~197.1337~326.1348~423.1348~391.1348~441.1348~394.1348~425.695~423.1360~95.1360~161.1360~62.1360~309.1360~423.1414~334.1414~161.1414~45.1414~304.1414~425.1414~337.1414~16.1414~96.1414~11.1411~272.1374~440.1381~402.1388~267.1385~272.1386~108.1389~329.1389~269.1389~422.1391~248.1392~224.1403~315.1395~225.1379~212.1385~387.1396~266.1396~265.1402~352.1401~246.1398~291.1375~225.1389~211.1399~224.1396~297.1389~214.1389~135.1399~270.1399~443.1404~340.1404~440.1376~144.1376~401.1421~309.1421~45.1431~309.1431~402.1432~385.1432~380.1421~380.1433~70.1445~262.1445~191.1445~377.1480~69.630~304.1448~406.1445~90.1445~305.1445~102.1445~169.1445~161.1445~243.1445~80.1445~413.1449~195.1452~343.1452~80.1452~273.1452~405.1448~408.1448~402.1472~400.627~132.627~166.628~149.628~92.630~427.1448~395.632~140.632~198.632~441.635~334.635~387.639~142.639~301.639~216.639~149.639~266.639~78.639~282.639~323.1448~180.1448~63.1448~271.644~139.647~117.652~305.661~405.1590~147.1590~334.1590~168.1590~297.1039~297.1013~292.1026~248.1026~291.1022~291.1046~280.410~280.410~199.1542~412.1542~266.1543~340.1542~420.1554~144.1561~423.1563~425.1563~402.1571~440.1571~422.1571~405.1572~293.1508~104.1508~425.1508~48.1508~194.1487~149.1487~252.1487~416.1494~3.1495~344.1499~402.1503~203.592~304.595~119.592~336.592~244.592~406.596~143.596~204.596~118.596~80.596~78.592~405.603~342.601~141.837~439.1448~268.525~268.854~268.854~441.44~440.58~441.120~441.174~440.200~441.212~441.224~441.361~440.366~436.1011~440.410~441.438~441.475~440.555~440.562~440.561~441.280~441.845~441.847~441.854~443.866~440.917~441.951~440.990~441.1104~437.1201~440.1147~440.1175~441.1201~423.1201~440.1212~441.1260~441.636~440.1487~426.21~440.142~443.452~440.489~440.590~441.762~441.823 amhn_amhn~ana_meson~ayth_de~deyro_ejv~ean_mh~ei_ara~ei_ge~ei_de_kai~ei_de_mh~ei_kai~ei_douhsetai~ei_mh~ei_mhti~ei_oyn~ei_sy~en_aytoiw_h~en_eaytoiw~en_eaytv~en_ekeinh~en_h~en_tv_kosmv_v~evw_oy~h_de~h_met'_aytoy~h_mhthr~h_o_ueow~h_oyn_amartia=ymvn~h_pistiw~hmeraw_ej~hn_de_ivannhw~hn_egv~ina_mh~legei_ayth~mh_apolhtai~mh_h~mh_krinete~o_allow_mauhthw~o_gegonen~o_oyn_ihsoyw~o_ti~oi_grammateiw~oy_apekoce~oy_gar_huelen~oy_dynantai~oy_dynatai~oy_egv~oy_emellon~oy_hn~oy_mh~oyde_en~oyk_ei~oyk_eti~pro_toy~profhthw_ei_sy~prow_eaytoyw~prow_oyw~sy_ei~sy_tiw_ei~ta_skeyh~taw_xeiraw~th_epayrion~th_erhmv~thn_arxhn~thw_erhmoy~tiw_ueosebhw_h~to_pneyma~to_idion~ton_ihsoyn~ton_imanta~toy_ihsoy~toyw_podaw~tvn_anurvpvn~o_erxomenow~o_estvw~o_fayla_prassvn~o_gegennhmenow~o_kaiomenow~o_pisteyvn~o_poihsaw~o_teunhkvw~o_ti_an~o_vn~oi_akoysantew~oi_isxyontew~to_gegennhmenon~toiw_pemcasin~toyw_proskynoyntaw~toyw_pvloyntaw dbl part. of affirm. and assent#74~(prep. `ana) through the midst (`meson) acc. sing. masc., between#921~demons. pron. fem. sing. + conj.#1075~adv. `deyro (hither) + adv. `ejv (out); HITHER, OUT#326~if not; except (`ean) [if] (`mh) ...#939~(combination particles) if, indeed; if, in fact; whether (perhaps)#406~if indeed, inasmuch as#406~but if, and if#406~(`ge) if not, otherwise#406~even if, even though, although#406~(neg. `ei) strong negation; certainly not -- (`douhsetai) 3 pers. sing. fut. 1, ind. pass.#364~(conj. + neg.) unless, except; but; if not#406~unless indeed, unless perhaps#406~if, therefore#406~(`sy) pers. pr. 2 sing. + (`ei) 2 pers. sing. pres. ind. [fr.] `eimi#410~(prep. `en) loc., in, on, by -- (`aytoiw) dat. masc. pl.; pers. pr. 3 pers. he, she, it -- (`h) 3 pers. sing. pres. subj.#410~reflexive pronoun `eaytoiw dat. pl. masc. + prep.#395~reflexive pronoun `eaytv dat. sing. masc. + prep.#395~`ekeinh nom. and dat. sing. fem. + prep.#432~(prep. `en) w. loc., in, on (pron. adj. relative `h) dat. fem. sing.#1052~(prep. `en) w. loc., in, on (art. `tv) masc. sing. loc. (`kosmv) masc. loc. sing. [fr.] `kosmow -- (`v) 1 pers. sing. pres. act. subj [fr.] `eimi#410~(After neg. = [until])#591~(art. `h) nom. sing. fem. -- (conj. postpositive `de)#311~(prep.) `meta gen., with -- `aytoy gen. masc. neut. sing.; pers. pr. -- `h sing. pres. subj. [fr.] `eimi#410~noun + def. art. nom.#943~(`h) Verb pres. subj. 3 sing. [fr.] `eimi -- (art. `o) m.s. nom. -- (`Ueow) sec. decl. masc., nom. sing.#633~(pers. pr. `ymvn) gen. (of you pl.) -- (art. `h) nom. fem. sing. -- (conj. `oyn) therefore -- `amartia fst. decl. nom. fem. sing. (fr.) `amartia#72~nom. sing. + def. art.#1177~gen. sing. or acc. pl. + numeral ( `ej ) six; also, sixth#615~`hn --3 pers. sing. imperf. `eimi (he was) + conj. (and, but) + pr. name#700~(rel. pr. `hn) acc. sing. fem. [who, which] -- `egv ...#402~conj. + negative particle (in purpose clauses --in order that ... not)#939~Verb. pres. act. ind. 3 sing. + pron. dat. fem. sg.#854~3 pers. sing. aor. 2, subj. mid. + Neg.#152~Neg. + Verb pres. subj. 3 sing.#410~(`mh) not, w. other moods than ind. -- (`krinete) 2 pers. pl. pres., act. imperat.#823~N. Nom sg + Nom sg (`allow -- another) + Def art Nom sg#884~3 pers. sing. perf., 2 ind. dep. vb AND rel. pron. nom., acc. neut. sing.#279~def. art. nom. masc. sing. + particle `oyn --therefore, then (never found at the beginning of a sent.) + Name nom.#680~acc. sing. neut.#1054~nom., acc. AND voc. pl. + def. art. nom. masc. pl.#293~(`oy) gen [fr.] `ow who, which -- (`apekoce) 3 pers. sing. aor. 1, ind. act.#146~(neg. `oy) not -- (conj. `gar) for -- `hyelen 3 pers. sg. imperf. [fr.] `euelv#403~3 pers. sing. pres., ind. + adv. of neg.#385~3 pers. sing. pres., ind. + adv. of neg.#385~pers. pron. 1 sing. nom. AND relative pron. gen. sing. masc. or neut. (fr. `ow --who, which, that)#402~(`oy) gen. sing. masc. neut. [fr.] `ow who, which -- `emellon 1 pers. sing. & 3 pers. pl. imperf.#913~(adv. `oy) (pr. gen of `ow) where, in what place -- (`hn) 3 pers. sing. imperf., ind.#410~marker of reinforced negation.#939~(neg. conj. `oyde) not even; (`en) nom. & acc. neut. sing. [fr.] `eiw, one#1059~(neg `oyk) not + (`ei) 2 pers. sg. pres. ind. [fr.] `eimi#410~no longer, no more, no further#570~prep. w. gen. --before. Marker of a point of time --earlier than, before; (Jn 17.5 -- `pro `toy with acc. and infin.)#1236~2 pers. sing. pres. ind. + nom. ( `profhthw -- prophet ) + pers. pr. ( `sy -- you)#410~acc. pl. masc. (`prow `eayton --to one's self, to one's home)#395~(prep. `prow) acc., to, toward, with, at -- (`oyw) acc. pl. masc. [fr.] `ow#1052~(`sy) pers. pr. 2 sing. + (`ei) 2 pers. sing. pres. ind. [fr.] `eimi#410~(`sy) pers. pr. 2 singg. + (`tiw) someone, anyone (or who? what?) + (`ei) 2 pers. sing. pres. ind. [fr.] `eimi#410~noun pl. neut. acc. + def. art. nom., acc. neut. pl.#1327~acc. pl. + def. art.#1553~(art. `th) fst. decl. f. sing. dat. loc. inst. -- `epayrion (adv.) ...#520~dat. sing. + def. art. dat. fem. sing.#559~[used adverbially] wholly, altogether#181~(art. `thw) fst. decl. f. sing. gen. abl. -- (`erhmoy) gen. m.n. s. [wilderness]#-1~(`tiw) any man -- (`ueosebhw) reverencing God, pious, godly, devout - (`h) 3 pers. sing. pres. subj.#410~nom. sing. + def. art. nom. neut. sing.#1196~(art. `to) nom., acc. neut. sing. -- `idion acc. sing.#671~Acc. + def. art. acc. masc. sing.#680~acc. sing. + def. art. acc. masc. sing.#682~gen. + def. art. gen. masc. sing.#680~acc. pl. + def. art. acc. pl.#1224~gen. pl. + def. art.#111~nom. sing. masc. part. pres. + def. art. nom. masc. sing.#561~nom. sing. masc. part. perf. + def. art. nom. masc. sing.#695~nom. sing. masc. part. pres., act. + acc. pl. neut. ( `faylow -- vile; evil, wicked ) + rel. pron. nom., acc. neut. sing.#1227~nom. sing. masc. part. perf. pass. + def. art.#271~nom. sing. masc. part. pres. pass. + def. art. nom.#722~nom. sing. masc. part. pres. + def. art.#1175~nom. sing. masc. part. Aor. 1, act. + def. art. nom.#1201~nom. sing. masc. part. perf. + def. art. nom.#646~rel. pron. nom. / acc. neut. sing. + pronominal adj. + part. --whatsoever#1454~(art. `o) nom. masc. sing. -- (`vn) nom. sing. masc. part. pres.#410~nom. pl. masc. part. aor. 1, act. + def. art. nom. masc. pl.#44~nom. pl. masc. part. pres. + def. art. nom. pl.#697~nom. neut. / acc. sing. masc. / neut. part. perf., pass. + Article nom., acc. neut.#271~dat. pl. masc. part. aor. 1, act. + mov. nu. / def. art. dat. masc. neut. pl.#1134~acc. pl. masc. part. pres. + def. art. acc. pl.#1248~acc. pl. masc. part. pres., act. + def. art. acc. pl.#1282