SAL Gospel of Mark, Chapter 9
Ch: Vs:
Verses:
Search and look :: ερευνησον και ιδε
Search:

 

 

  Greek keyboard:
αa
βb
γg
δd
εe
ζz
ηh
θu
ιi
κk
λl
μm
νn
ξj
οo
πp
ρr
σ, ςs, w
τt
υy
φf
χx
ψc
ωv
προς τον θεον
Home

 

© Prism Crafting, 2017
arxh,toy,eyaggelioy,ihsoy,xristoy,yioy,ueoy,vw,gegraptai,en,toiw,profhtaiw,idoy,egv,apostellv,to,aggelon,moy,pro,prosvpoy,soy,ow,kataskeyasei,thn,odon,emprosuen,fvnh,bovntow,en_th_erhmv,etoimasate,kyrioy,eyueiaw,poieite,taw,triboyw,aytoy,egeneto,ivannhw,baptizvn,kai,khryssvn,baptisma,metanoiaw,eiw,afesin,amartivn,ejeporeyeto,prow,ayton,pasa,h_ioydaia,xvra,oi_ierosolymitai,ebaptizonto,pantew,tv,iordanh,potamv,yp',ejomologoymenoi,amartiaw,aytvn,hn,de,endedymenow,trixaw,kamhloy,zvnhn,dermatinhn,peri,osfyn,esuivn,akridaw,meli,agrion,ekhrysse,legvn,erxetai,o,isxyroterow,opisv,oy,oyk,eimi,ikanow,kycaw,lysai,ton_imanta,tvn,ypodhmatvn,men,ebaptisa,ymaw,en_ydati,aytow,baptisei,pneymati,agiv,ekeinaiw,taiw,hmeraiw,hluen,ihsoyw,apo,nazaret,thw_galilaiaw,ebaptisuh,ypo,ivannoy,ton,iordanhn,eyuevw,anabainvn,ydatow,eide,sxizomenoyw,toyw,oyranoyw,pneyma,vsei,peristeran,katabainon,ep',ek,oyranvn,sy_ei,o_yiow,o_agaphtow,v,eydokhsa,eyuyw,ekballei,erhmon,ekei,hmeraw,tessarakonta,peirazomenow,satana,meta,uhrivn,oi,aggeloi,dihkonoyn,aytv,paradouhnai,ivannhn,o_ihsoyw,galilaian,eyaggelion,thw,basileiaw,toy_ueoy,oti,peplhrvtai,kairow,hggiken,h_basileia,metanoeite,pisteyete,eyaggeliv,peripatvn,para,ualassan,simvna,andrean,ton_adelfon,ballontaw,amfiblhstron,th,ualassh,hsan,gar,alieiw,eipen,aytoiw,deyte,poihsv,genesuai,anurvpvn,afentew,ta,diktya,hkoloyuhsan,probaw,ekeiuen,oligon,eiden,iakvbon,zebedaioy,aytoyw,ploiv,katartizontaw,ekalesen,patera,zebadaion,misuvtvn,aphluon,eisporeyontai,kapernaoym,sabbasin,eiseluvn,synagvghn,edidaske,ejeplhssonto,epi,didaxh,didaskvn,ejoysian,exvn,oyx,grammateiw,synagvgh,anurvpow,en_pneymati,akauartv,anekraje,ea,ti,hmin,soi,nazarhne,hluew,apolesai,hmaw,oida,se,tiw,ei,agiow,epetimhsen,fimvuhti,ejelue,ej,sparajan,to_pneyma,akauarton,krajan,megalh,ejhluen,euambhuhsan,vste,syzhtein,legontaw,esti,toyto,h,kainh,ayth,kat',pneymasi,akauartoiw,epitassei,ypakoyoysin,ejhlue,akoh,olhn,perixvron,synagvghw,ejeluontew,hluon,oikian,simvnow,andreoy,iakvboy,penuera,katekeito,pyressoysa,legoysin,aythw,proseluvn,hgeiren,aythn,krathsaw,xeirow,afhken,o_pyretow,dihkonei,ociaw,genomenhw,ote,edy,hliow,eferon,pantaw,kakvw,exontaw,daimonizomenoyw,poliw,olh,episynhgmenh,uyran,euerapeyse,polloyw,poikilaiw,nosoiw,daimonia,polla,ejebale,hfie,lalein,hdeisan,prvi,ennyxon,lian,anastaw,aphluen,topon,kakei,proshyxeto,katedivjan,simvn,met',eyrontew,zhtoysi,legei,agvmen,exomenaw,kvmopoleiw,ina,khryjv,ejelhlyua,synagvgaiw,ekballvn,leprow,parakalvn,gonypetvn,ean,uelhw,dynasai,me,kauarisai,o_de_ihsoyw,splagxnisueiw,ekteinaw,xeira,hcato,uelv,kauarisuhti,eipontow,ap',lepra,ekauarisuh,embrimhsamenow,ejebalen,ora,mhdeni,mhden,eiphw,all',ypage,seayton,deijon,ierei,prosenegke,kauarismoy,a,prosetaje,mvshw,martyrion,ejeluvn,hrjato,khryssein,diafhmizein,ton_logon,mhketi,dynasuai,fanervw,polin,eiseluein,ejv,erhmoiw,topoiw,hrxonto,pantaxouen,palin,eishluen,di',hmervn,hkoysuh,oikon,synhxuhsan,polloi,xvrein,mhde,elalei,erxontai,paralytikon,ferontew,airomenon,tessarvn,mh,dynamenoi,proseggisai,dia,oxlon,apestegasan,steghn,opoy,ejoryjantew,xalvsi,krabbaton,ef',paralytikow,idvn,pistin,paralytikv,teknon,afevntai,ai,amartiai,tinew,grammatevn,kauhmenoi,dialogizomenoi,kardiaiw,oytow,oytv,lalei,blasfhmiaw,dynatai,afienai,ei_mh,o_ueow,epignoyw,oytvw,dialogizontai,en_eaytoiw,tayta,dialogizesue,ymvn,estin,eykopvteron,eipein,ai_amartiai,egeirai,aron,peripatei,eidhte,exei,toy_anurvpoy,ghw,legv,ton_oikon,hgeruh,araw,enantion,pantvn,ejistasuai,dojazein,ueon,oydepote,eidomen,paw,o_oxlow,hrxeto,edidasken,paragvn,leyin,alfaioy,kauhmenon,telvnion,akoloyuei,moi,hkoloyuhsen,katakeisuai,en_th_oikia,telvnai,amartvloi,synanekeinto,mauhtaiw,oi_grammateiw,oi_farisaioi,idontew,esuionta,telvnvn,amartvlvn,elegon,esuiei,pinei,akoysaw,xreian,exoysin,oi_isxyontew,iatroy,exontew,kalesai,dikaioyw,alla,amartvloyw,metanoian,oi_mauhtai,tvn_farisaivn,nhsteyontew,diati,farisaivn,nhsteyoysin,mauhtai,oy_nhsteyoysi,dynantai,oi_yioi,nymfvnow,o_nymfiow,nhsteyein,oson,xronon,meu',eaytvn,exoysi,ton_nymfion,oy_dynantai,eleysontai,hmerai,otan,aparuh,tote,nhsteysoysin,oydeiw,epiblhma,rakoyw,agnafoy,epirraptei,imativ,palaiv,ei_de_mh,airei,plhrvma,kainon,palaioy,xeiron,sxisma,ginetai,ballei,oinon,neon,askoyw,palaioyw,rhssei,o_oinow,o_neow,toyw_askoyw,ekxeitai,oi_askoi,apoloyntai,kainoyw,blhteon,paraporeyesuai,sabbasi,sporimvn,hrjanto,poiein,tillontew,staxyaw,ide,poioysin,ejesti,elegen,anegnvte,epoihse,dabid,esxe,epeinasen,pvw,abiauar,arxierevw,toyw_artoyw,prouesevw,efagen,oyw,fagein,iereysi,edvke,syn,oysi,sabbaton,anurvpon,o_anurvpow,kyriow,sabbatoy,eishlue,ejhrammenhn,parethroyn,uerapeysei,kathgorhsvsin,tv_anurvpv,exonti,meson,agauopoihsai,kakopoihsai,cyxhn,svsai,apokteinai,esivpvn,periblecamenow,orghw,syllypoymenow,pvrvsei,kardiaw,ekteinon,ejeteine,apokatestauh,xeir,ygihw,allh,hrvdianvn,symboylion,epoioyn,opvw,apolesvsi,anexvrhse,mauhtvn,poly,plhuow,ioydaiaw,ierosolymvn,idoymaiaw,peran,toy_iordanoy,tyron,sidvna,akoysantew,osa,epoiei,eipe,ploiarion,proskarterh,ina_mh,ulibvsin,euerapeysen,epipiptein,acvntai,osoi,eixon,mastigaw,pneymata,akauarta,euevrei,prosepipten,ekraze,legonta,sy,epetima,faneron,poihsvsi,anabainei,orow,proskaleitai,huelen,dvdeka,vsi,apostellh,exein,uerapeyein,nosoyw,ekballein,epeuhke,simvni,onoma,petron,epeuhken,onomata,boanergew,yioi,bronthw,filippon,baruolomaion,matuaion,uvman,uaddaion,kananithn,ioydan,iskarivthn,paredvken,synerxetai,oxlow,mhte,arton,par',ejhluon,krathsai,ejesth,katabantew,beelzeboyl,arxonti,daimonivn,proskalesamenow,parabolaiw,satanaw,satanan,basileia,eaythn,merisuh,oy_dynatai,stauhnai,ekeinh,oikia,h_oikia,anesth,eayton,memeristai,telow,ta_skeyh,isxyroy,diarpasai,prvton,isxyron,dhsh,diarpasei,amhn,ymin,panta,afeuhsetai,amarthmata,yioiw,tvn_anurvpvn,blasfhmiai,osaw,an,blasfhmhsvsin,d',blasfhmhsh,agion,aivna,enoxow,aivnioy,krisevw,oyn,oi_adelfoi,h_mhthr,estvtew,apesteilan,fvnoyntew,ekauhto,eipon,apekriuh,kyklv,kauhmenoyw,poihsh,uelhma,adelfow,adelfh,mhthr,didaskein,synhxuh,polyw,embanta,ploion,kauhsuai,akoyete,speirvn,speirai,speirein,epese,hlue,peteina,toy_oyranoy,katefagen,ayto,allo,epesen,petrvdew,eixe,ghn,pollhn,ejaneteile,bauow,hlioy,anateilantow,ekaymatisuh,rizan,ejhranuh,akanuaw,anebhsan,ai_akanuai,synepnijan,karpon,kalhn,edidoy,anabainonta,ayjanonta,eferen,triakonta,ejhkonta,ekaton,vta,akoyein,akoyetv,katamonaw,hrvthsan,parabolhn,dedotai,gnvnai,mysthrion,ekeinoiw,blepontew,blepvsi,idvsi,akoyontew,akoyvsi,synivsi,mhpote,epistrecvsi,afeuh,oidate,taythn,pasaw,parabolaw,gnvsesue,speirei,oytoi,eisin,speiretai,o_logow,akoysvsin,esparmenon,omoivw,petrvdh,speiromenoi,akoysvsi,xaraw,lambanoysin,proskairoi,eita,ulicevw,divgmoy,skandalizontai,merimnai,aivnow,toytoy,apath,ploytoy,loipa,epiuymiai,eisporeyomenai,sympnigoysi,akarpow,sparentew,oitinew,akoyoysi,paradexontai,karpoforoysin,mhti,o_lyxnow,modion,teuh,klinhn,lyxnian,epiteuh,krypton,fanervuh,oyde,apokryfon,eluh,blepete,metrv,metreite,metrhuhsetai,prosteuhsetai,akoyoysin,exh,douhsetai,aruhsetai,balh,sporon,kaueydh,egeirhtai,nykta,hmeran,sporow,blastanh,mhkynhtai,oiden,aytomath,h_gh,karpoforei,xorton,staxyn,plhrh,siton,staxyi,paradv,o_karpow,apostellei,drepanon,paresthken,o_uerismow,elege,tini,omoivsvmen,thn_basileian,poia,parabolh,parabalvmen,kokkv,sinapevw,sparh,mikroterow,spermatvn,laxanvn,meizvn,poiei,kladoyw,megaloyw,skian,kataskhnoyn,toiaytaiw,pollaiw,kauvw,hdynanto,xvriw,parabolhw,idian,epelye,en_ekeinh,th_hmera,dieluvmen,paralambanoysin,ploiaria,lailac,anemoy,kymata,epeballen,hdh,gemizesuai,prymnh,proskefalaion,kaueydvn,diegeiroysin,didaskale,melei,apollymeua,diegerueiw,epetimhse,anemv,sivpa,pefimvso,ekopasen,o_anemow,galhnh,deiloi,este,exete,efobhuhsan,fobon,megan,allhloyw,ara,h_ualassa,thw_ualasshw,eiw_thn_xvran,tvn_gadarhnvn,ejeluonti,ploioy,aphnthsen,mnhmeivn,katoikhsin,eixen,mnhmeioiw,oyte,alysesin,hdynato,dhsai,pollakiw,pedaiw,alysesi,dedesuai,diespasuai,alyseiw,pedaw,syntetrifuai,isxye,damasai,diapantow,nyktow,oresi,mnhmasin,krazvn,katakoptvn,liuoiw,ton_ihsoyn,makrouen,edrame,prosekynhsen,krajaw,emoi,yie,ycistoy,orkizv,basanishw,ephrvta,legevn,esmen,parekalei,aposteilh,xvraw,orh,agelh,xoirvn,boskomenh,parekalesan,daimonew,legontew,pemcon,xoiroyw,eiseluvmen,epetrecen,ejeluonta,eishluon,vrmhsen,h_agelh,kata,krhmnoy,disxilioi,epnigonto,en_th_ualassh,boskontew,efygon,anhggeilan,agroyw,idein,gegonow,uevroysi,daimonizomenon,imatismenon,svfronoynta,esxhkota,legevna,dihghsanto,daimonizomenv,parakalein,apeluein,orivn,embantow,daimonisueiw,soyw,anaggeilon,o_kyriow,hlehse,aphlue,dekapolei,epoihsen,euaymazon,diaperasantow,toy_ihsoy,arxisynagvgvn,onomati,iaeirow,piptei,toyw_podaw,uygatrion,esxatvw,exie,eluvn,epiuhw,taw_xeiraw,svuh,zhsetai,hkoloyuei,syneulibon,gynh,oysa,rysei,aimatow,eth,pauoysa,pollvn,iatrvn,dapanhsasa,eaythw,vfelhueisa,mallon,eluoysa,akoysasa,oxlv,opisuen,imatioy,kan,imativn,acvmai,svuhsomai,phgh,egnv,svmati,iatai,mastigow,en_eaytv,dynamin,ejeluoysan,epistrafeiw,blepeiw,synulibonta,legeiw,perieblepeto,poihsasan,fobhueisa,tremoysa,eidyia,o_gegonen,prosepesen,pasan,alhueian,uygater,h_pistiw,sesvke,eirhnhn,isui,eti,laloyntow,arxisynagvgoy,uygathr,apeuane,skylleiw,didaskalon,laloymenon,arxisynagvgv,foboy,monon,pisteye,oydena,synakoloyuhsai,uevrei,uorybon,klaiontaw,alalazontaw,uorybeisue,klaiete,paidion,apeuanen,kaueydei,kategelvn,ekbalvn,apantaw,paralambanei,paidioy,mhtera,eisporeyetai,anakeimenon,taliua,koymi,meuermhneyomenon,korasion,periepatei,etvn,ejesthsan,ekstasei,diesteilato,mhdeiw,gnv,douhnai,patrida,akoloyuoysin,genomenoy,pouen,toytv,sofia,doueisa,dynameiw,toiaytai,xeirvn,ginontai,tektvn,mariaw,ivsh,ioyda,adelfai,vde,eskandalizonto,profhthw,atimow,patridi,syggenesi,oydemian,poihsai,oligoiw,arrvstoiw,epiueiw,xeiraw,euaymaze,apistian,perihge,kvmaw,apostellein,dyo,pneymatvn,akauartvn,parhggeilen,airvsin,rabdon,phran,xalkon,ypodedemenoyw,sandalia,endyshsue,xitvnaw,eiseluhte,menete,evw,ejeluhte,dejvntai,ekporeyomenoi,ektinajate,xoyn,ypokatv,podvn,anektoteron,estai,sodomoiw,gomorroiw,hmera,polei,ekhrysson,metanohsvsi,ejeballon,hleifon,elaiv,arrvstoyw,euerapeyon,hkoysen,basileyw,hrvdhw,nekrvn,energoysin,alloi,hliaw,profhtvn,on,apekefalisa,aposteilaw,ekrathse,edhsen,fylakh,hrvdiada,gynaika,filippoy,adelfoy,egamhsen,hrvdh,hrvdiaw,eneixen,efobeito,eidvw,andra,dikaion,synethrei,hdevw,hkoye,eykairoy,genesioiw,deipnon,megistasin,xiliarxoiw,prvtoiw,galilaiaw,eiseluoyshw,uygatrow,hrvdiadow,orxhsamenhw,aresashw,synanakeimenoiw,korasiv,aithson,dvsv,vmosen,aithshw,hmisoyw,ejeluoysa,mhtri,aithsomai,kefalhn,baptistoy,eiseluoysa,spoydhw,basilea,hthsato,legoysa,dvw,pinaki,perilypow,genomenow,orkoyw,synanakeimenoyw,huelhsen,auethsai,spekoylatvra,epetajen,enexuhnai,apeluvn,apekefalisen,hnegke,edvken,hran,ptvma,euhkan,mnhmeiv,synagontai,apostoloi,ihsoyn,aphggeilan,epoihsan,edidajan,ymeiw,aytoi,anapayesue,erxomenoi,ypagontew,hykairoyn,eidon,ypagontaw,oxloi,epegnvsan,pezh,pasvn,polevn,synedramon,prohluon,synhluon,polyn,esplagxnisuh,probata,exonta,poimena,vraw,pollhw,proseluontew,erhmow,topow,vra,pollh,apolyson,apeluontew,agorasvsin,eaytoiw,artoyw,fagvsin,apokriueiw,dote,agorasvmen,diakosivn,dhnarivn,dvmen,posoyw,ypagete,idete,gnontew,legoysi,pente,ixuyaw,anaklinai,symposia,xlvrv,xortv,anepeson,prasiai,ana,penthkonta,labvn,anablecaw,oyranon,eyloghse,kateklase,parauvsin,emerise,pasi,efagon,exortasuhsan,klasmatvn,kofinoyw,plhreiw,ixuyvn,fagontew,pentakisxilioi,andrew,hnagkase,mauhtaw,embhnai,proagein,bhusaidan,apolysh,apotajamenow,proseyjasuai,mesv,ualasshw,monow,basanizomenoyw,elaynein,anemow,enantiow,tetarthn,fylakhn,huele,pareluein,peripatoynta,edojan,fantasma,einai,anekrajan,etaraxuhsan,elalhse,uarseite,fobeisue,anebh,perissoy,eaytoyw,ejistanto,synhkan,artoiw,kardia,pepvrvmenh,diaperasantew,genhsaret,prosvrmisuhsan,ejeluontvn,epignontew,peridramontew,ekeinhn,krabbatoiw,periferein,hkoyon,eiseporeyeto,poleiw,agoraiw,etiuoyn,asuenoyntaw,parekaloyn,kraspedoy,hptonto,esvzonto,farisaioi,eluontew,tinaw,koinaiw,xersi,toyt',aniptoiw,esuiontaw,ememcanto,ioydaioi,pygmh,nicvntai,esuioysi,kratoyntew,paradosin,presbytervn,agoraw,baptisvntai,parelabon,kratein,baptismoyw,pothrivn,jestvn,xalkivn,klinvn,epeita,epervtvsin,peripatoysi,xersin,kalvw,proefhteysen,hsaiaw,ypokritvn,laow,xeilesi,tima,porrv,apexei,emoy,mathn,sebontai,didaskontew,didaskaliaw,entalmata,entolhn,krateite,paromoia,toiayta,aueteite,thrhshte,kakologvn,uanatv,teleytatv,legete,eiph,patri,korban,dvron,vfelhuhw,oyketi,afiete,oyden,akyroyntew,logon,paradosei,paredvkate,syniete,ejvuen,anurvpoy,eisporeyomenon,koinvsai,ekporeyomena,ekeina,koinoynta,oxloy,ephrvtvn,asynetoi,noeite,pan,kardian,koilian,afedrvna,ekporeyetai,kauarizon,brvmata,ekporeyomenon,ekeino,koinoi,esvuen,dialogismoi,kakoi,ekporeyontai,moixeiai,porneiai,fonoi,klopai,pleonejiai,ponhriai,dolow,aselgeia,ofualmow,ponhrow,blasfhmia,yperhfania,afrosynh,ponhra,meuoria,tyroy,sidvnow,hdynhuh,lauein,hw,prosepese,podaw,ellhniw,syrofoinissa,genei,hrvta,daimonion,ekballh,afew,xortasuhnai,tekna,kalon,labein,teknvn,balein,kynarioiw,nai,kyrie,kynaria,trapezhw,cixivn,paidivn,toyton,ejelhlyue,apeluoysa,eyre,ejelhlyuow,uygatera,beblhmenhn,klinhw,dekapolevw,feroysin,kvfon,mogilalon,parakaloysin,epiuh,apolabomenow,ebale,daktyloyw,ptysaw,glvsshw,estenaje,effaua,dianoixuhti,dihnoixuhsan,akoai,elyuh,desmow,oruvw,eipvsin,diestelleto,perissoteron,yperperissvw,pepoihke,kvfoyw,alaloyw,pampolloy,ontow,exontvn,fagvsi,splagxnizomai,treiw,prosmenoysi,apolysv,nhsteiw,eklyuhsontai,odv,hkasi,apekriuhsan,toytoyw,dynhsetai,xortasai,artvn,erhmiaw,epta,parhggeile,anapesein,eyxaristhsaw,eklase,parauvsi,pareuhkan,ixuydia,oliga,eyloghsaw,paraueinai,ayta,perisseymata,spyridaw,tetrakisxilioi,apelysen,embaw,merh,dalmanoyua,zhtoyntew,shmeion,oyranoy,peirazontew,anastenajaw,genea,epizhtei,tayth,afeiw,epelauonto,ena,orate,zymhw,hrvdoy,dielogizonto,exomen,gnoyw,oypv,pepvrvmenhn,ofualmoyw,mnhmoneyete,eklasa,pentakisxilioyw,hrate,tetrakisxilioyw,posvn,spyridvn,plhrvmata,tyflon,achtai,epilabomenow,tyfloy,ejhgagen,kvmhw,ommata,blepei,blepv,anurvpoyw,dendra,orv,peripatoyntaw,anablecai,eneblece,thlaygvw,apesteilen,kvmhn,eiseluhw,kvmh,kaisareiaw,tina,anurvpoi,baptisthn,hlian,petrow,xristow,legvsi,dei,yion,pauein,apodokimasuhnai,arxierevn,apoktanuhnai,anasthnai,parrhsia,proslabomenow,epitiman,petrv,froneiw,ostiw,uelei,eluein,aparnhsasuv,aratv,stayron,akoloyueitv,uelh,apolesei,apolesh,eneken,svsei,vfelhsei,kerdhsh,kosmon,olon,zhmivuh,dvsei,antallagma,cyxhw,epaisxynuh,emoyw,logoyw,moixalidi,amartvlv,yiow,epaisxynuhsetai,dojh,patrow,aggelvn,agivn,eisi,esthkotvn,geysvntai,uanatoy,basileian,elhlyuyian,dynamei,anaferei,ychlon,monoyw,metemorfvuh,imatia,stilbonta,leyka,xivn,oia,gnafeyw,leykanai,vfuh,mvsei,syllaloyntew,rabbi,poihsvmen,skhnaw,mian,hlia,hdei,lalhsh,ekfoboi,nefelh,episkiazoysa,nefelhw,agaphtow,ejapina,periblecamenoi,katabainontvn,oroyw,dihghsvntai,anasth,ekrathsan,syzhtoyntew,apokauista,pauh,ejoydenvuh,elhlyue,huelhsan arxh~1~~nom. sing.~arxh~beginning, ruler|toy~51~toy~def. art. gen. mn.s.~to~the|eyaggelioy~2~eyaggelioy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~eyaggelion~good news, gospel|ihsoy~6~~gen., dat., AND voc.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|xristoy~1~~gen.~xristow~, `oy, `o, (pr.) anointed; `o `Xristow, the Christ, the Anointed One; the Messiah|yioy~1~yioy~Gen, abl sg #n.s.d.~yiow~son|ueoy~6~ueoy~Gen, abl sg #n.s.d.~ueow~God, god|vw~15~~~vw~as, when, after, while, about|gegraptai~4~~3 pers. sing. perf. ind. pass.~grafv~write|en~66~~~en~(prep.) IN; also, (numeral) ONE nom. nuet. s.|toiw~34~toiw~def. art. dat. mn.p.~to~the|profhtaiw~1~~dat. pl.~profhthw~prophet|idoy~4~~~idoy~look, behold|egv~4~~~egv~I|apostellv~1~~~apostellv~send away|to~55~~~to~the|aggelon~1~aggelon~Acc sg #n.s.d.~aggelow~angel, messenger|moy~19~~gen. sing.~egv~I|pro~1~~~pro~(prep.) before|prosvpoy~1~prosvpoy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~prosvpon~face|soy~20~soy~Gen, abl sg #n.s.d.~sow~your|ow~11~~~ow~rel. WHO, WHICH, WHAT, THAT; also def. art. THE|kataskeyasei~1~~3 pers. sing. fut. ind.~kataskeyazv~to prepare, put in readiness; to construct, form, build.|thn~74~thn~def. art. acc. f.s.~h ~the|odon~6~odon~Acc sg #n.s.d.~odow~way|emprosuen~2~~~emprosuen~in front of, before|fvnh~5~~~fvnh~voice, sound|bovntow~1~~gen. sing. masc. part. pres.~boav~cry|en_th_erhmv~3~0~ $ ερημω @ dat. sing. + def. art. dat. fem. sing. + Prep~erhmow~, `h, desert, wilderness|etoimasate~1~~2 pers. pl. aor. 1, imper. act.~etoimazv~to make ready, prepare|kyrioy~1~kyrioy~Gen, abl sg #n.s.d.~kyriow~lord, master|eyueiaw~1~~acc. pl. fem.~eyuyw~, `eia, `y, straight; (met.) right, upright, true. ALSO, (adv.) immediately, at once; forthwith|poieite~3~~2 pers. pl. pres. ind. AND imper. act.~poiev~do, make|taw~15~taw~def. art. acc. f.p.~h ~the|triboyw~1~~acc. pl.~tribow~, `oy, `h, a beaten track; a road, highway.|aytoy~107~aytoy~gen. m.n.sing. pron. adj.~aytow~he; self; same|egeneto~14~~3 pers. sing. aor. 2, ind. dep. vb~ginomai~become, come to be, happen|ivannhw~4~~~ivannhw~, `oy, `o, Joannes, John|baptizvn~2~~nom. sing. masc. pt. pres. act.~baptizv~baptize|kai~936~~~kai~and, also, even|khryssvn~3~~nom. sing. masc. part. pres. act.~khryssv~announce, proclaim, preach|baptisma~1~~Nom.~baptisma~, `atow, `to, immersion; baptism, ordinance of baptism; (met.) baptism (in the trial of suffering)|metanoiaw~1~~gen. sing.~metanoia~, `aw, `h, a change of mode of thought and feeling, repentance; (practical) reformation; reversal (of the past)|eiw~89~~~eiw~one; also, (prep.) into, unto, toward|afesin~2~~acc. sing.~afesiw~, `evw, `h, dismission, deliverance (from) captivity; remission forgiveness, pardon|amartivn~1~amartivn~N. Gen pl #f.d.n.~amartia~sin|ejeporeyeto~1~~3 pers. sing. imperf.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|prow~32~~~prow~(prep.) (w. gen.) to the advantage of; (w. dat.) near, at, by; (w. acc.) toward, with, against|ayton~84~ayton~acc. m. sing. pron. adj.~aytow~he; self; same|pasa~1~~~pasa~all, every|h_ioydaia~1~h_ioydaia~ $ ιουδαια @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~ioydaia~, `aw, `h, Judea; (meton.) the inhabitants of Judea. (also, nom. & dat. sing. fem. adj.)|xvra~1~~~xvra~space, room; a country, region, tract, province; a district, territory, environs; field, farm|oi_ierosolymitai~1~oi_ierosolymitai~ $ ιεροσολυμιται @ Noun. Nom pl + Def art. Nom pl #f.d.n.~ierosolymithw~, `oy, `o, a native of Jerusalem|ebaptizonto~1~~3 pers. pl. imperf. pass.~baptizv~baptize|pantew~9~pantew~pron. adj. nom. m.p.~paw~every, each, all|tv~42~tv~def. art. dat. mn.s.~to~the|iordanh~1~iordanh~N. Dat sg #f.d.n.~iordanhw~, `oy, `o, the river Jordan|potamv~1~potamv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~potamow~, `oy, `o, a river, stream; (met. and allegor.) Jno. 7.38; a flood, winter torrent|ypo~7~  υπ΄ … υπο  ~~ypo~(prep.) (w. gen.) by; (w. acc.) under, below|ejomologoymenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres. mid.~ejomologev~to agree, bind one's self, promise; (mid.) to confess; to profess openly; to make open avowal (of benefits); to praise, celebrate|amartiaw~3~~gen. sing.~amartia~sin|aytvn~21~aytvn~Gen, abl pl #n.s.d.~aytow~he; self; same|hn~23~hn~Imperf Ind sg 3 Pers #decl (to be)~eimi~to be|de~64~~~de~but, and|endedymenow~1~~nom. sing. masc. part. perf. pass.~endyv~to enter; to put on, clothe, invest; (mid.) clothe one's self, be clothed; (trop.) to be invested with (spiritual gifts)|trixaw~1~~acc. pl.~urij~, `trixow, `h, a hair|kamhloy~1~~gen. sing.~kamhlow~, `oy, `o, `h, a camel|zvnhn~2~~acc. sing.~zvnh~, `hw, `h, a zone, belt, girdle|dermatinhn~1~~acc . sing. fem.~dermatinow~, `h, `on, made of skin, leathern|peri~15~~~peri~(prep.) (w. gen.) about, concerning; (w. acc.) around, about, near|osfyn~1~~acc. sing.~osfyw~, `yow, `h, (pl.) `ai `osfyew, the loins.|esuivn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~esuiv~eat|akridaw~1~~acc. pl.~akriw~, `idow, `h, a locust|meli~1~~Nom.~meli~, `itow, `to, honey|agrion~1~~nom. and acc. neut. sing.~agriow~, `ia, `ion, belonging to the field, wild; fierce, raging|ekhrysse~1~~3 pers. sing. imper. act.~khryssv~announce, proclaim, preach|legvn~12~~nom. sing. masc. part. pres. act.~legv~say, speak|erxetai~8~~3 pers. sing. pres. ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|o~64~~~o~THE, HE def. art. nom. m.s.; also, WHO, WHICH, THAT rel. pron. nom., acc. n.s.|isxyroterow~1~~nom. sing. masc. comp.~isxyrow~, `a, `on, strong, mighty, robust; powerful, fortified; vehement; energetic; sure, firm|opisv~5~~~opisv~after, behind|oy~16~~also, gen `ow WHO, WHICH; also, adv WHERE~oy~NOT, adv. of negation; also, gen sing. masc. or neut. `ow WHO, WHICH; also, adv WHERE, IN WHAT PLACE, WHITHER, TO WHAT PLACE|oyk~33~~~oyk~not|eimi~2~~~eimi~to be|ikanow~1~~Nom.~ikanow~, `h, `on, befitting; sufficient, enough|kycaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~kyptv~to bend forwards, stoop down|lysai~1~~aor. 1, infin. act.~lyv~loose, untie, free; break up, destroy, abolish|ton_imanta~1~0~ $ ιμαντα @ acc. sing. + def. art. acc. m.s.~imaw~, `o, thong, strap|tvn~48~tvn~def. art. gen. mfn.p.~to~the|ypodhmatvn~1~~gen. pl.~ypodhma~, `to, sandal|men~3~~~men~on the one hand, but|ebaptisa~1~~1 pers. sing. aor. 1, ind. act.~baptizv~baptize|ymaw~4~~acc. pl.~sy~you|en_ydati~1~0~ $ υδατι @ dat. sing. + prep.~ydvr~water|aytow~12~~~aytow~he; self; same|baptisei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~baptizv~baptize|pneymati~3~~dat. sing.~pneyma~sprit, wind|agiv~1~agiv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~agiow~holy, sacred, dedicated|ekeinaiw~3~~dat. pl. fem.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|taiw~8~taiw~def. art. dat. f.p.~h ~the|hmeraiw~3~~dat. pl.~hmera~day|hluen~4~~3 pers. sing. Aor. 2, ind. + mov nu~erxomai~go, come (deponent verb)|ihsoyw~7~~~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|apo~23~~~apo~(prep.) from, away from|nazaret~1~~~nazaret~, `h, Nazareth (a city of Galilee, indecl.)|thw_galilaiaw~4~thw_galilaiaw~ $ γαλιλαιας @ Noun. Gen sg Acc pl + Def art. Gen sg #f.d.n.~galilaia~Galilee, a district of Palestine north of Samaria (also, dat. sing.)|ebaptisuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, pass.~baptizv~baptize|ypo~7~~~ypo~(prep.) (w. gen.) by; (w. acc.) under, below|ivannoy~6~~gen.~ivannhw~, `oy, `o, Joannes, John|ton~63~ton~def. art. acc. m.s.~to~the|iordanhn~1~iordanhn~N. Acc sg #f.d.n.~iordanhw~, `oy, `o, the river Jordan|eyuevw~31~~~eyuevw~(adv). immediately, forthwith, instantly|anabainvn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~anabainv~go up, ascend|ydatow~1~~gen. sing.~ydvr~water|eide~3~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~orav~see|sxizomenoyw~1~~acc. pl. masc. part. pres. mid.~sxizv~to split; to rend, tear asunder|toyw~38~~acc. pl.~o~THE, HE def. art. nom. m.s.; also, WHO, WHICH, THAT rel. pron. nom., acc. n.s.|oyranoyw~1~oyranoyw~Acc pl #n.s.d.~oyranow~heaven|pneyma~5~~~pneyma~sprit, wind|vsei~2~~~vsei~(adv.) ( `vw & `ei ) as if; as it were, as, like; about|peristeran~1~~acc. sing.~peristera~, `h, dove|katabainon~1~~nom. AND acc. sing. neut. part. pres.~katabainv~go down, come down|epi~31~  επ΄ … επι  ~~epi~(prep.) upon, near, before, over, on the basis of, in the time of (w. gen.); at, by, on (w. dat.); across, to, against (w. acc.)|ek~17~~~ek~from, out of, away from|oyranvn~1~oyranvn~Gen, abl pl #n.s.d.~oyranow~heaven|sy_ei~1~11~ $ ει @ 2 pers. sing. pres. ind. + pers. pr. 2 sing.~eimi~to be|o_yiow~5~o_yiow~ $ υιος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~yiow~son|o_agaphtow~1~o_agaphtow~ $ αγαπητος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~agaphtow~beloved|v~4~v~rel. pron. dat. mn.s~o~who, which, that|eydokhsa~1~~1 pers. sing. aor. 1~eydokev~to think well, approve, acquiesce, take delight or pleasure|eyuyw~2~~~eyuyw~, `eia, `y, straight; (met.) right, upright, true. ALSO, (adv.) immediately, at once; forthwith|ekballei~2~ekballei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~ekballv~cast out, send out, remove|erhmon~4~erhmon~Acc sg #n.s.d.~erhmow~, `h, desert, wilderness|ekei~8~~~ekei~there|hmeraw~6~~gen. sing. or acc. pl.~hmera~day|tessarakonta~1~~~tessarakonta~forty|peirazomenow~1~~nom. sing. masc. part. pres. pass.~peirazv~to make proof or trial of, put to the proof; to tempt; to try, subject to trial|satana~2~~gen. and voc. OR dat.~satanaw~, `a, `o, an adversary, opponent enemy; Satan, the devil|meta~13~~~meta~(prep.) (w. gen.) with; (w. acc.) after, behind|uhrivn~1~~gen. pl.~uhrion~, `oy, `to, a beast, wild animal; (met.) a brute, brutish man|oi~47~oi~def. art. nom. m.p.; rel. pron. nom. m.p.~o~the; who, which, that|aggeloi~1~aggeloi~Nom, voc pl #n.s.d.~aggelow~angel, messenger|dihkonoyn~1~~3 pers. pl. imperf. act.~diakonev~to wait, attend upon, serve|aytv~56~aytv~dat. m.n. sing. pron. adj.~aytow~he; self; same|paradouhnai~1~~aor. 1, infin. pass.~paradidvmi~deliver, entrust, commit, pass on; to give over, hand over, deliver up|ivannhn~9~~acc.~ivannhw~, `oy, `o, Joannes, John|o_ihsoyw~12~7~ $ ιησους @ nom. + def. art.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|galilaian~2~~acc. sing.~galilaia~Galilee, a district of Palestine north of Samaria (also, dat. sing.)|eyaggelion~1~~~eyaggelion~good news, gospel|thw~44~thw~def. art. gen. f.s.~h ~the|basileiaw~3~basileiaw~N. Gen sg Acc pl #f.d.n.~basileia~kingdom|toy_ueoy~10~toy_ueoy~ $ θεου @ Gen, abl sg + Def art. Gen, abl sg #n.s.d.~ueow~God, god|oti~50~~~oti~whoever; such a one who; who; (conj.) for that, for, because, seeing that, since|peplhrvtai~1~~3 pers. sing. perf. ind. pass.~plhrov~fulfill, fill|kairow~1~~~kairow~time|hggiken~1~~3 pers. sing. perf. ind.~eggizv~to cause to approach; to approach, draw near; (met.) to be at hand, impend|h_basileia~3~h_basileia~ $ βασιλεια @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~basileia~kingdom|metanoeite~1~~2 pers. pl. pres. imper.~metanoev~to undergo a change in frame of mind and feeling, to repent; to make a change of principle and practice, to reform|pisteyete~1~pisteyete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~pisteyv~believe, entrust|eyaggeliv~1~eyaggeliv~Noun Dat, loc, inst sg #n.s.d.n.~eyaggelion~good news, gospel|peripatvn~2~~nom. sing. masc. part. pres.~peripatev~walk|para~6~~~para~(prep.) (w. gen.) from; (w. dat.) at, by, beside, near; (w. acc.) by, along, near, more than, against|ualassan~8~~acc. sing.~ualassa~sea|simvna~2~~acc~simvn~, `vnow, `o, Simon (pr. name) (also,) voc.|andrean~2~andrean~N. Acc sg #f.d.n.~andreaw~, `oy, `o, Andrew (pr. name)|ton_adelfon~4~ton_adelfon~ $ αδελφον @ Acc sg + Def art. Acc sg #n.s.d.~adelfow~brother|ballontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres. act.~ballv~throw; put, place, bring|amfiblhstron~1~~Nom.~amfiblhstron~, `oy, `to, (pr.) what is thrown around, (e.g. a garment); a large kind of fish-net, drag|th~26~th~def. art. dat. f.s.~h ~the|ualassh~3~ualassh~N. Dat sg #f.d.n.~ualassa~sea|hsan~11~hsan~Imperf Ind pl 3 Pers #decl (to be)~eimi~to be|gar~36~~~gar~for; certainly, so, then|alieiw~2~~nom. or acc. pl.~alieyw~, `evw, `o, a fisherman|eipen~15~~3 pers. sing. ind.; 2 pers. sing. imper. + mov nu (used as 2 aor. of `legv)~legv~say, speak|aytoiw~66~aytoiw~dat m.n. pl. pron. adj.~aytow~he; self; same|deyte~2~~~deyte~(i.e.) `deyr `ite, (an exclamation in the plural, of which the singular form is) `deyro, come; come near|poihsv~1~~1 pers. sing. fut. ind. act. AND 1 pers. sing. aor. 1, subj. act.~poiev~do, make|genesuai~1~~aor. 2, infin. dep. vb.~ginomai~become, come to be, happen|anurvpvn~5~anurvpvn~Gen, abl pl #n.s.d.~anurvpow~human being, man|afentew~4~~nom. pl. masc. part. aor. 2~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|ta~34~ta~def. art. nom., acc. n.p.~h ~the|diktya~2~diktya~Noun Nom, acc pl #n.s.d.n.~diktyon~, `oy, `to, a net, fishing-net|hkoloyuhsan~3~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~akoloyuev~follow|probaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2~probainv~to go forward, advance; to advance in life.|ekeiuen~5~~~ekeiuen~(adv). ( `ekei ) from there, thence|oligon~2~~adv.~oligow~, `h, `on, little, small, in number, etc.; pl. few.|eiden~3~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~orav~see|iakvbon~5~~acc.~iakvbow~, `oy, `o, James, (pr. name).|zebedaioy~2~~gen.~zebedaiow~ -2 |aytoyw~27~aytoyw~acc. m. pl. pron. adj.~aytow~he; self; same|ploiv~6~ploiv~Noun Dat, loc, inst sg #n.s.d.n.~ploion~boat|katartizontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres. act.~katartizv~to adjust thoroughly; to knit together, unite completely; repair, refit|ekalesen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~kalev~call|patera~4~~acc. sing.~pathr~father|zebadaion~1~~acc.~zebadaiow~, `oy, `o, Zebedee (pr. name)|misuvtvn~1~misuvtvn~Gen, abl pl #n.s.d.~misuvtow~`oy, `o, a hireling|aphluon~3~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind.~aperxomai~go away, depart|eisporeyontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~eisporeyomai~to go or come in, enter; to come to, visit; to be put in; to intervene|kapernaoym~2~~~kapernaoym~, `h, (indecl.) Capernaum|sabbasin~3~~dat. pl. + mov nu~sabbaton~Sabbath|eiseluvn~4~~nom. sing. masc. part. aor. 2~eiserxomai~come in, go in|synagvghn~2~synagvghn~N. Acc sg #f.d.n.~synagvgh~place of assembly, synagogue|edidaske~1~~3 pers. sing. imperf. act.~didaskv~teach|ejeplhssonto~3~~3 pers. pl. imperf. pass.~ekplhssv~(pr.) to strike out of; (hence,) to strike out of one's wits, to astound, amaze|epi~31~~~epi~(prep.) upon, near, before, over, on the basis of, in the time of (w. gen.); at, by, on (w. dat.); across, to, against (w. acc.)|didaxh~3~~~didaxh~, `hw, `h, instruction, the giving of instruction, teaching; what is taught, doctrine; mode of teaching|didaskvn~2~~nom. sing. masc. part. pres. act.~didaskv~teach|ejoysian~5~~acc. sing.~ejoysia~authority, ability, right|exvn~3~~nom. sing. masc. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|oyx~4~~~oyx~not|grammateiw~2~~nom., acc. AND voc. pl.~grammateyw~scribe, expert in law|synagvgh~2~~~synagvgh~place of assembly, synagogue|anurvpow~6~~~anurvpow~human being, man|en_pneymati~2~3~ $ πνευματι @ dat. sing. + Prep~pneyma~sprit, wind|akauartv~2~~dat. sing. neut.~akauartow~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul.|anekraje~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~anakrazv~to cry aloud, exclaim, shout|ea~1~~~ea~, (interj.) ha! (an expression of surprise or displeasure)|ti~27~~~ti~someone, anyone, anything (or who? what?)|hmin~1~~dat. pl.~egv~I|soi~14~~dat. sing.~sy~you|nazarhne~1~~voc. sing.~nazarhnow~, `oy, `o, an inhabitant of Nazareth|hluew~1~~2 pers. sing. aor. 2, ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|apolesai~1~~aor. 1, infin. act.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|hmaw~4~~acc. pl.~egv~I|oida~1~~~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|se~7~~acc. sing.~sy~you|tiw~12~~~tiw~someone, anyone (or who? what?)|ei~11~~~ei~if; (also), (2 pers. s. pres. ind.) `eimi to be|agiow~1~~~agiow~holy, sacred, dedicated|epetimhsen~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. + mov. nu.~epitimav~(pr.) to set a value upon; to assess a penalty; to allege as a crimination; (hence,) to reprove, rebuke, reprimand; to admonish strongly|fimvuhti~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. pass.~fimov~to muzzle; (met. and by impl.) to silence, (pass.) to be silent, speechless; (trop. pass.) to be hushed, (as winds and waves)|ejelue~2~~2 pers. sing. aor. 2, imper.~ejerxomai~go out, come out|ej~6~ej~Prep ( `ej before vowel, `ek before consonant ); also, numeral~ek~from, out of, away from; also, six; also, sixth|sparajan~1~~nom. sing. neut. part. aor. 1~sparassv~to tear, lacerate; (by impl.) to agitate greatly, convulse|to_pneyma~2~5~ $ πνευμα @ nom. sing. + def. art. nom. neut. sing.~pneyma~sprit, wind|akauarton~4~~nom. and acc. sing. neut.~akauartow~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul.|krajan~1~~nom. sing. neut. part. aor. 1~krazv~cry out, scream|megalh~6~~nom. AND dat. sing. fem.~megaw~large, great|ejhluen~5~~3 pers. sing. aor. 2, ind. + mov nu~ejerxomai~go out, come out|euambhuhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~uambev~to be astonished, amazed; (pass.) to be astonished, amazed, awestruck.|vste~10~~~vste~therefore, so that|syzhtein~2~~pres. infin.~syzhtev~to seek, ask, or inquire with (another); to deliberate, debate; to hold discourse with, argue, reason; to question, dispute, cavil|legontaw~2~~acc. pl. masc. part. pres. act.~legv~say, speak|esti~15~esti~Pres Ind sg #decl (to be)~eimi~to be|toyto~5~~nom., acc. sing. neut~oytow~this|h~40~h~rel. pron. nom., dat. f.s.; particle~o~who, which, that; either, or|kainh~1~~nom. sing. fem.~kainow~new, recently made; (met.) renovated, better, of higher excellence|ayth~10~ayth~pron. nom., dat. fs.; also, demons. pron. nom. fs. ( `oytow [this] )~aytow~he; self; same|kata~2~  κατ΄ … κατα  ~~kata~(prep.) (w. acc.) according to; (w. gen.) down, against|pneymasi~1~~dat. pl.~pneyma~sprit, wind|akauartoiw~1~~dat. pl.~akauartow~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul.|epitassei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~epitassv~to set over or upon; to enjoin, charge|ypakoyoysin~2~~3 pers. pl. pres. ind. OR dat. pl. masc. part. pres.~ypakoyv~to give ear, hearken; to listen; to obey; to render submissive acceptance; (absol.) to be submissive|ejhlue~3~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~ejerxomai~go out, come out|akoh~1~~dat. sing.~akoh~, `hw, `h, hearing, the act or sense of hearing; a thing heard; announcement, instruction, doctrine|olhn~3~~acc. sing. fem.~olow~whole, entire; complete|perixvron~2~~acc. sing. fem.~perixvrow~, `oy, `o, `h, an adjacent or circumjacent region, country round about; (meton.) inhabitants of the region round about|synagvghw~1~synagvghw~N. Gen sg #f.d.n.~synagvgh~place of assembly, synagogue|ejeluontew~3~~nom. pl. masc. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|hluon~6~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|oikian~5~oikian~N. Acc sg #f.d.n.~oikia~house, household|simvnow~3~~gen~simvn~, `vnow, `o, Simon (pr. name) (also,) voc.|andreoy~1~~gen. sing.~andreaw~, `oy, `o, Andrew (pr. name)|iakvboy~4~~gen.~iakvbow~, `oy, `o, James, (pr. name).|penuera~1~~Nom.~penuera~, `aw, `h, a mother-in-law.|katekeito~2~~3 pers. sing. imperf.~katakeimai~to lie, be in a recumbent position, be laid down; to recline|pyressoysa~1~~nom. sing. fem. part.~pyressv~to be feverish, be sick of a fever.|legoysin~9~~3 pers. pl. pres. ind. act. AND dat. pl. masc. part. pres. act. + mov nu~legv~say, speak|aythw~10~aythw~gen. f. sing. pron. adj.~aytow~he; self; same|proseluvn~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2~proserxomai~come or go to, approach|hgeiren~1~~3 pers. sing. aor. , ind. act. + mov nu~egeirv~raise, wake|aythn~9~aythn~acc. f. sing. pron. adj.~aytow~he; self; same|krathsaw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|xeirow~3~~gen. sing. (also root for masc. for noun)~xeir~hand|afhken~3~~3 pers. sing. aor. 1 ind. act. + mov nu~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|o_pyretow~1~o_pyretow~ $ πυρετος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~pyretow~`oy, `o ( `pyr, fiery, fierce; fire ) scorching and noxious heat; a fever|dihkonei~1~~3 pers. sing. imper. act.~diakonev~to wait, attend upon, serve|ociaw~3~~gen. sing. fem.~ociow~, `ia, `ion, evening|genomenhw~6~~gen. sing. fem. part. aor. 2~ginomai~become, come to be, happen|ote~7~ote~adv~ote~when, at the time that, at what time|edy~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~dynv~to sink, go down, set (as the sun)|hliow~1~~Nom.~hliow~, `oy, `o, the sun; (meton.) light of the sun, light.|eferon~1~~3 pers. pl. imperf. act.~ferv~bear, bring, carry|pantaw~3~pantaw~pron. adj. acc. m.p.~paw~every, each, all|kakvw~4~~adv.~kakow~bad|exontaw~3~~acc. pl. masc. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|daimonizomenoyw~1~~nom. sing. masc. part. pres.~daimonizomai~(in N.T.) to be possessed, afflicted, vexed, by a demon, or evil spirit|poliw~1~~~poliw~city|olh~1~~nom. sing. fem. AND dat. sing. fem.~olow~whole, entire; complete|episynhgmenh~1~~nom. sing. fem. part. perf. pass.~episynagv~to gather to (a place); to gather together, assemble, convene|uyran~2~uyran~N. Acc sg #f.d.n.~uyra~, `h, door|euerapeyse~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~uerapeyv~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )|polloyw~3~~acc. pl. masc.~polyw~many, much|poikilaiw~1~~dat. pl. fem.~poikilow~, `h, `on, of various colours, variegated, chequered; various, diverse, manifold.|nosoiw~1~~dat. pl.~nosow~, `oy, `y, a disease, sickness, distemper|daimonia~6~daimonia~Noun Nom, acc pl #n.s.d.n.~daimonion~divinity; demon|polla~17~~nom. AND acc. pl. neut.; neut. pl. adverbially~polyw~many, much|ejebale~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~ekballv~cast out, send out, remove|hfie~1~~3 pers. sing. imperf. act.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|lalein~2~~pres. infin. act.~lalev~speak, utter|hdeisan~1~~3 pers. pl. pluperf.~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|prvi~1~~~prvi~(adv.) in the morning, early; the morning watch|ennyxon~1~~adv. (by night)~ennyxow~, `oy, `o, `h, (`en & `nyh) nocturnal.|lian~3~~adv.~lian~much, greatly, exceedingly.|anastaw~3~~nom. sing. masc. part. aor. 2~anisthmi~raise; rise, arise|aphluen~5~~3 pers. sing. aor. 2, ind. + mov nu~aperxomai~go away, depart|topon~3~topon~Acc sg #n.s.d.~topow~place|kakei~2~~(by crasis for `kai `ekei)~kakei~and there|proshyxeto~1~~3 pers. sing. imperf.~proseyxomai~pray|katedivjan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~katadivkv~to follow hard upon; to track, follow perseveringly.|simvn~1~~~simvn~, `vnow, `o, Simon (pr. name) (also,) voc.|meta~13~  μετ΄ … μετα  ~~meta~(prep.) (w. gen.) with; (w. acc.) after, behind|eyrontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2, act.~eyriskv~find|zhtoysi~2~~dat. pl. masc. part. pres. act.~zhtev~seek|legei~28~legei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~legv~say, speak|agvmen~1~~1 pers. pl. pres. subj. act.~agv~lead, bring, take along, arrest|exomenaw~1~~acc. pl. fem. part. pres. pass.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|kvmopoleiw~1~~acc. pl.~kvmopoliw~, `evw, `h, a large village, open town|ina~30~~~ina~in order that|khryjv~1~~1 pers. sing. aor. 1, subj. act.~khryssv~announce, proclaim, preach|ejelhlyua~1~~1 pers. sing. perf. ind.~ejerxomai~go out, come out|synagvgaiw~1~synagvgaiw~N. Dat pl. #f.d.n.~synagvgh~place of assembly, synagogue|ekballvn~1~~nom. sing. masc. part. pres. act.~ekballv~cast out, send out, remove|leprow~1~~Nom.~leprow~, `oy, `o, leprous; a leper.|parakalvn~1~~nom. sing. masc. part. pres. act.~parakalev~summon, request, entreat|gonypetvn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~gonypetev~to fall upon one's knees, to kneel before.|ean~15~~~ean~if|uelhw~2~~2 pers. sing. pres. subj.~uelv~will, wish|dynasai~1~~2 pers. sing. pres. ind.~dynamai~be able|me~9~~acc. sing.~egv~I|kauarisai~1~~aor. 1, infin. act.~kauarizv~to cleanse, render pure; to cleanse (from leprosy); (met.) to cleanse from sin; free from the influence of error and sin|o_de_ihsoyw~3~7~ $ ιησους @ nom. + def. art. + conj.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|splagxnisueiw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~splagxnizomai~to be moved with pity or compassion; to be compassionate.|ekteinaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~ekteinv~to lay (hands on any one); to exert (power and energy); to cast out, let down (an anchor)|xeira~5~~acc. sing.~xeir~hand|hcato~5~~3 pers. sing. aor. 1, ind. mid.~aptv~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle;|uelv~2~~~uelv~will, wish|kauarisuhti~1~~2 pers. sing. aor. 2, imper. pass.~kauarizv~to cleanse, render pure; to cleanse (from leprosy); (met.) to cleanse from sin; free from the influence of error and sin|eipontow~1~~gen. sing. masc. part. pres.~eipon~speak, say (used as 2 aor. of `legv)|apo~23~  απ΄ … απο  ~~apo~(prep.) from, away from|lepra~1~~Nom.~lepra~, `aw, `h, the leprosy|ekauarisuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~kauarizv~to cleanse, render pure; to cleanse (from leprosy); (met.) to cleanse from sin; free from the influence of error and sin|embrimhsamenow~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~embrimaomai~be deeply moved, scold, censure|ejebalen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act. + mov nu~ekballv~cast out, send out, remove|ora~1~~3 pers. sing. pres. ind. act. AND 2 pers. sing. pres. imper. act.~orav~see|mhdeni~4~~dat. sing. masc. and neut.~mhdeiw~no one|mhden~3~~nom. and acc. sing. neut.~mhdeiw~no one|eiphw~2~~2 pers. sing. subj.~eipon~speak, say (used as 2 aor. of `legv)|alla~15~  αλλ΄ … αλλα  ~~alla~but, yet, nevertheless|ypage~6~~2 pers. sing. pres. imper.~ypagv~go away, withdraw|seayton~1~~acc. sing. masc.~seaytoy~(reflexive pronoun) yourself|deijon~1~~2 pers. sing. aor. 1 imper. act.~deiknymi~point out, show ( `deiknyv )|ierei~1~~dat. sing.~iereyw~, `o, priest|prosenegke~1~~2 pers. sing. aor. 2, imper. act.~prosferv~to bear or bring to; to offer up (any one as a sacrifice to God)|kauarismoy~1~kauarismoy~Gen, abl sg #n.s.d.~kauarismow~purification|a~3~a~rel. pron. nom., acc. m.p.~o~who, which, that|prosetaje~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~prostassv~(pr.) to place or station at or against; to enjoin, command, direct; to assign, constitute, appoint.|mvshw~2~~~mvshw~Moses (pr. name)|martyrion~2~~Nom.~martyrion~, `ioy, `to, testimony, evidence; testification.|ejeluvn~3~~nom. sing. masc. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|hrjato~8~~3 pers. sing. aor. 1, ind. mid.~arxv~rule; mid. begin|khryssein~3~~pres. infin. act.~khryssv~announce, proclaim, preach|diafhmizein~1~~pres. infin. act.~diafhmizv~to report, proclaim, publish, spread abroad|ton_logon~11~ton_logon~ $ λογον @ Acc sg + Def art. Acc sg #n.s.d.~logow~word, speech, matter, account, reason|mhketi~2~~~mhketi~(adv). ( `mh & `eti ) no more, no longer|dynasuai~3~~pres. infin.~dynamai~be able|fanervw~1~~~fanervw~(adv.) manifestly; clearly, plainly, distinctly; openly, publicly|polin~2~~acc. sing.~poliw~city|eiseluein~1~~aor. 2, infin.~eiserxomai~come in, go in|ejv~6~~adv.~ejv~without, out of doors; outside, outer|erhmoiw~1~erhmoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~erhmow~, `h, desert, wilderness|topoiw~1~topoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~topow~place|hrxonto~1~~3 pers. pl. imperf.~erxomai~go, come (deponent verb)|pantaxouen~1~~adv.~paw~all every|palin~9~~~palin~again|eishluen~3~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~eiserxomai~come in, go in|dia~15~  δι΄ … δια  ~~dia~(prep.) (w. gen.) through, by; (with acc.) because of, on account of|hmervn~1~hmervn~N. Gen pl #f.d.n.~hmera~day|hkoysuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, pass.~akoyv~hear, listen|oikon~6~oikon~Acc sg #n.s.d.~oikow~house, household|synhxuhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~synagv~gather|polloi~7~~nom. pl. m~polyw~many, much|xvrein~1~~pres. infin.~xvrev~hold, make room, reach, go forward|mhde~4~~~mhde~(conj). neither, (and repeated), neither--nor; not even, not so much as|elalei~5~~3 pers. sing. imperf. act.~lalev~speak, utter|erxontai~6~~3 pers. pl. pres. ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|paralytikon~1~~acc. sing. masc.~paralytikow~, `h, `on, paralytic, palsied.|ferontew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~ferv~bear, bring, carry|airomenon~1~~acc. sing. masc. part. pres. pass.~airv~lift up, take up, remove|tessarvn~1~~gen. pl.~tessarew~four|mh~24~~~mh~not, w. other moods than ind.|dynamenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres.~dynamai~be able|proseggisai~1~~aor. 1, infin.~proseggizv~to approach, come near.|dia~15~~~dia~(prep.) (w. gen.) through, by; (with acc.) because of, on account of|oxlon~9~oxlon~Acc sg #n.s.d.~oxlow~crowd|apestegasan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~apostegazv~( `apo & `stegh ) to remove or break through a covering or roof (of a place)|steghn~1~~acc. sing.~stegh~, `hw, `h, a roof, flat roof (of a house).|opoy~7~~~opoy~where|ejoryjantew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 1, act.~ejoryssv~( `ij & `oryssv ) to dig out or through, force up; to pluck out the eyes|xalvsi~1~~3 pers. pl. pres. ind.~xalav~to slacken; to let down, lower|krabbaton~4~~acc. sing.~krabbatow~], `oy, `o, a couch (capable of holding one person)|epi~31~  εφ΄ … επι  ~~epi~(prep.) upon, near, before, over, on the basis of, in the time of (w. gen.); at, by, on (w. dat.); across, to, against (w. acc.)|paralytikow~1~~~paralytikow~, `h, `on, paralytic, palsied.|idvn~4~~nom. sing. masc. part. aor. 2~orav~see|pistin~2~~acc. sing.~pistiw~faith|paralytikv~3~~dat. sing. masc.~paralytikow~, `h, `on, paralytic, palsied.|teknon~1~~~teknon~child|afevntai~2~~3 pers. pl. perf. ind. pass~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|ai~6~ai~rel. pron. nom. f.p.~o~who, which, that|amartiai~1~amartiai~N. Nom pl #f.d.n.~amartia~sin|tinew~4~tinew~interr. pron. nom. mf.p.; indef. pron.~tiw~who?, what?; someone, something|grammatevn~3~~gen. pl.~grammateyw~scribe, expert in law|kauhmenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres.~kauhmai~sit|dialogizomenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres.~dialogizomai~( `dia & `logizomai ) (pr.) to make a settlement of accounts; to reason, deliberate, consider; to dispute, contend|kardiaiw~3~kardiaiw~N. Dat pl. #f.d.n.~kardia~heart|oytow~8~~~oytow~this|oytv~3~~also, 2 decl. noun Dat s. `oytow --this~oytv~(adv). thus, in this way; ALSO, 2 decl. noun masc. dat. sing. `oytow --this|lalei~1~~3 pers. sing. pres. ind. act. AND 2 pers. sing. pres. imper. act.~lalev~speak, utter|blasfhmiaw~1~~alt. for masc. of root~blasfhmia~`aw, `h, calumny, railing, reproach; blasphemy|dynatai~5~~3 pers. sing. pres. ind.~dynamai~be able|afienai~2~~pres. infin. act.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|ei_mh~6~24~ $ μη @ combination particle ( = `plhn ) --but~ei~if; (also), (2 pers. s. pres. ind.) `eimi to be|o_ueow~1~o_ueow~ $ θεος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~ueow~God, god|epignoyw~2~~nom. sing masc. part. aor. 2, act.~epiginvskv~(pr.) to make (a thing) a subject of observation; (hence,) to arrive at knowledge; to perceive; to discern; to acknowledge, admit|oytvw~3~~~oytvw~thus, so|dialogizontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~dialogizomai~( `dia & `logizomai ) (pr.) to make a settlement of accounts; to reason, deliberate, consider; to dispute, contend|en_eaytoiw~2~1~ $ εαυτοις @ reflexive pronoun `eaytoiw dat. pl. masc. + prep.~eaytoy~oneself|tayta~3~~by crasis for `ta `ayta (the same things); nom. and acc. pl. neut.~oytow~this|dialogizesue~2~~3 pers. pl. pres. ind.~dialogizomai~( `dia & `logizomai ) (pr.) to make a settlement of accounts; to reason, deliberate, consider; to dispute, contend|ymvn~7~~gen. pl.~sy~you|estin~17~estin~Pres Ind sg #decl (to be)~eimi~to be|eykopvteron~1~~nom. sing. neut.~eykopvterow~, `a, `on, (compar.) easier, more feasible|eipein~2~~inf.~eipon~speak, say (used as 2 aor. of `legv)|ai_amartiai~1~ai_amartiai~ $ αμαρτιαι @ Noun. Nom pl + Def art. Nom pl #f.d.n.~amartia~sin|egeirai~4~~aor. 1, infin. act.~egeirv~raise, wake|aron~2~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~airv~lift up, take up, remove|peripatei~1~~3 pers. sing. pres. ind.; also, 2 pers. sing. pres. imper.~peripatev~walk|eidhte~1~~2 pers. pl. subj.~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|exei~9~exei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|toy_anurvpoy~3~toy_anurvpoy~ $ ανθρωπου @ Gen, abl sg + Def art. Gen, abl sg #n.s.d.~anurvpow~human being, man|ghw~9~~gen. sing.~gh~earth, ground, land|legv~7~~~legv~say, speak|ton_oikon~4~ton_oikon~ $ οικον @ Acc sg + Def art. Acc sg #n.s.d.~oikow~house, household|hgeruh~3~~3 pers. sing. aor. 1, pass.~egeirv~raise, wake|araw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~airv~lift up, take up, remove|enantion~1~~acc. sing. neut.~enantiow~, `a, `on, opposite to, over against; contrary, (as the wind)|pantvn~3~pantvn~pron. adj. gen. m., n.p.~paw~every, each, all|ejistasuai~1~~pres. infin. mid.~ejisthmi~( `ej & `isthmi ) (trans. pr.) to put out of its place; to amaze; ( intrans. aor. 2, `ejesthn, and mid. `ejistamai, ) to be astonished|dojazein~1~~pres. infin. act.~dojazv~glorify, praise|ueon~2~ueon~Acc sg #n.s.d.~ueow~God, god|oydepote~2~~~oydepote~(adv.) ( `oyde & `pote ) never|eidomen~1~~1 pers. pl. aor. 2, ind. act.~orav~see|paw~2~~~paw~all every|o_oxlow~2~o_oxlow~ $ οχλος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~oxlow~crowd|hrxeto~1~~3 pers. sing. imperf.~erxomai~go, come (deponent verb)|edidasken~2~~3 pers. sing. imperf. act. + mov nu~didaskv~teach|paragvn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~paragv~(`para & `agv) to lead beside; (intrans.) to pass along or by; to pass on; to pass away|leyin~1~~acc.~leyiw~, `o, Levi, son of Alphæus, the publican.|alfaioy~2~~gen. sing.~alfaiow~, `oy, `o, Alphæus, (pr. name)|kauhmenon~2~~acc. sing. masc. part. pres.~kauhmai~sit|telvnion~1~~~telvnion~, `ioy, `to, a custom-house, toll-house; collector's office.|akoloyuei~1~~2 pers. sing. pres. imper.~akoloyuev~follow|moi~5~~dat. sing.~egv~I|hkoloyuhsen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. + mov. nu~akoloyuev~follow|katakeisuai~1~~pres. infin.~katakeimai~to lie, be in a recumbent position, be laid down; to recline|en_th_oikia~2~th_oikia~ $ οικια @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Dat sg #f.d.n. + Prep.~oikia~house, household|telvnai~1~~nom. pl.~telvnhw~one who farms the public revenues; (in N.T.) a publican, tax-gatherer.|amartvloi~1~amartvloi~Nom, voc pl #n.s.d.~amartvlow~, `oy, `h, one who deviates from the path of virtue, a sinner; depraved; sinful, detestable|synanekeinto~1~~3 pers. pl. imperf.~synanakeimai~to recline with (any one at table)|mauhtaiw~7~~dat. pl.~mauhthw~disciple, pupil|oi_grammateiw~3~2~ $ γραμματεις @ nom., acc. AND voc. pl. + def. art. nom. m. p.~grammateyw~scribe, expert in law|oi_farisaioi~3~oi_farisaioi~ $ φαρισαιοι @ Nom, voc pl + Def art. Nom pl #n.s.d.~farisaiow~, `oy, `o, a Pharisee, a follower of the sect of the Pharisees|idontew~4~~nom. pl. masc. part. aor. 2~orav~see|esuionta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~esuiv~eat|telvnvn~2~~gen. pl.~telvnhw~one who farms the public revenues; (in N.T.) a publican, tax-gatherer.|amartvlvn~2~~gen. pl.~amartvlow~, `oy, `h, one who deviates from the path of virtue, a sinner; depraved; sinful, detestable|elegon~9~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind. act.~legv~say, speak|esuiei~2~esuiei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~esuiv~eat|pinei~1~pinei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~pinv~drink|akoysaw~4~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~akoyv~hear, listen|xreian~2~~acc. sing.~xreia~need, necessity|exoysin~2~exoysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|oi_isxyontew~1~0~ $ ισχυοντες @ nom. pl. masc. part. pres. + def. art. nom. pl.~isxyv~to be strong, be well, be in good health; to have power, be able; to be of service|iatroy~1~~gen. sing.~iatrow~, `oy, `o, a physician.|exontew~3~~nom. pl. masc. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|kalesai~1~~aor. 1, infin. act.~kalev~call|dikaioyw~1~dikaioyw~Acc pl #n.s.d.~dikaiow~just, righteous|alla~15~~~alla~but, yet, nevertheless|amartvloyw~1~amartvloyw~Acc pl #n.s.d.~amartvlow~, `oy, `h, one who deviates from the path of virtue, a sinner; depraved; sinful, detestable|metanoian~1~metanoian~N. Acc sg #f.d.n.~metanoia~, `aw, `h, a change of mode of thought and feeling, repentance; (practical) reformation; reversal (of the past)|oi_mauhtai~5~oi_mauhtai~ $ μαθηται @ Noun. Nom pl + Def art. Nom pl #f.d.n.~mauhthw~disciple, pupil|tvn_farisaivn~1~tvn_farisaivn~ $ φαρισαιων @ Gen, abl pl + Def art. Gen, abl pl #n.s.d.~farisaiow~, `oy, `o, a Pharisee, a follower of the sect of the Pharisees|nhsteyontew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~nhsteyv~to fast.|diati~2~~~diati~(i.e.) `dia `ti, (interrog.) for what? why? wherefore?|farisaivn~2~~gen. pl.~farisaiow~, `oy, `o, a Pharisee, a follower of the sect of the Pharisees|nhsteyoysin~1~~3 pers. pl. pers. ind. + mov. nu~nhsteyv~to fast.|mauhtai~7~~nom. pl.~mauhthw~disciple, pupil|oy_nhsteyoysi~1~nhsteyoysi~ $ νηστευουσι @ Pres. act. ind. (verb) third pl. + Article of negation~nhsteyv~to fast.|dynantai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~dynamai~be able|oi_yioi~1~oi_yioi~ $ υιοι @ Nom, voc pl + Def art. Nom pl #n.s.d.~yiow~son|nymfvnow~1~~gen. sing.~nymfvn~, `vnow, `o, a bridal-chamber; (in N.T.) `uioi `toy `numfvnow, sons of the bridal-chamber, the bridegroom's attendant friends|o_nymfiow~2~o_nymfiow~ $ νυμφιος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~nymfiow~bridegroom|nhsteyein~2~~pres. infin.~nhsteyv~to fast.|oson~2~oson~Acc sg #n.s.d.~osow~as great, how great; as far, how far; as long, how long; as much, how much|xronon~1~xronon~Acc sg #n.s.d.~xronow~time|meta~13~  μεθ΄ … μετα  ~~meta~(prep.) (w. gen.) with; (w. acc.) after, behind|eaytvn~3~~gen. pl.~eaytoy~oneself|exoysi~3~~3 pers. pl. pres. ind. act.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|ton_nymfion~1~ton_nymfion~ $ νυμφιον @ Acc sg + Def art. Acc sg #n.s.d.~nymfiow~bridegroom|oy_dynantai~1~1~ $ δυνανται @ 3 pers. sing. pres. ind. + adv. of neg.~dynamai~be able|eleysontai~1~~3 pers. pl. fut. ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|hmerai~1~hmerai~N. Nom pl #f.d.n.~hmera~day|otan~9~~~otan~(conj.) when, whenever; in case of, on occassion|aparuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~apairv~( `apo & `airv ) to take away; (pass.) to be taken away; to be withdrawn.|tote~2~~~tote~then|nhsteysoysin~1~~3 pers. pl. fut. ind. + mov. nu~nhsteyv~to fast.|oydeiw~5~~~oydeiw~not one, no one, none, nothing|epiblhma~1~~~epiblhma~, `atow, `to, that which is put over or upon; (in N.T.) a patch|rakoyw~1~~gen. sing.~rakow~(a rent)|agnafoy~1~~gen. sing. neut.~agnafow~, `oy, `o, `h, unfulled, undressed; new|epirraptei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~epirraptv~to sew upon. (N.T.)|imativ~1~imativ~Noun Dat, loc, inst sg #n.s.d.n.~imation~garment|palaiv~1~~dat. sing. neut.~palaiow~, `a, `on, old, not new or recent.|ei_de_mh~2~24~ $ μη @ (`ge) if not, otherwise. marker of a condition + conj. + conj.~ei~if; (also), (2 pers. s. pres. ind.) `eimi to be|airei~2~airei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~airv~lift up, take up, remove|plhrvma~1~~~plhrvma~, `atow, `to, fullness; that which makes someth. full/complete, supplement, complement (lit. of the) patch (on a garment)|kainon~1~kainon~Acc sg #n.s.d.~kainow~new, recently made; (met.) renovated, better, of higher excellence|palaioy~1~~gen. sing. neut.~palaiow~, `a, `on, old, not new or recent.|xeiron~2~~nom. AND acc. sing. neut.~xeirvn~], `onow, `o, `h, ( (irregular comparat. of) `kakow ) worse; more severe; also, (gen pl.) ( `xeir )|sxisma~1~~~sxisma~, `atow, `to, a rent; (met.) a division (into parties), schism|ginetai~5~~3 pers. sing. pres. ind.~ginomai~become, come to be, happen|ballei~1~ballei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~ballv~throw; put, place, bring|oinon~2~oinon~Acc sg #n.s.d.~oinow~, `o, wine|neon~2~~acc. sing. masc. and nom. neut.~neow~, `a, `on, recent, new, fresh; young, youthful.|askoyw~2~~acc. pl.~askow~, `oy, `o, a leathern bag or bottle, bottle of skin.|palaioyw~1~~acc. pl. masc.~palaiow~, `a, `on, old, not new or recent.|rhssei~1~~3 pers. sing. pres. ind. act.~rhssv~or `rhgnumi, to rend, shatter; to break or burst in pieces; convulse; (absol.) to break forth (into exclamation.)|o_oinow~2~o_oinow~ $ οινος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~oinow~, `o, wine|o_neow~1~o_neow~ $ νεος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~neow~, `a, `on, recent, new, fresh; young, youthful.|toyw_askoyw~1~toyw_askoyw~ $ ασκους @ Acc pl + Def art. Acc pl #n.s.d.~askow~, `oy, `o, a leathern bag or bottle, bottle of skin.|ekxeitai~1~~3 pers. sing. pres. ind. pass.~ekxev~pour out|oi_askoi~1~oi_askoi~ $ ασκοι @ Nom, voc pl + Def art. Nom pl #n.s.d.~askow~, `oy, `o, a leathern bag or bottle, bottle of skin.|apoloyntai~1~~3 pers. pl. fut. mid.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|kainoyw~1~kainoyw~Acc pl #n.s.d.~kainow~new, recently made; (met.) renovated, better, of higher excellence|blhteon~1~~nom. sing. neut.~blhteow~, `a, `on, (verbal adj.) requiring to be cast or put|paraporeyesuai~1~~pres. infin.~paraporeyomai~to pass by the side of; to pass along.|sabbasi~2~~dat. pl.~sabbaton~Sabbath|sporimvn~1~~gen. pl.~sporimow~, `oy, `o, `h, sown, fit to be sown; (in N.T.) `ta `sporima, fields which are sown, fields of grain, cornfields|hrjanto~4~~3 pers. pl. aor. 1, ind. mid.~arxv~rule; mid. begin|poiein~1~~pres. infin. act.~poiev~do, make|tillontew~1~~nom. pl. masc. part.~tillv~to pull, pluck off.|staxyaw~1~~acc. pl.~staxyw~, `yow, `o, an ear of corn. AND `Staxyw, (pr. name.)|ide~2~~~ide~behold (imptv. of) `orav|poioysin~1~~dat. pl. masc. part. pres. act.~poiev~do, make|ejesti~4~~~ejesti~(impers. part.) it is possible; it is permitted, it is lawful|elegen~15~~3 pers. sing. imperf. act. + mov nu~legv~say, speak|anegnvte~1~~2 pers. pl. aor. 2, ind.~anaginvskv~to gather exact knowledge of, recognise, discern; (especially,) to read.|epoihse~3~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~poiev~do, make|dabid~1~~~dabid~, `o, David, (pr. name, indecl.)|esxe~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|epeinasen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~peinav~to hunger, be hungry|pvw~7~~~pvw~how? in what way?|abiauar~1~~~abiauar~, `o, Abiathar, (pr. name, indecl.)|arxierevw~1~~gen. sing.~arxiereyw~high priest|toyw_artoyw~1~toyw_artoyw~ $ αρτους @ Acc pl + Def art. Acc pl #n.s.d.~artow~bread|prouesevw~1~~gen. sing.~prouesiw~, `evw, `h, a setting forth or before. (showbread)|efagen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~esuiv~eat|oyw~2~~also, acc. pl. masc. of `ow -- who, which, that~oyw~, `vtow, `to, the ear. AND acc. pl. masc. of `ow — who, which, that|fagein~6~~aor. 2, infin.~esuiv~eat|iereysi~1~~dat. pl.~iereyw~, `o, priest|edvke~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~didvmi~give|syn~4~~~syn~with|oysi~1~~dat. pl. masc. part. pres.~eimi~to be|sabbaton~2~~~sabbaton~Sabbath|anurvpon~6~anurvpon~Acc sg #n.s.d.~anurvpow~human being, man|o_anurvpow~1~o_anurvpow~ $ ανθρωπος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~anurvpow~human being, man|kyriow~1~~~kyriow~lord, master|sabbatoy~2~sabbatoy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~sabbaton~Sabbath|eishlue~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~eiserxomai~come in, go in|ejhrammenhn~2~~acc. sing. fem. part. perf. pass.~jhrainv~wither, dry up|parethroyn~1~~3 pers. pl. imperf. act.~parathrev~to watch narrowly; to observe or watch insidiously; to observe scrupulously.|uerapeysei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~uerapeyv~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )|kathgorhsvsin~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act. + mov. nu~kathgorev~( `kata & `agoreyv, to harangue ) to speak against, accuse|tv_anurvpv~2~tv_anurvpv~ $ ανθρωπω @ Dat, loc, inst sg + Def art. Dat, loc, inst sg #n.s.d.~anurvpow~human being, man|exonti~1~~dat. sing. masc. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|meson~2~meson~Acc sg #n.s.d.~mesow~middle, in the middle|agauopoihsai~1~~aor. 1, inf.~agauopoiev~to do good, benefit, do well|kakopoihsai~1~~aor. 1, infin.~kakopoiev~to cause evil, injure, do harm; to do evil, commit sin.|cyxhn~4~~acc. sing.~cyxh~soul, life|svsai~2~~aor. 1, infin. act.~svzv~save|apokteinai~2~~aor. 1, infin. act.~apokteinv~kill|esivpvn~1~~3 pers. pl. imperf.~sivpav~to be silent, keep silence, hold one's peace.|periblecamenow~2~~nom. sing. masc. part. aor. 1~periblepomai~(trans.) to look round upon; (absol.) to look around|orghw~1~orghw~N. Gen sg #f.d.n.~orgh~mental bent, impulse; anger, indignation, wrath|syllypoymenow~1~~nom. sing. masc. part. pres.~syllypeomai~to be grieved together with; to be grieved.|pvrvsei~1~~dat. sing.~pvrvsiw~, `evw, `h, a hardening; (met.) hardness (of heart,) callousness, insensibility|kardiaw~2~kardiaw~N. Gen sg Acc pl #f.d.n.~kardia~heart|ekteinon~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~ekteinv~to lay (hands on any one); to exert (power and energy); to cast out, let down (an anchor)|ejeteine~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~ekteinv~to lay (hands on any one); to exert (power and energy); to cast out, let down (an anchor)|apokatestauh~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~apokauisthmi~( `apo & `kauisthmi ) to restore (a thing to its former place or state)|xeir~1~~~xeir~hand|ygihw~2~~~ygihw~sound, well, healthy|allh~1~allh~N. Dat sg #f.d.n.~alla~but, yet, nevertheless|hrvdianvn~1~~gen. pl.~hrvdianoi~, `vn, `oi, Herodians, (partisans of) Herod Antipas.|symboylion~1~~~symboylion~, `ioy, `to, counsel, consultation, mutual consultation; a council, counsellors|epoioyn~1~~3 pers. pl. imperf. act.~poiev~do, make|opvw~2~~~opvw~(conj.) in order that; (adv.) how, in what way|apolesvsi~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|anexvrhse~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~anaxvrev~( `ana & `xvrev ) to go backward; to depart, go away; to withdraw, retire|mauhtvn~3~~gen. pl.~mauhthw~disciple, pupil|poly~2~~neut. sing. adverbially; also, nom. AND acc. sing. neut.~polyw~many, much|plhuow~2~~~plhuow~fullness, amplitude, magnitude; a multitude, a great number; a crowd, throng ( `pimplhmi or `plhuv, to fill )|ioydaiaw~1~~gen.~ioydaia~, `aw, `h, Judea; (meton.) the inhabitants of Judea. (also, nom. & dat. sing. fem. adj.)|ierosolymvn~3~~gen. pl.~ierosolyma~, `hw, `h, & `vn, `ta, Jerusalem|idoymaiaw~1~~gen.~idoymaiaw~, `aw, `h, Idumæa|peran~6~~~peran~beyond, across|toy_iordanoy~1~toy_iordanoy~ $ ιορδανου @ Noun. Gen sg + Def art. Gen sg #f.d.n.~iordanhw~, `oy, `o, the river Jordan|tyron~1~~acc.~tyrow~, `oy, `h, Tyrus, Tyre|sidvna~1~~acc.~sidvn~, `vnow, `h, Sidon, (a celebrated city of Phœnicia.)|akoysantew~3~~nom. pl. masc. part. aor. 1, act.~akoyv~hear, listen|osa~6~~nom. AND acc. pl. neut.~osow~as great, how great; as far, how far; as long, how long; as much, how much|epoiei~3~~3 pers. sing. imperf. act.~poiev~do, make|eipe~8~~3 pers. sing. ind.; 2 pers. sing. imper. (used as 2 aor. of `legv)~legv~say, speak|ploiarion~1~~~ploiarion~, `oy, `to, (dimin. of `ploion) a small vessel, boat|proskarterh~1~~3 pers. sing. pres. subj.~proskarterev~to persist in adherence (to a thing); to be intently engaged in, attend constantly to; continue near to, be at hand.|ina_mh~3~24~ $ μη @ conj. + negative particle (in purpose clauses --in order that ... not)~mh~not, w. other moods than ind.|ulibvsin~1~~3 pers. pl. pres. subj. act. + mov. nu~ulibv~to squeeze, press; to press upon, encumber, throng, crowd; (met.) to distress, afflict; (pass.) to be compressed, narrow|euerapeysen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~uerapeyv~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )|epipiptein~1~~pres. infin.~epipiptv~to fall upon; to throw one's self upon|acvntai~2~~3 pers. pl. aor. 1, subj. mid.~aptv~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle;|osoi~3~osoi~Nom, voc pl #n.s.d.~osow~as great, how great; as far, how far; as long, how long; as much, how much|eixon~3~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. imperf.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|mastigaw~1~~acc. pl.~mastij~, `igow, `h, a scourge, whip; (met.) a scourge (of disease)|pneymata~2~~nom. and acc. pl.~pneyma~sprit, wind|akauarta~2~~nom. and acc. pl. neut.~akauartow~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul.|euevrei~1~~3 pers. sing. imperf. act.~uevrev~behold, see|prosepipten~1~~3 pers. sing. imperf. + mov. nu~prospiptv~to fall or impinge upon or against (a thing); to fall down to (any one); to rush violently upon, beat against.|ekraze~1~~3 pers. sing. imperf.~krazv~cry out, scream|legonta~1~~acc. sing. masc. part. pres. act.~legv~say, speak|sy~2~~~sy~you|epetima~1~~3 pers. sing. imperf.~epitimav~(pr.) to set a value upon; to assess a penalty; to allege as a crimination; (hence,) to reprove, rebuke, reprimand; to admonish strongly|faneron~3~~acc. sing. masc. and nom. and acc. neut.~fanerow~, `a, `on, apparent, conspicuous, manifest, clear, known, well-known;|poihsvsi~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act.~poiev~do, make|anabainei~2~anabainei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~anabainv~go up, ascend|orow~3~~~orow~mountain|proskaleitai~2~~3 pers. sing. pres. ind.~proskaleomai~(mid. of `proskalev), to call to, summon, invite; to call to one's self|huelen~2~~3 pers. sing. imperf.~euelv~will, wish ( `uelv )|dvdeka~7~~~dvdeka~twelve|vsi~1~~3 pers. pl. prs. subj. (also, dat. pl. of `oyw --the ear)~eimi~to be|apostellh~1~~3 pers. sing. pres. subj. act.~apostellv~send away|exein~4~~pres. infin.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|uerapeyein~1~~pres. infin. act.~uerapeyv~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )|nosoyw~1~nosoyw~Acc pl #n.s.d.~nosow~, `oy, `y, a disease, sickness, distemper|ekballein~2~~pres. infin. act.~ekballv~cast out, send out, remove|epeuhke~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|simvni~1~~dat.~simvn~, `vnow, `o, Simon (pr. name) (also,) voc.|onoma~4~~~onoma~name|petron~3~petron~Acc sg #n.s.d.~petrow~, `oy, `o, a stone; in N.T. the Greek rendering of the surname Cephas|epeuhken~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|onomata~1~~nom. and acc. pl.~onoma~name|boanergew~1~~~boanergew~Boanerges, (pr. name, indecl.)|yioi~1~yioi~Nom, voc pl #n.s.d.~yiow~son|bronthw~1~bronthw~N. Gen sg #f.d.n.~bronth~ ` hw, `h, thunder|filippon~1~filippon~Acc sg #n.s.d.~filippow~Philip|baruolomaion~1~~acc. sing.~baruolomaiow~, `oy, `o, Bartholomew, (pr. name)|matuaion~1~~acc.~matuiaw~, `oy, `o, Matthew, (pr. name.)|uvman~1~~acc.~uvmaw~Thomas (pr. name)|uaddaion~1~~acc.~uaddaiow~, `oy, `o, Thaddæus, (pr. name.)|kananithn~1~~acc.~kananithw~Cananite|ioydan~1~~acc.~ioydaw~Judas, Jude|iskarivthn~1~~acc.~iskarivthw~, `oy, `o Iscariot (man of Carioth)|paredvken~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~paradidvmi~deliver, entrust, commit, pass on; to give over, hand over, deliver up|synerxetai~1~~3 pers. sing. pres. ind.~synerxomai~( `syn & `erxomai ) to come together; to assemble; to cohabit matrimonially|oxlow~5~~~oxlow~crowd|mhte~1~~~mhte~(conj.) ( `mh & `te ) neither; neither — nor; (in N.T. also equivalent to ) `mhde, not even, not so much as|arton~5~arton~Acc sg #n.s.d.~artow~bread|para~6~  παρ΄ … παρα  ~~para~(prep.) (w. gen.) from; (w. dat.) at, by, beside, near; (w. acc.) by, along, near, more than, against|ejhluon~3~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind.~ejerxomai~go out, come out|krathsai~1~~aor. 1, infin. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|ejesth~1~~3 pers. sing. aor. 2~ejisthmi~( `ej & `isthmi ) (trans. pr.) to put out of its place; to amaze; ( intrans. aor. 2, `ejesthn, and mid. `ejistamai, ) to be astonished|katabantew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2~katabainv~go down, come down|beelzeboyl~1~~~beelzeboyl~, `o, Beelzebub, (pr. name, indecl.)|arxonti~1~~dat. sing.~arxvn~, `o, ruler|daimonivn~1~daimonivn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~daimonion~divinity; demon|proskalesamenow~4~~nom sing. masc. part. aor. 1~proskaleomai~(mid. of `proskalev), to call to, summon, invite; to call to one's self|parabolaiw~4~parabolaiw~N. Dat pl. #f.d.n.~parabolh~parable|satanaw~3~~~satanaw~, `a, `o, an adversary, opponent enemy; Satan, the devil|satanan~1~~acc.~satanaw~, `a, `o, an adversary, opponent enemy; Satan, the devil|basileia~1~~~basileia~kingdom|eaythn~2~~acc. sing. fem.~eaytoy~oneself|merisuh~2~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~merizv~to divide; distribute; to assign, bestow; (mid.) to share; (pass.) to be subdivided, to admit distinctions; be at variance|oy_dynatai~4~5~ $ δυναται @ 3 pers. sing. pres. ind. + adv. of negation~dynamai~be able|stauhnai~3~~aor. 1, infin. pass.~isthmi~place, set; stand, stop|ekeinh~3~~nom. sing. fem. AND dat. sing. fem.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|oikia~1~~~oikia~house, household|h_oikia~1~h_oikia~ $ οικια @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~oikia~house, household|anesth~2~~3 pers. sing. aor. 2~anisthmi~raise; rise, arise|eayton~3~~acc. sing. masc.~eaytoy~oneself|memeristai~1~~3 pers. sing. perf. ind. pass.~merizv~to divide; distribute; to assign, bestow; (mid.) to share; (pass.) to be subdivided, to admit distinctions; be at variance|telow~1~~~telow~, `eow, `to, an end attained, consummation; `eiw `telow throughout, Jn. 13.1|ta_skeyh~1~0~ $ σκευη @ noun pl neut acc + def. art. nom., acc. n.p.~skeyow~, `eow, `to, a vessel, utensil (for containing anything); thing, object.|isxyroy~1~isxyroy~Gen, abl sg #n.s.d.~isxyrow~, `a, `on, strong, mighty, robust; powerful, fortified; vehement; energetic; sure, firm|diarpasai~1~~aor. 1, infin. act.~diarpazv~( `dia & `arpazv ) to plunder, spoil, pillage|prvton~5~~~prvton~first, adv.|isxyron~1~isxyron~Acc sg #n.s.d.~isxyrow~, `a, `on, strong, mighty, robust; powerful, fortified; vehement; energetic; sure, firm|dhsh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~dev~( `dei ) : it is binding, it is necessary, it behoveth, it is proper; it is inevitable|diarpasei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~diarpazv~( `dia & `arpazv ) to plunder, spoil, pillage|amhn~4~~~amhn~so let it be, truly, amen|ymin~8~~dat. pl.~sy~you|panta~10~~acc. sing. masc. and nom. and acc. pl. neut.~paw~all every|afeuhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. pass.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|amarthmata~2~~nom. pl.~amarthma~, `atow, `to, an error; sin, offence|yioiw~1~yioiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~yiow~son|tvn_anurvpvn~1~5~ $ ανθρωπων @ gen. pl. + def. art.~anurvpow~human being, man|blasfhmiai~1~blasfhmiai~N. Nom pl #f.d.n.~blasfhmia~`aw, `h, calumny, railing, reproach; blasphemy|osaw~1~~acc. pl. fem.~osow~as great, how great; as far, how far; as long, how long; as much, how much|an~12~~particle -- aspect of contingency~an~part. context dependent definition|blasfhmhsvsin~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act. + mov. nu~blasfhmev~to calumniate, revile, treat with calumny; to speak of God or divine things in terms of impious irreverence, to blaspheme|de~64~  δ΄ … δε  ~~de~but, and|blasfhmhsh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~blasfhmev~to calumniate, revile, treat with calumny; to speak of God or divine things in terms of impious irreverence, to blaspheme|agion~2~agion~Acc sg #n.s.d.~agiow~holy, sacred, dedicated|aivna~1~~acc. sing.~aivn~age world|enoxow~1~~~enoxow~, `oy, `o, `h, held in or by; subjected to; obnoxious, liable to; an offender against|aivnioy~1~aivnioy~Gen, abl sg #n.s.d.~aivniow~eternal|krisevw~2~~gen. sing.~krisiw~, `h, judgment, judging|oyn~1~~~oyn~therefore, then|oi_adelfoi~4~oi_adelfoi~ $ αδελφοι @ Nom, voc pl + Def art. Nom pl #n.s.d.~adelfow~brother|h_mhthr~4~1~ $ μητηρ @ noun + def. art. nom.~mhthr~mother|estvtew~1~~nom. pl. masc. part. perf.~isthmi~place, set; stand, stop|apesteilan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~apostellv~send away|fvnoyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~fvnev~call, invite|ekauhto~1~~3 pers. sing. imperf.~kauhmai~sit|eipon~3~~2 aor. (used as 2 aor. of `legv)~legv~say, speak|apekriuh~3~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~apokrinomai~answer|kyklv~3~~dat. sing.~kyklow~, `oy, `o, a circle; (in N.T. `kyklv, adverbially,) round, round about, around.|kauhmenoyw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~kauhmai~sit|poihsh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~poiev~do, make|uelhma~1~~~uelhma~will|adelfow~2~~~adelfow~brother|adelfh~1~~~adelfh~`h, sister|mhthr~1~~~mhthr~mother|didaskein~4~~pres. infin. act.~didaskv~teach|synhxuh~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~synagv~gather|polyw~3~~~polyw~many, much|embanta~1~~acc. sing. masc. part. aor. 2~embainv~to step in; to go on board (a ship), embark|ploion~8~~~ploion~boat|kauhsuai~1~~pres. infin.~kauhmai~sit|akoyete~5~akoyete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~akoyv~hear, listen|speirvn~2~~nom. sing. masc. part. pres. act.~speirv~sow|speirai~1~~aor. 1 infin. act.~speirv~sow|speirein~1~~pres. infin. act.~speirv~sow|epese~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~piptv~fall|hlue~4~~3 pers. sing. Aor. 2, ind.~erxomai~go, come (deponent verb)|peteina~2~~nom. and acc. pl.~peteinon~, `oy, `to, (neut. of `peteinow, winged, flying) a bird, fowl.|toy_oyranoy~2~toy_oyranoy~ $ ουρανου @ Gen, abl sg + Def art. Gen, abl sg #n.s.d.~oyranow~heaven|katefagen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~katesuiv~to eat up, devour; to consume, to expend, squander; to make a prey of, plunder; to vex, injure|ayto~4~ayto~reflexive pronoun nom., acc. n.s.~aytow~he; self; same|allo~3~~nom. sing. masc.~allow~another, some other|epesen~3~~3 pers. sing. aor. 2, ind. + mov nu~piptv~fall|petrvdew~1~~acc. sing. neut.~petrvdhw~, `eow, `oyw, `o, `to, like rock; stony, rocky.|eixe~2~~3 pers. sing. imperf.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|ghn~4~~acc. sing.~gh~earth, ground, land|pollhn~1~~acc. sing. fem.~polyw~many, much|ejaneteile~1~~3 pers. s. aor. 1, ind.~ejanatellv~to raise up, make to spring up; (intrans.) to rise up, sprout, spring up or forth|bauow~1~~~bauow~, `eow, `oyw, `to, depth; `to `bauow, deep water; (met.) fullness, immensity; an extreme degree; (pl.) profundities, deep-laid plans|hlioy~1~hlioy~Gen, abl sg #n.s.d.~hliow~, `oy, `o, the sun; (meton.) light of the sun, light.|anateilantow~1~~gen. sing. masc. part. aor. 1~anatellv~( `ana & `tellv, to make to rise) to cause to rise; (intrans.) to rise, (as the sun, stars, etc.; to spring (by birth)|ekaymatisuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, pass.~kaymatizv~to scorch, burn.|rizan~2~~acc. sing.~riza~, `hw, `h, a root (of a tree.) (met.) to be rooted (in faith); (met.) cause, source, origin; (met.) offspring, progeny, a descendant|ejhranuh~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~jhrainv~wither, dry up|akanuaw~2~~acc. pl.~akanua~a thorn, thorn-bush|anebhsan~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~anabainv~go up, ascend|ai_akanuai~1~0~ $ ακανθαι @ nom. pl. + def. art. nom. fem. pl.~akanua~a thorn, thorn-bush|synepnijan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~sympnigv~to throttle, choke; (trop.) to choke (the growth or increase of seed or plants;) to press upon, crowd, throng|karpon~2~karpon~Acc sg #n.s.d.~karpow~fruit|kalhn~2~~acc. sing. fem.~kalow~good|edidoy~4~~3 pers. sing. imperf. act.~didvmi~give|anabainonta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~anabainv~go up, ascend|ayjanonta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~ayjanv~to cause to grow or increase|eferen~1~~3 pers. sing. imperf. act.~ferv~bear, bring, carry|triakonta~2~~~triakonta~, `oi, `ai, `ta, thirty ( `treiw, three )|ejhkonta~2~~~ejhkonta~, `oi, `ai, `ta, sixty|ekaton~3~~~ekaton~, `oi `ai, `ta, (indecl.,) one hundred|vta~5~~nom. and acc. pl.~oyw~, `vtow, `to, the ear. AND acc. pl. masc. of `ow — who, which, that|akoyein~5~~pres. infin. act.~akoyv~hear, listen|akoyetv~3~~3 pers. sing. pres. imper. act.~akoyv~hear, listen|katamonaw~1~~~katamonaw~adv. alone, apart, in private|hrvthsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~ervtav~to ask, interrogate, inquire of; request, beg, beseech|parabolhn~2~parabolhn~N. Acc sg #f.d.n.~parabolh~parable|dedotai~1~~3 pers. sing. perf. ind. pass.~didvmi~give|gnvnai~2~~aor. 2, infin. act.~ginvskv~know, learn|mysthrion~1~~~mysthrion~, `ioy, `to, a matter to the knowledge of which initiation is necessary; a secret; a concealed power or principle; a hidden meaning (of a symbol.)|ekeinoiw~1~ekeinoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|blepontew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~blepv~see|blepvsi~1~~3 pers. pl. pres. subj. act.~blepv~see|idvsi~2~~3 pers. pl. aor. 2, subj.~orav~see|akoyontew~3~~nom. pl. masc. part. pres. act.~akoyv~hear, listen|akoyvsi~1~~3 pers. pl. pres. subj. act.~akoyv~hear, listen|synivsi~1~~3 pers. pl. pres. subj.~synihmi~(pr.) to send together; (met.) to understand, comprehend thoroughly|mhpote~1~~~mhpote~(`mh & `pote) (has the same significations and usage as) `mh; whether|epistrecvsi~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj.~epistrefv~to turn towards; to turn round; to bring back, convert|afeuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|oidate~1~~2 pers. pl.~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|taythn~1~~by crasis for `ta `ayta (the same things); acc. fem. sing.~oytow~this|pasaw~1~pasaw~pron. adj. acc. f.p.~paw~every, each, all|parabolaw~1~parabolaw~N. Acc pl #f.d.n.~parabolh~parable|gnvsesue~1~~2 pers. pl. fut. ind. mid.~ginvskv~know, learn|speirei~1~~3 pers. sing. pres. ind. act.~speirv~sow|oytoi~5~oytoi~Nom, voc pl #n.s.d.~oytow~this|eisin~7~~3 pers. pl. pres. ind. + mov nu~eimi~to be|speiretai~1~~3 pers. sing. pres. ind. pass.~speirv~sow|o_logow~1~o_logow~ $ λογος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~logow~word, speech, matter, account, reason|akoysvsin~2~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act. + mov nu~akoyv~hear, listen|esparmenon~1~~acc. sing. neut. part. perf. pass.~speirv~sow|omoivw~1~~~omoivw~(adv.) likewise, in a similar manner ( `omoiow like, similar, resembling )|petrvdh~1~~acc. pl. neut.~petrvdhw~, `eow, `oyw, `o, `to, like rock; stony, rocky.|speiromenoi~2~~nom. pl. masc. part. pres. pass.~speirv~sow|akoysvsi~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act.~akoyv~hear, listen|xaraw~1~xaraw~N. Gen sg Acc pl #f.d.n.~xara~joy|lambanoysin~1~lambanoysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~lambanv~take, receive|proskairoi~1~~nom. pl. masc.~proskairow~, `oy, `o, `h, `to, opportune; (in N.T.) continuing for a limited time, temporary|eita~4~~~eita~adv. then, afterwards, thereupon; in the next place; besides|ulicevw~1~~gen. sing.~uliciw~pressure, compression; distressing circumstances, trial, affliction|divgmoy~1~~gen. sing.~divgmow~, `oy, `o, (pr.) chase, pursuit; persecution|skandalizontai~1~~3 pers. pl. pres. ind. pass.~skandalizv~(pr.) to cause to stumble; (met.) to offend, vex; shock, excite feelings of repugnance|merimnai~1~~nom. pl.~merimna~, `hw, `h, (`merizein `ton `noyn, dividing the mind) care; anxious interest.|aivnow~1~~gen. sing.~aivn~age world|toytoy~1~~gen. sing. masc. AND neut.~oytow~this|apath~1~~~apath~, `hw, `h, deceit, deception, delusion.|ploytoy~1~~gen. sing.~ploytow~riches, wealth, opulence; (in N.T.) `ploytow `toy `Ueoy, (or) `Xristoy, those abundant blessings which flow from God or Christ;|loipa~1~~nom. and acc. pl. neut.~loipow~remaining, left, rest; adv. from now on, henceforth, in addition, finally|epiuymiai~1~epiuymiai~N. Nom pl #f.d.n.~epiuymia~, `aw, `h, earnest desire; irregular or violent desire, cupidity; (impure) desire, lust; (met). the object of desire|eisporeyomenai~1~~nom. pl. fem. part. pres.~eisporeyomai~to go or come in, enter; to come to, visit; to be put in; to intervene|sympnigoysi~1~~3 pers. pl. pres. ind. act.~sympnigv~to throttle, choke; (trop.) to choke (the growth or increase of seed or plants;) to press upon, crowd, throng|akarpow~1~~~akarpow~ `oy, `o, `h, `to, - `on, without fruit, unfruitful, barren; (by impl.) noxious|sparentew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2, pass.~speirv~sow|oitinew~2~~nom. pl. masc.~ostiw~whoever; such a one who; who|akoyoysi~1~akoyoysi~Pres. act. ind. (verb) third pl.~akoyv~hear, listen|paradexontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~paradexomai~to accept, receive; (met.) to receive, admit, yield assent to; (in N.T.) to receive or embrace with favour, approve, love|karpoforoysin~1~~3 pers. pl. pres. ind.~karpoforev~to bear fruit, yield; (met.) to bring forth the fruit (of action or conduct); (mid.) to expand by fruitfulness|mhti~1~~~mhti~( `mh & `ti ) (has the same use as) `mh (in the form) `ei `mhti ; (also when prefixed to an interrogative clause is a mark of tone)|o_lyxnow~1~o_lyxnow~ $ λυχνος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~lyxnow~], `oy, `o, a light, lamp, candle|modion~1~~acc. sing.~modiow~, `oy, `o, a modius, (a Roman measure for things dry, containing 16 sextarii, and equivalent to about) a peck; (in N.T.) a corn measure|teuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~tiuhmi~put, place; make|klinhn~1~~acc. sing.~klinh~, `hw, `h, a couch, bed.|lyxnian~1~~acc. sing.~lyxnia~, `aw, `h, a candlestick, lampstand|epiteuh~1~~3 pers. s. aor. 1, subj. pass.~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|krypton~1~~nom. and acc. sing. neut.~kryptow~, `h, `on, hidden, concealed, secret, clandestine; secrets.|fanervuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~fanerov~reveal, make known|oyde~3~~~oyde~and not, but not; not even|apokryfon~1~~nom. sing. neut.~apokryfow~, `oy, `o, `h, `to, - `on, hidden away; concealed; stored up|eluh~2~~3 pers. sing. aor. 2, subj.~erxomai~go, come (deponent verb)|blepete~3~blepete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~blepv~see|metrv~1~metrv~Noun Dat, loc, inst sg #n.s.d.n.~metron~measure|metreite~1~~2 pers. pl. pres. ind. act.~metrev~to mete, measure; (met.) to estimate.|metrhuhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. pass.~metrev~to mete, measure; (met.) to estimate.|prosteuhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. pass.~prostiuhmi~to put to or near; to lay with or by the side of; to add, super-add, adjoin.|akoyoysin~1~akoyoysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~akoyv~hear, listen|exh~1~~3 pers. sing. pres. subj.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|douhsetai~2~~3 pers. sing. fut. 1, ind. pass.~didvmi~give|aruhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. pass.~airv~lift up, take up, remove|balh~1~~3 pers. sing. aor. 2, subj. act.~ballv~throw; put, place, bring|sporon~1~~acc. sing.~sporow~, `oy, `o, a sowing; (in N.T.) seed, that which is sown; (met.) the seed sown in almsgiving|kaueydh~1~~3 pers. sing. pres. subj.~kaueydv~to sleep, be fast asleep; (met.) to sleep (in spiritual sloth); to sleep (the sleep of death)|egeirhtai~1~~3 pers. sing. pres. subj. mid.~egeirv~raise, wake|nykta~1~~acc. sing.~nyj~night|hmeran~1~~acc. sing.~hmera~day|sporow~1~~~sporow~, `oy, `o, a sowing; (in N.T.) seed, that which is sown; (met.) the seed sown in almsgiving|blastanh~1~~3 pers. sing. pres. subj.~blastanv~(intrans.) to germinate, bud, sprout, spring up; (trans. and causat.) to cause to shoot, to produce, yield.|mhkynhtai~1~~3 pers. sing. pres. subj. pass.~mhkynv~to lengthen, prolong; (mid.) to grow up, (as plants.)|oiden~1~~3 pers. sing. + mov nu~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|aytomath~1~~nom. sing. fem.~aytomatow~, `h, `on, ( `aytow & `memaa, to be excited ) self-excited, acting spontaneously, spontaneous, of his own accord|h_gh~1~h_gh~ $ γη @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~gh~earth, ground, land|karpoforei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~karpoforev~to bear fruit, yield; (met.) to bring forth the fruit (of action or conduct); (mid.) to expand by fruitfulness|xorton~1~xorton~Acc sg #n.s.d.~xortow~, `oy, `o, an inclosure; pasture-ground; fodder for beasts; in N.T. herbage, verdure; a plant of corn|staxyn~1~~acc. sing.~staxyw~, `yow, `o, an ear of corn. AND `Staxyw, (pr. name.)|plhrh~1~plhrh~N. Dat sg #f.d.n.~plhrhw~full, filled|siton~1~siton~Acc sg #n.s.d.~sitow~, `oy, `o, corn, grain, wheat|staxyi~1~~dat. sing.~staxyw~, `yow, `o, an ear of corn. AND `Staxyw, (pr. name.)|paradv~1~~3 pers. sing. aor. 2, subj. act.~paradidvmi~deliver, entrust, commit, pass on; to give over, hand over, deliver up|o_karpow~1~o_karpow~ $ καρπος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~karpow~fruit|apostellei~1~apostellei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~apostellv~send away|drepanon~1~~~drepanon~, `oy, `to, ( `drepv, to crop, cut off ) an instrument with a curved blade, (as) a sickle|paresthken~1~~3 pers. sing. perf. ind.~paristhmi~to place beside; to have in readiness, provide|o_uerismow~1~o_uerismow~ $ θερισμος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~uerismow~, `oy, `o, ( `urow ) harvest, the act of gathering in the harvest, reaping|elege~8~~3 pers. sing. imperf. act.~legv~say, speak|tini~2~tini~interr. pron. dat. mfn.s.; indef. pron.~tiw~who?, what?; someone, something|omoivsvmen~1~~1 pers. pl. aor. 1, subj. act.~omoiov~to make like, cause to be like or resemble, assimilate; (pass.) to be made like, resemble; to liken, compare|thn_basileian~1~thn_basileian~ $ βασιλειαν @ Noun. Acc sg + Def art. Acc sg #f.d.n.~basileia~kingdom|poia~1~~acc. pl. neut. AND dat. sing. fem.~poiow~], `oia, `oion, of what kind, sort, or species; what? which?|parabolh~1~~~parabolh~parable|parabalvmen~1~~1 pers. pl. aor. 2, subj.~paraballv~to cast or throw by the side of; (met.) to compare; (absol., a nautical term,) to bring to (land)|kokkv~1~kokkv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~kokkow~, `oy, `o, a kernel, grain, seed|sinapevw~1~~gen. sing.~sinapi~, `evw, `to, mustard; (in N.T. probably the shrub, not the herb.)|sparh~2~~3 pers. sing. aor. 2, subj. pass.~speirv~sow|mikroterow~1~~nom. sing. masc. comp.~mikrow~, `a, `on, little, small (in size, quantity); young; short (in time); a little while; low, humble|spermatvn~1~~gen. pl.~sperma~, `atow, `to, seed; semen virile; offspring, progeny, posterity; (met.) a seed or principle (of spiritual life)|laxanvn~1~~gen. pl.~laxanon~, `oy, `to, a garden herb, vegetable.|meizvn~1~~~meizvn~(comp. of) `megaw greater|poiei~2~~3 pers. sing. pres. ind. AND 2 pers. sing. pres. imper. act.~poiev~do, make|kladoyw~1~~acc. pl.~kladow~, `oy, `o, a bough, branch, shoot; (met.) a branch (of a family stock)|megaloyw~1~~acc. pl. masc.~megaw~large, great|skian~1~~acc. sing.~skia~, `aw, `h, a shade, shadow; (met.) a shadow, a shadowing forth, adumbration.|kataskhnoyn~1~~pres. infin.~kataskhnov~to pitch one's tent; (in N.t.) to rest in (a place), settle, abide; to haunt, roost|toiaytaiw~1~~dat. pl. fem.~toioytow~such a kind, such as this|pollaiw~1~~dat. pl. fem.~polyw~many, much|kauvw~2~~~kauvw~just as|hdynanto~1~~3 pers. pl. imper. Att. for `edynanto~dynamai~be able|xvriw~1~~~xvriw~(adv). apart, apart from, parted from, distinct from|parabolhw~2~parabolhw~N. Gen sg #f.d.n.~parabolh~parable|idian~5~~acc. sing. fem.~idiow~one's own|epelye~1~~3 pers. sing. imperf. act.~epilyv~( `epi & `lyv ) to loose; (met.) to solve, to explain; to settle, put an end to|en_ekeinh~1~3~ $ εκεινη @ `ekeinh nom. and dat. sing. fem. + prep.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|th_hmera~1~th_hmera~ $ ημερα @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Dat sg #f.d.n.~hmera~day|dieluvmen~1~~1 pers. pl. aor. 2, subj.~dierxomai~( `dia & `erxomai ) to pass through|paralambanoysin~1~paralambanoysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~paralambanv~receive, accept|ploiaria~1~~nom. pl.~ploiarion~, `oy, `to, (dimin. of `ploion) a small vessel, boat|lailac~1~~~lailac~, `apow, `h, a squall of wind, a hurricane.|anemoy~1~~gen. sing.~anemow~, `oy, `o the wind; (met.) a wind (of shifting doctrine)|kymata~1~~nom. pl.~kyma~, `atow, `to, a wave, surge, billow.|epeballen~1~~3 pers. sing. imperf. act. + mov. nu~epiballv~( `epi & `ballv ) to cast or throw upon; to lay on, apply to; to put on, sew on; `taw `xeiraw, to lay hands on, seize; undertake, commense|hdh~4~~~hdh~already|gemizesuai~1~~pres. infin. pass.~gemizv~fill|prymnh~1~~dat. sing.~prymna~the hinder part of a vessel, stern.|proskefalaion~1~~~proskefalaion~, `oy, `to, (pr.) a cushion for the head, pillow; (also,) a boat-cushion.|kaueydvn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~kaueydv~to sleep, be fast asleep; (met.) to sleep (in spiritual sloth); to sleep (the sleep of death)|diegeiroysin~1~diegeiroysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~diegeirv~( `dia & `egeirv ) to arouse or awake thoroughly; to be raised, excited, agitated; to stir up, arouse, animate|didaskale~1~didaskale~Voc sg #n.s.d.~didaskalow~teacher|melei~1~~(also) 3 pers s. pres ind > `mellv~melei~(verb) care, concern; (also), 3 perss sing. press ind. fr. `mellv, to be about to, be on the point of|apollymeua~1~~1 pers. pl. pres. ind. pass.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|diegerueiw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1, pass.~diegeirv~( `dia & `egeirv ) to arouse or awake thoroughly; to be raised, excited, agitated; to stir up, arouse, animate|epetimhse~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~epitimav~(pr.) to set a value upon; to assess a penalty; to allege as a crimination; (hence,) to reprove, rebuke, reprimand; to admonish strongly|anemv~1~anemv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~anemow~, `oy, `o the wind; (met.) a wind (of shifting doctrine)|sivpa~1~~2 pers. sing. pres. imper.~sivpav~to be silent, keep silence, hold one's peace.|pefimvso~1~~2 pers. sing. perf. imper. pass.~fimov~to muzzle; (met. and by impl.) to silence, (pass.) to be silent, speechless; (trop. pass.) to be hushed, (as winds and waves)|ekopasen~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~kopazv~(pr.) to grow weary, suffer exhaustion; to abate, be stilled.|o_anemow~2~o_anemow~ $ ανεμος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~anemow~, `oy, `o the wind; (met.) a wind (of shifting doctrine)|galhnh~1~~~galhnh~, `hw, `h, tranquility of the sea, a calm.|deiloi~1~~nom. pl. masc.~deilow~, `h, `on, timid, fearful, pusillanimous, cowardly|este~2~~2 pers. pl. pres. ind.~eimi~to be|exete~5~exete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|efobhuhsan~2~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~fobev~to fear, dread; to fear reverentially, to reverence; to be afraid|fobon~1~~acc. sing.~fobow~fear, terror, affright; astonishment, amazement; a terror; reverential fear, awe; respect, deference|megan~1~~acc. sing. masc.~megaw~large, great|allhloyw~2~~acc. pl.~allhlvn~one another|ara~1~~~ara~, `aw, `h, (pr.) a prayer; (more commonly) a prayer for evil; curse, cursing, imprecation|h_ualassa~1~h_ualassa~ $ θαλασσα @ Noun. Nom sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~ualassa~sea|thw_ualasshw~1~thw_ualasshw~ $ θαλασσης @ Noun. Gen sg + Def art. Gen sg #f.d.n.~ualassa~sea|eiw_thn_xvran~1~thn_xvran~ $ χωραν @ Noun. Acc sg + Def art. Acc sg #f.d.n. + Prep.~xvra~space, room; a country, region, tract, province; a district, territory, environs; field, farm|tvn_gadarhnvn~1~tvn_gadarhnvn~ $ γαδαρηνων @ Gen, abl pl + Def art. Gen, abl pl #n.s.d.~gadarhnow~, `oy, `o, an inhabitant of Gadara, (the chief city of Peræa|ejeluonti~1~~dat. sing. masc. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|ploioy~2~ploioy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~ploion~boat|aphnthsen~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~apantav~( `apo & `antav, to meet ) to meet; to encounter|mnhmeivn~1~mnhmeivn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~mnhmeion~, `to, tomb, grave|katoikhsin~1~~acc. sing.~katoikhsiw~, `evw, `h, an abode, dwelling, habitation.|eixen~1~~3 pers. sing. imperf. + mov nu~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|mnhmeioiw~1~mnhmeioiw~Noun Dat, loc, inst pl. #n.s.d.n.~mnhmeion~, `to, tomb, grave|oyte~1~~~oyte~neither -- nor|alysesin~1~~dat. pl. + mov nu.~alysiw~`evw, `h, a chain.|hdynato~3~~3 pers. sing. imperf. Att.~dynamai~be able|dhsai~1~~aor. 1, infin. act.~dev~( `dei ) : it is binding, it is necessary, it behoveth, it is proper; it is inevitable|pollakiw~1~~adv.~polyw~many, much|pedaiw~1~~dat. pl.~pedh~, `hw, `h, a fetter.|alysesi~1~~dat. pl.~alysiw~`evw, `h, a chain.|dedesuai~1~~perf. infin. pass.~dev~( `dei ) : it is binding, it is necessary, it behoveth, it is proper; it is inevitable|diespasuai~1~~per. infin. pass.~diaspav~( `dia & `spav ) to pull or tear asunder or in pieces, burst|alyseiw~1~~nom. and acc. pl.~alysiw~`evw, `h, a chain.|pedaw~1~~acc. pl.~pedh~, `hw, `h, a fetter.|syntetrifuai~1~~pres. infin. pass.~syntribv~to rub together; to shiver; to break, break in pieces; to break down, crush, bruise|isxye~1~~3 pers sing. imperf.~isxyv~to be strong, be well, be in good health; to have power, be able; to be of service|damasai~1~~aor. 1, infin. act.~damazv~to subdue, tame; (met.) to restrain within proper limits|diapantow~1~~~diapantow~through all time; throughout; always; continually (by stated routine)|nyktow~2~~gen. sing.~nyj~night|oresi~1~~dat. pl.~orow~mountain|mnhmasin~1~~dat. pl. + mov. nu~mnhma~, `atow, `to, (pr.) a memorial, monument; a tomb, sepulcher.|krazvn~1~~nom. sing. masc. part. pres.~krazv~cry out, scream|katakoptvn~1~~nom. sing. masc. part. pres. act.~katakoptv~to cut or dash in pieces; to mangle, wound.|liuoiw~1~liuoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~liuow~stone|ton_ihsoyn~2~2~ $ ιησουν @ Acc. + def. art. acc. m.s.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|makrouen~2~~adv. (mng.) far off, at a distance, from afar, from a distance.~mhkow~, `eow, `oyw, `to, length|edrame~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~trexv~to run; to run (a race); (in N.T.) to run (a certain course of conduct)|prosekynhsen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. + mov nu~proskynev~worship, prostrate oneself before|krajaw~1~~nom. sing masc. part. aor. 1~krazv~cry out, scream|emoi~1~~dat. sing. `egv ; nom. pl. masc.~emow~my|yie~1~yie~Voc sg #n.s.d.~yiow~son|ycistoy~1~~gen. sing. masc.~ycistow~, `h, `on, highest, loftiest, most elevated; (met.) the Most High.|orkizv~1~~~orkizv~to put to an oath; to obtest, adjure, conjure.|basanishw~1~~2 pers. sing. aor. 1, subj. act.~basanizv~(pr.) to apply the lapis Lydiuw or touchstone; (met.) to examine; (in N.T.) to afflict, torment; (pass.) to be afflicted; to be tossed, (as by the waves)|ephrvta~4~~3 pers. sing. imperf. act.~epervtav~ask|legevn~1~~~legevn~, `vnow, `o, a (Roman) legion; (in N.T.) legion (used indefinitely for a great number)|esmen~1~~1 pers. pl. pres. ind.~eimi~to be|parekalei~3~~3 pers. sing. imperf. act.~parakalev~summon, request, entreat|aposteilh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~apostellv~send away|xvraw~1~~gen. sing. AND acc. pl.~xvra~space, room; a country, region, tract, province; a district, territory, environs; field, farm|orh~1~~nom. and acc. pl.~orow~mountain|agelh~1~~~agelh~, `hw, `h, a drove, flock, herd.|xoirvn~2~~gen. pl.~xoirow~, `oy, `o, `h, (pr.) a young swine; a swine, hog, or sow|boskomenh~1~~nom. sing. fem. part. pres. mid.~boskv~to feed, pasture, tend while grazing|parekalesan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~parakalev~summon, request, entreat|daimonew~1~~nom. pl.~daimvn~, `onow, `o, `h, a god, a superior power; (in N.T.) a malignant demon, evil angel|legontew~6~~nom. pl. masc. part. pres. act.~legv~say, speak|pemcon~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~pempv~send|xoiroyw~3~~acc. pl.~xoirow~, `oy, `o, `h, (pr.) a young swine; a swine, hog, or sow|eiseluvmen~1~~1 pers. pl. aor. 2, subj.~eiserxomai~come in, go in|epetrecen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~epitrepv~to give over, to leave to the entire trust or management of (any one); (hence,) to permit, allow, suffer|ejeluonta~1~~acc. sing. masc. and nom. pl. neut. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|eishluon~1~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl aor. 2, ind.~eiserxomai~come in, go in|vrmhsen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~ormav~(pr. trans.) to put in motion, incite; (intrans.) to rush.|h_agelh~1~h_agelh~ $ αγελη @ Noun. Nom Dat sg + Def art. Nom sg #f.d.n.~agelh~, `hw, `h, a drove, flock, herd.|kata~2~~~kata~(prep.) (w. acc.) according to; (w. gen.) down, against|krhmnoy~1~~gen. sing.~krhmnow~, `oy, `o, a hanging steep, precipice, a steep bank.|disxilioi~1~~~disxilioi~, `ai, `a, ( `diw & `xilioi ) two thousand|epnigonto~1~~3 pers. pl. imperf. pass.~pnigv~to stifle, suffocate, choke; to seize by the throat.|en_th_ualassh~1~th_ualassh~ $ θαλασση @ Noun. Dat sg + Def art. Dat sg #f.d.n. + Prep.~ualassa~sea|boskontew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~boskv~to feed, pasture, tend while grazing|efygon~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~feygv~(absol.) to flee, take to flight; to shrink, stand fearfully aloof; to make escape; (trans.) to shun; to escape|anhggeilan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~anaggellv~( `ana & `aggellv ) to bring back word, announce, report; to declare, set forth, teach|agroyw~3~~acc. pl.~agrow~, `oy, `o, a field, (especially) a cultivated field; (pl.) the country; lands, farms, villages|idein~2~~aor. 2, infin.~orav~see|gegonow~1~~nom. and acc. sing. neut. part. perf. 2~ginomai~become, come to be, happen|uevroysi~1~~3 pers. pl. pres. ind.~uevrev~behold, see|daimonizomenon~1~~acc. sing. masc. part. pres.~daimonizomai~(in N.T.) to be possessed, afflicted, vexed, by a demon, or evil spirit|imatismenon~1~~acc. sing. masc. part. perf. pass.~imatizv~to clothe; (pass.) to be clothed.|svfronoynta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~svfronev~to be of a sound mind, be in one's right mind, be sane; to be calm; to be sober-minded, sedate, staid.|esxhkota~1~~acc. sing. masc. part. perf.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|legevna~1~~acc. sing.~legevn~, `vnow, `o, a (Roman) legion; (in N.T.) legion (used indefinitely for a great number)|dihghsanto~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~dihgeomai~( `dia & `hgeomai ) (pr.) to lead throughout; to declare thoroughly, detail, recount, relate, tell|daimonizomenv~1~~dat. sing. masc. part. pres.~daimonizomai~(in N.T.) to be possessed, afflicted, vexed, by a demon, or evil spirit|parakalein~1~~pres. infin. act.~parakalev~summon, request, entreat|apeluein~1~~aor. 2, infin.~aperxomai~go away, depart|orivn~3~~gen. pl.~orion~, `oy, `to, a limit, bound, border of a territory or country; (pl.) `ta `oria, region, territory, district.|embantow~1~~gen. sing. masc. part. aor. 2~embainv~to step in; to go on board (a ship), embark|daimonisueiw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~daimonizomai~(in N.T.) to be possessed, afflicted, vexed, by a demon, or evil spirit|soyw~1~soyw~Acc pl #n.s.d.~sow~your|anaggeilon~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~anaggellv~( `ana & `aggellv ) to bring back word, announce, report; to declare, set forth, teach|o_kyriow~1~o_kyriow~ $ κυριος @ Nom sg + Def art. Nom sg #n.s.d.~kyriow~lord, master|hlehse~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~eleev~to pity, commiserate, have compassion on; (pass.) to receive pity; to be gracious, show gracious favour and saving mercy towards|aphlue~2~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~aperxomai~go away, depart|dekapolei~1~~dat. sing.~dekapoliw~, `evw, `h, Decapolis|epoihsen~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~poiev~do, make|euaymazon~2~~3 pers. pl. imperf. act.~uaymazv~marvel, wonder|diaperasantow~1~~gen. sing. masc. part. aor. 1~diaperav~( `dia & `perav ) to pass through or over.|toy_ihsoy~2~6~ $ ιησου @ gen. + def. art. gen. m.s.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|arxisynagvgvn~1~~gen. pl.~arxisynagvgow~, `oy, `o, ( `arxi & `synagvgh ) a president or moderating elder of a synagogue|onomati~1~~dat. sing.~onoma~name|iaeirow~1~~~iaeirow~, `oy, `o, Jairus, (pr. name)|piptei~1~piptei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~piptv~fall|toyw_podaw~1~1~ $ ποδας @ acc. pl. + def. art. acc. pl.~poyw~foot|uygatrion~2~~~uygatrion~, `oy, `to, a little daughter, female child.|esxatvw~1~~adv.~esxatow~, `h, `on, farthest; last, latest; lowest; in the lowest plight|exie~1~~3 pers. sing. pres. ind.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|eluvn~2~~part. sing. aor. act. masc. nom.~erxomai~go, come (deponent verb)|epiuhw~1~~2 pers. sing. aor. 2, subj. act.~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|taw_xeiraw~1~4~ $ χειρας @ acc. pl. + def. art.~xeir~hand|svuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~svzv~save|zhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. mid.~zav~live|hkoloyuei~1~~3 pers. sing. imperf.~akoloyuev~follow|syneulibon~1~~3 pers. pl. imper.~synulibv~to press together; to press upon, crowd, throng.|gynh~4~~~gynh~woman, wife|oysa~1~~nom. sing. fem. part. pres.~eimi~to be|rysei~1~~dat. sing.~rysiw~, `evw, `h, a flowing; a (morbid) flux.|aimatow~2~~gen. sing.~aima~blood|eth~1~~nom. AND acc. pl.~etow~year|pauoysa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 2~pasxv~to be affected by (a thing, whether good or bad,) to suffer, endure (evil); (absol.) to suffer (death.)|pollvn~1~~gen. pl.~polyw~many, much|iatrvn~1~~gen. pl.~iatrow~, `oy, `o, a physician.|dapanhsasa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 1~dapanav~to spend, waste, consume by extravagance.|eaythw~1~~gen. sing. fem.~eaytoy~oneself|vfelhueisa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 1, pass.~vfelev~to help, profit, benefit|mallon~2~~~mallon~more, rather|eluoysa~3~~nom. sing. fem. part. aor. 2~erxomai~go, come (deponent verb)|akoysasa~2~~nom. sing. fem. part. aor. 1, act.~akoyv~hear, listen|oxlv~4~oxlv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~oxlow~crowd|opisuen~1~~~opisuen~(adv. of place,) from behind, behind, after, at the back of.|imatioy~2~imatioy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~imation~garment|kan~2~~~kan~( `kai `ean ) and if; also if; even if; at least, at all events|imativn~2~imativn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~imation~garment|acvmai~1~~1 pers. sing. aor. 1, subj. mid.~aptv~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle;|svuhsomai~1~~1 pers. pl. fut. ind. pass.~svzv~save|phgh~1~~(also), dat. s.~phgh~], `hw, `h, a source, spring, fountain; a well; (also), dat. s.|egnv~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~ginvskv~know, learn|svmati~1~~dat. sing.~svma~body|iatai~1~~3 pers. sing. pres. ind. mid. AND perf. ind. pass.~iaomai~to heal, cure; restore from a state of sin and condemnation|mastigow~2~~gen. sing.~mastij~, `igow, `h, a scourge, whip; (met.) a scourge (of disease)|en_eaytv~1~0~ $ εαυτω @ reflexive pronoun `eaytv dat. sing. masc. + prep.~eaytoy~oneself|dynamin~2~~acc. sing.~dynamiw~power, ability, miracle|ejeluoysan~1~~acc. sing. fem. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|epistrafeiw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 2, pass.~epistrefv~to turn towards; to turn round; to bring back, convert|blepeiw~1~blepeiw~Pres. act. ind. (verb) second sing.~blepv~see|synulibonta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~synulibv~to press together; to press upon, crowd, throng.|legeiw~1~legeiw~Pres. act. ind. (verb) second sing.~legv~say, speak|perieblepeto~1~~3 pers. sing. imperf.~periblepomai~(trans.) to look round upon; (absol.) to look around|poihsasan~1~~acc. sing. fem. part. aor. 1, act.~poiev~do, make|fobhueisa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 1, mid.~fobev~to fear, dread; to fear reverentially, to reverence; to be afraid|tremoysa~1~~nom. sing. fem. part. pres.~tremv~to tremble, be agitated rom fear.|eidyia~1~~nom. sing. fem. part perf.~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|o_gegonen~1~0~ $ γεγονεν @ 3 pers. sing. perf. 2 ind. dep. vb + mov nu AND rel. pron. nom., acc. n.s.~ginomai~become, come to be, happen|prosepesen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~prospiptv~to fall or impinge upon or against (a thing); to fall down to (any one); to rush violently upon, beat against.|pasan~1~pasan~pron. adj. acc. f.s.~paw~every, each, all|alhueian~1~~acc. sing.~alhueia~truth|uygater~1~~voc. sing.~uygathr~, `h, daughter|h_pistiw~1~0~ $ πιστις @ nom. sing. + def. art.~pistiw~faith|sesvke~1~~3 pers. sing. perf. ind. act.~svzv~save|eirhnhn~1~eirhnhn~N. Acc sg #f.d.n.~eirhnh~peace|isui~1~~2 pers. sing. imper.~eimi~to be|eti~3~~~eti~still, yet|laloyntow~1~~acc. pl. masc. part. pres. act.~lalev~speak, utter|arxisynagvgoy~2~~gen. sing.~arxisynagvgow~, `oy, `o, ( `arxi & `synagvgh ) a president or moderating elder of a synagogue|uygathr~1~~nom.~uygathr~, `h, daughter|apeuane~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~apounhskv~die|skylleiw~1~~2 pers. sing. pres. ind. act.~skyllv~to flay, lacerate (met.) to vex, trouble, annoy.|didaskalon~1~didaskalon~Acc sg #n.s.d.~didaskalow~teacher|laloymenon~1~~acc. sing. masc. & nom. neut. part. pres. pl.~lalev~speak, utter|arxisynagvgv~1~~dat. sing.~arxisynagvgow~, `oy, `o, ( `arxi & `synagvgh ) a president or moderating elder of a synagogue|foboy~1~foboy~Gen, abl sg #n.s.d.~fobow~fear, terror, affright; astonishment, amazement; a terror; reverential fear, awe; respect, deference|monon~3~monon~Acc sg #n.s.d.~monow~only, alone|pisteye~1~~2 pers. sing. pres. imper.~pisteyv~believe, entrust|oydena~3~~acc. sing. masc.~oydeiw~not one, no one, none, nothing|synakoloyuhsai~1~~aor. 1, infin.~synakoloyuev~to follow in company with, accompany|uevrei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~uevrev~behold, see|uorybon~1~~acc. sing.~uorybow~, `oy, `o, an uproar, din; an outward expression of mental agitation, outcry; a tumult, commotion.|klaiontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~klaiv~weep|alalazontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~alalazv~(pr.) to raise the war-cry, `alala : (hence,) to utter (other) loud sounds; to wail; to tinkle, ring|uorybeisue~1~~2 pers. pl. pres. pass. AND pres. imper. pass.~uorybev~(intrans.) to make a din, uproar; (trans.) to disturb, throw into commotion; (in N.T. mid.) to raise a lament|klaiete~1~klaiete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~klaiv~weep|paidion~2~~~paidion~infant, child|apeuanen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~apounhskv~die|kaueydei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~kaueydv~to sleep, be fast asleep; (met.) to sleep (in spiritual sloth); to sleep (the sleep of death)|kategelvn~1~~3 pers. pl. imperf.~katagelav~to deride, jeer.|ekbalvn~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2, act.~ekballv~cast out, send out, remove|apantaw~2~~~apantaw~( `apo & `antav, to meet) to encounter|paralambanei~2~paralambanei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~paralambanv~receive, accept|paidioy~2~paidioy~Noun Gen, abl sg #n.s.d.n.~paidion~infant, child|mhtera~3~~acc. sing.~mhthr~mother|eisporeyetai~2~~3 pers. sing. pres. ind.~eisporeyomai~to go or come in, enter; to come to, visit; to be put in; to intervene|anakeimenon~1~~nom. s. neut. part. pres.~anakeimai~( `ana & `keimai ) to be laid up; to lie, recline|taliua~1~~~taliua~a damsel, maiden (fr. Aram.)|koymi~1~~~koymi~(Aram. imperat.) cumi, arise.|meuermhneyomenon~1~~nom. sing. neut. part. pres. pass.~meuermhneyv~interpret|korasion~3~~~korasion~, `ioy, `to, ( dimin. of `korh ) a girl, damsel, maiden.|periepatei~1~~3 pers. sing. imperf.~peripatev~walk|etvn~1~etvn~Gen, abl pl #n.s.d.~etow~year|ejesthsan~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~ejisthmi~( `ej & `isthmi ) (trans. pr.) to put out of its place; to amaze; ( intrans. aor. 2, `ejesthn, and mid. `ejistamai, ) to be astonished|ekstasei~1~~dat. sing.~ekstasiw~a displacement; a displacement of the mind from its ordinary state and self-possession; amazement, astonishment; terror (in N.T.) an ecstasy, a trance|diesteilato~3~~3 pers. sing. aor. 1, mid.~diastellv~( `dia & `stellv ) to separate, distinguish. (when followed by a negative clause,) to interdict, prohibit|mhdeiw~1~~~mhdeiw~no one|gnv~1~~1 pers. sing. aor. 2, subj. act. AND 3 pers. sing. aor. 2, subj. act.~ginvskv~know, learn|douhnai~1~~aor. 1, infin. pass.~didvmi~give|patrida~1~~acc. sing.~patriw~], `idow, `h, ( `pathr ) one's native place, country, or city; a heavenly country|akoloyuoysin~1~~3 pers. pl. pres. indic. AND dat. pl. masc. part. pres.~akoloyuev~follow|genomenoy~1~~gen. sing. masc. part. aor. 2~ginomai~become, come to be, happen|pouen~2~~~pouen~whence|toytv~1~~dat. sing. masc. AND neut.~oytow~this|sofia~1~~~sofia~wisdom|doueisa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 1, pass.~didvmi~give|dynameiw~2~~nom. and acc. pl.~dynamiw~power, ability, miracle|toiaytai~1~~nom. pl. fem.~toioytow~such a kind, such as this|xeirvn~1~~also, (gen pl.) ( `xeir )~xeirvn~], `onow, `o, `h, ( (irregular comparat. of) `kakow ) worse; more severe; also, (gen pl.) ( `xeir )|ginontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~ginomai~become, come to be, happen|tektvn~1~~~~~|mariaw~1~~gen.~maria~Mary (pr. name)|ivsh~1~~gen.~ivshw~`h, `o, Joses, (pr. name)|ioyda~1~~gen. and voc.~ioydaw~Judas, Jude|adelfai~1~~nom. pl.~adelfh~`h, sister|vde~4~~~vde~here|eskandalizonto~1~~3 pers. pl. imperf. pass.~skandalizv~(pr.) to cause to stumble; (met.) to offend, vex; shock, excite feelings of repugnance|profhthw~2~~~profhthw~prophet|atimow~1~~~atimow~`oy, `o, `h, unhonoured, without honour|patridi~1~~dat. sing.~patriw~], `idow, `h, ( `pathr ) one's native place, country, or city; a heavenly country|syggenesi~1~~dat. pl. masc.~syggenhw~kindred, akin; (as a subst.) a kinsman or kinswoman, relative|oydemian~1~~acc. sing. fem.~oydeiw~not one, no one, none, nothing|poihsai~2~~aor. 1 infin. act.~poiev~do, make|oligoiw~1~oligoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~oligow~, `h, `on, little, small, in number, etc.; pl. few.|arrvstoiw~1~~dat. pl. masc.~arrvstow~infirm, sick, an invalid|epiueiw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 2, act.~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|xeiraw~4~~acc. pl.~xeir~hand|euaymaze~1~~3 pers. sing. imperf. act.~uaymazv~marvel, wonder|apistian~1~~acc. sing.~apistia~`aw, `h, unbelief, want of trust and confidence; a state of unbelief; violation of faith, faithlessness|perihge~1~~3 pers. sing. imperf.~periagv~to lead around, carry about; to traverse; to go up and down|kvmaw~4~kvmaw~N. Acc pl #f.d.n.~kvmh~, `hw, `h, a village, a country town|apostellein~1~~pres. infin. act.~apostellv~send away|dyo~6~~~dyo~two|pneymatvn~1~pneymatvn~Gen, abl pl #n.s.d.~pneymatow~wind, breath, spirit, Holy Spirit ( `pneyma )|akauartvn~1~akauartvn~Gen, abl pl #n.s.d.~akauartow~, `oy, `o, `h, impure, unclean; lewd; foul.|parhggeilen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~paraggellv~to announce; to command; entreat solemnly|airvsin~1~~3 pers. pl. pres. subj. act.~airv~lift up, take up, remove|rabdon~1~~gen. sing.~rabdow~`oy, `h, a rod, wand; a staff; a sceptre|phran~1~~acc. sing.~phra~`aw, `h, a leather bag or sack, scrip, wallet|xalkon~1~~acc. sing.~xalkow~`oy, `o, copper, bronze; a brazen musical instrument; copper money; money|ypodedemenoyw~1~~acc. pl. masc. part. perf. pass.~ypodev~to bind under; to put on one's own feet, to be shod|sandalia~1~~acc. pl.~sandalion~`oy, `to, a sandal|endyshsue~1~~2 pers. pl. aor. 1, subj. mid.~endyv~to enter; to put on, clothe, invest; (mid.) clothe one's self, be clothed; (trop.) to be invested with (spiritual gifts)|xitvnaw~1~~acc pl.~xitvn~, `vntow, `o, a tunic, vest, (the inner garment)|eiseluhte~1~~2 pers. pl. aor. 2, subj.~eiserxomai~come in, go in|menete~1~menete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~menv~remain, abide|evw~4~~~evw~till, until|ejeluhte~1~~2 pers. pl. aor. 2, subj.~ejerxomai~go out, come out|dejvntai~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj.~dexomai~receive, take|ekporeyomenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|ektinajate~1~~2 pers. pl. aor. 1, imper. act.~ektinassv~to shake out, shake off|xoyn~1~~acc. sing.~xoow~or `xoyw, earth dug out and heaped up|ypokatv~2~ypokatv~adv. ( `ypo & `katv )~ypo~under, beneath, underneath|podvn~1~~gen. pl.~poyw~foot|anektoteron~1~~neut. sing. compar.~anektow~, `h, `on, tolerable, supportable|estai~1~~3 pers. sing. fut. ind.~eimi~to be|sodomoiw~1~~dat.~sodoma~`vn, `ta, Sodom|gomorroiw~1~~dat. pl.~gomorra~`aw, `h, Gomorrha, (pr. name)|hmera~1~~~hmera~day|polei~1~~dat. sing.~poliw~city|ekhrysson~2~~3 pers. pl. imperf. act.~khryssv~announce, proclaim, preach|metanohsvsi~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj.~metanoev~to undergo a change in frame of mind and feeling, to repent; to make a change of principle and practice, to reform|ejeballon~1~~3 pers. pl. imperf. act.~ekballv~cast out, send out, remove|hleifon~1~~3 pers. pl. imperf. act.~aleifv~anoint|elaiv~1~~dat. sing.~elaion~`oy, `to, olive oil, oil|arrvstoyw~1~~acc. pl. masc.~arrvstow~infirm, sick, an invalid|euerapeyon~1~~3 pers. pl. imperf. act.~uerapeyv~to serve, minister to; to heal, cure ( `uerapvn, a servant; a minister )|hkoysen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~akoyv~hear, listen|basileyw~4~~~basileyw~king|hrvdhw~5~~~hrvdhw~Herod, (pr. name)|nekrvn~4~nekrvn~Gen, abl pl #n.s.d.~nekrow~dead|energoysin~1~~3 pers. pl. pres. ind.~energev~to communicate energy and efficiency|alloi~4~alloi~Nom, voc pl #n.s.d.~allow~another, some other|hliaw~4~~~hliaw~Eias, (pr. name)|profhtvn~2~profhtvn~N. Gen pl #f.d.n.~profhthw~prophet|on~1~on~rel. pron. acc. m.s.~o~who, which, that|apekefalisa~1~~1 pers. sing. aor. 1, ind. act.~apokefalizv~to behead|aposteilaw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~apostellv~send away|ekrathse~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|edhsen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~dev~( `dei ) : it is binding, it is necessary, it behoveth, it is proper; it is inevitable|fylakh~2~~~fylakh~a keeping watch, ward, guard; a place of custody, prison|hrvdiada~1~~acc. sing.~hrvdiaw~`adow, `h, Herodias, (pr. name)|gynaika~2~~acc. sing.~gynh~woman, wife|filippoy~2~filippoy~Gen, abl sg #n.s.d.~filippow~Philip|adelfoy~2~adelfoy~Gen, abl sg #n.s.d.~adelfow~brother|egamhsen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~gamev~to marry|hrvdh~2~~dat. sing.~hrvdhw~Herod, (pr. name)|hrvdiaw~1~~~hrvdiaw~`adow, `h, Herodias, (pr. name)|eneixen~1~~3 pers. sing. imperf.~enexv~to hold within; to fix upon; (in N.T. intrans.) to entertain a grudge against; (pass.) to be entangled, held fast in|efobeito~1~~3 pers. sing. imperf. mid.~fobev~to fear, dread; to fear reverentially, to reverence; to be afraid|eidvw~1~~nom. sing. masc. part~oida~(2 pft. with sense of pres. fr.) `ginvskv (know)|andra~1~~acc. sing.~anhr~man|dikaion~1~dikaion~Acc sg #n.s.d.~dikaiow~just, righteous|synethrei~1~~3 pers. sing. imperf. act.~synthrev~to keep safe and sound; to observe strictly; to protect; keep carefully in mind|hdevw~1~hdevw~adv~hdyw~with pleasure, gladly, willingly|hkoye~1~~3 pers. sing. imperf. act.~akoyv~hear, listen|eykairoy~1~~gen. sing. fem.~eykairow~`oy, `o, `h, timely, opportune, seasonable, convenient|genesioiw~1~~dat. pl.~genesia~`vn, `ta, (pr.) a day observed in memory of the dead; ( in N.T. equivalent to `geneulia, ) celebration of one's birthday, birthday-festival|deipnon~1~~nom.~deipnon~a meal; supper|megistasin~1~~dat.~megistanew~`vn, `oi, great men, lords, chiefs, nobles, princes|xiliarxoiw~1~xiliarxoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~xiliarxow~a chiliarch, commander of a thousand men; the prefect (of the temple)|prvtoiw~1~prvtoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~prvtow~first, adj.|galilaiaw~2~~gen. sing.~galilaia~Galilee, a district of Palestine north of Samaria (also, dat. sing.)|eiseluoyshw~1~~gen. sing. fem. part. aor, 2~eiserxomai~come in, go in|uygatrow~3~~gen. sing.~uygathr~, `h, daughter|hrvdiadow~1~~gen. sing.~hrvdiaw~`adow, `h, Herodias, (pr. name)|orxhsamenhw~1~~gen. sing. fem. part. aor. 1~orxeomai~to dance|aresashw~1~~gen. sing. fem. part. aor. 1~areskv~to please; to be pleasing, acceptable; to consult the pleasure of (any one); to seek favour with|synanakeimenoiw~1~~dat. pl. masc. part. pres.~synanakeimai~to recline with (any one at table)|korasiv~2~korasiv~Noun Dat, loc, inst sg #n.s.d.n.~korasion~, `ioy, `to, ( dimin. of `korh ) a girl, damsel, maiden.|aithson~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~aitev~ask, demand|dvsv~2~~1 pers. sing. fut. ind. act.~didvmi~give|vmosen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~omnymi~or `omnyv, to swear; to promise|aithshw~1~~2 pers. sing. aor. 1, subj. act.~aitev~ask, demand|hmisoyw~1~~gen. sing. neut.~hmisyw~`seia, `sy, half|ejeluoysa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|mhtri~4~~dat. sing.~mhthr~mother|aithsomai~1~~1 pers. sing. fut. mid.~aitev~ask, demand|kefalhn~4~kefalhn~N. Acc sg #f.d.n.~kefalh~head|baptistoy~2~~gen. sing.~baptisthw~`oy, `o, one who baptizes, a baptist|eiseluoysa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 2~eiserxomai~come in, go in|spoydhw~1~~gen. sing.~spoydh~`hw, `h, haste; with haste; earnestness|basilea~1~~acc. sing.~basileyw~king|hthsato~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~aitev~ask, demand|legoysa~2~~nom. sing. part. pres. act.~legv~say, speak|dvw~1~~2 pers. sing. aor. 2, subj. act.~didvmi~give|pinaki~2~~dat. sing.~pinaj~`akow, `o, a board or plank; (in N.T.) a plate, platter, dish|perilypow~1~~~perilypow~`oy, `o, `h, greatly grieved, exceedingly sorrowful|genomenow~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2~ginomai~become, come to be, happen|orkoyw~1~~acc. pl.~orkow~`oy, `o, on oath; that which is solemnly promised, a vow|synanakeimenoyw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~synanakeimai~to recline with (any one at table)|huelhsen~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~euelv~will, wish ( `uelv )|auethsai~1~~aor. 1, infin. act.~auetev~reject, set aside|spekoylatvra~1~~acc. sing.~spekoylatvr~`orow, `o, a sentinel, life-guardsman|epetajen~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~epitassv~to set over or upon; to enjoin, charge|enexuhnai~1~~aor. 1, infin. pass.~ferv~bear, bring, carry|apeluvn~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2~aperxomai~go away, depart|apekefalisen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~apokefalizv~to behead|hnegke~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~ferv~bear, bring, carry|edvken~2~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~didvmi~give|hran~3~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~airv~lift up, take up, remove|ptvma~1~~~ptvma~`atow, `to, a fall; a dead body, carcass, corpse|euhkan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~tiuhmi~put, place; make|mnhmeiv~1~~dat. sing.~mnhmeion~, `to, tomb, grave|synagontai~2~~3 pers. pl. pres. ind. pass.~synagv~gather|apostoloi~1~apostoloi~Nom, voc pl #n.s.d.~apostolow~apostle, messenger|ihsoyn~2~~acc.~ihsoyw~, `oy, `o, a Saviour, Jesus; Joshua|aphggeilan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~apaggellv~( `apo & `aggellv ) to enounce; to carry back word; to report; to declare plainly; to announce formally|epoihsan~2~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~poiev~do, make|edidajan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~didaskv~teach|ymeiw~5~~~ymeiw~you (pl.)|aytoi~1~aytoi~nom. m. pl. pron. adj.~aytow~he; self; same|anapayesue~1~~2 pers. pl. pres. imper. mid.~anapayv~to cause to rest; (mid.) to take rest, repose, refreshment|erxomenoi~1~~nom. pl. masc. part. pres.~erxomai~go, come (deponent verb)|ypagontew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~ypagv~go away, withdraw|hykairoyn~1~~3 pers. pl. imperf.~eykairev~to have convenient time or opportunity, have leisure|eidon~4~~2 aor.~orav~see|ypagontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~ypagv~go away, withdraw|oxloi~1~oxloi~Nom, voc pl #n.s.d.~oxlow~crowd|epegnvsan~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind. act.~epiginvskv~(pr.) to make (a thing) a subject of observation; (hence,) to arrive at knowledge; to perceive; to discern; to acknowledge, admit|pezh~1~~~pezh~(adv.) on foot, or, by land|pasvn~1~pasvn~pron. adj. gen. f.p.~paw~every, each, all|polevn~1~~gen. pl.~poliw~city|synedramon~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~syntrexv~to run together, flock together; to run in company with|prohluon~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~proerxomai~to go forwards, advance, proceed; to precede; be a forerunner; to outgo; to travel in advance|synhluon~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~synerxomai~( `syn & `erxomai ) to come together; to assemble; to cohabit matrimonially|polyn~1~~neut. sing. adverbially; also, nom. AND acc. sing. neut. + mov nu~polyw~many, much|esplagxnisuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~splagxnizomai~to be moved with pity or compassion; to be compassionate.|probata~1~~nom. AND acc. pl.~probaton~, `to, sheep|exonta~1~~acc. sing. masc. and nom. pl. neut. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|poimena~1~~acc. sing.~poimhn~, `o, shepherd|vraw~1~vraw~N. Gen sg Acc pl #f.d.n.~vra~hour, time|pollhw~1~~gen. sing. fem.~polyw~many, much|proseluontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2~proserxomai~come or go to, approach|erhmow~1~~~erhmow~, `h, desert, wilderness|topow~1~~~topow~place|vra~1~~~vra~hour, time|pollh~1~~nom. and dat. sing. fem.~polyw~many, much|apolyson~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. act.~apolyv~release; dismiss. send away|apeluontew~2~~nom. pl. masc. part. aor. 2~aperxomai~go away, depart|agorasvsin~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. act.~agorazv~( `agora ) to buy; redeem, acquire (by a ransom or price paid)|eaytoiw~1~~dat. pl. masc.~eaytoy~oneself|artoyw~13~artoyw~Acc pl #n.s.d.~artow~bread|fagvsin~1~~3 pers. pl. aor. 3, subj. + mov nu~esuiv~eat|apokriueiw~5~~nom. sing. masc. part. aor. 1, pass.~apokrinomai~answer|dote~1~~2 pers. pl. aor. 2, imper. act.~didvmi~give|agorasvmen~1~~1 pers. pl. aor. 1, subj. act.~agorazv~( `agora ) to buy; redeem, acquire (by a ransom or price paid)|diakosivn~1~~gen. pl.~diakosioi~, `ai, `a, two hundred|dhnarivn~1~~gen. pl.~dhnarion~, `ioy, `to, denarius, (Lat. a Roman silver coin.)|dvmen~1~~1 pers. pl. aor. 2, subj. act.~didvmi~give|posoyw~3~~acc. pl. masc.~posow~`h, `on, how great? how much? how long? how many?|ypagete~1~ypagete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~ypagv~go away, withdraw|idete~1~~2 pers. pl. aor. 2, imper.~orav~see|gnontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2, act.~ginvskv~know, learn|legoysi~1~~3 pers. pl. pres. ind. act. AND dat. pl. masc. part. pres. act.~legv~say, speak|pente~3~~~pente~five|ixuyaw~3~~acc. pl.~ixuyw~a fish|anaklinai~1~~aor. 1, infin. act.~anaklinv~to lay down; to cause to recline; to recline at table|symposia~2~~acc. pl.~symposion~`ioy`, `to, a drinking together; a feast, banquet; a festive company|xlvrv~1~~dat. sing. masc.~xlvrow~`a, `on, pale green; green, verdant|xortv~1~xortv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~xortow~, `oy, `o, an inclosure; pasture-ground; fodder for beasts; in N.T. herbage, verdure; a plant of corn|anepeson~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~anapiptv~( `ana & `piptv ) to fall or recline backwards; to recline; to throw one's self back|prasiai~2~~nom. pl.~prasia~`aw, `h, a small area or bed in a garden; a company of persons; `prasiai `prasiai, by areas, by squares|ana~3~~~ana~each, apiece; also, (prep.) up, again|penthkonta~1~~~penthkonta~, `oi, `ai, `ta, (indecl.) fifty|labvn~2~~nom. sing. masc. part. aor. 2, act.~lambanv~take, receive|anablecaw~3~~nom. sing. masc. part. aor. 1.~anablepv~to look upwards; to see again, recover sight|oyranon~2~oyranon~Acc sg #n.s.d.~oyranow~heaven|eyloghse~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~eylogev~bless|kateklase~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~kataklav~to break, break in pieces|parauvsin~1~~3 pers. pl. aor. 2, subj. act.~paratiuhmi~to place by the side of, or near; to set before|emerise~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~merizv~to divide; distribute; to assign, bestow; (mid.) to share; (pass.) to be subdivided, to admit distinctions; be at variance|pasi~1~pasi~pron. adj. dat. m., n.p.~paw~every, each, all|efagon~2~~2 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind. act.~esuiv~eat|exortasuhsan~2~~3 pers. pl. aor. 1, pass.~xortazv~to feed or fill with grass, herbage; to fatten; (met.) to satisfy|klasmatvn~4~~gen. pl.~klasma~, `atow, `to, a piece broken off, fragment|kofinoyw~2~~acc. pl.~kofinow~, `oy, `o, a basket|plhreiw~2~~nom. and acc. pl. masc.~plhrhw~full, filled|ixuyvn~1~~gen. pl.~ixuyw~a fish|fagontew~2~~nom. pl. masc. part. aor. 2~esuiv~eat|pentakisxilioi~1~~~pentakisxilioi~, `ai, `a, (`pente & `xilioi) five times one thousand, five thousand|andrew~1~~nom. AND voc. pl.~anhr~man|hnagkase~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~anagkazv~to force, compel; to constrain, urge|mauhtaw~4~~acc. pl.~mauhthw~disciple, pupil|embhnai~1~~aor. 2, infin.~embainv~to step in; to go on board (a ship), embark|proagein~1~~pres. infin.~proagv~to lead, bring, or conduct forth; to go before; previous; precede|bhusaidan~2~~~bhusaidan~`h, Bethsaida, (indecl.)|apolysh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~apolyv~release; dismiss. send away|apotajamenow~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~apotassomai~to take leave of, bid farewell to; to dismiss, send away; to renounce, forsake|proseyjasuai~1~~aor. 1, infin.~proseyxomai~pray|mesv~1~mesv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~mesow~middle, in the middle|ualasshw~3~~gen. sing.~ualassa~sea|monow~1~~~monow~only, alone|basanizomenoyw~1~~acc. pl. masc. part. pr. pass.~basanizv~(pr.) to apply the lapis Lydiuw or touchstone; (met.) to examine; (in N.T.) to afflict, torment; (pass.) to be afflicted; to be tossed, (as by the waves)|elaynein~1~~pres. infin. act.~elaynv~to drive, urge forward, spur on; to impel (a vessel by oars), to row|anemow~2~~~anemow~, `oy, `o the wind; (met.) a wind (of shifting doctrine)|enantiow~1~~~enantiow~, `a, `on, opposite to, over against; contrary, (as the wind)|tetarthn~1~~acc. sing. fem.~tetartow~`h, `on, fourth|fylakhn~1~~acc. sing.~fylakh~a keeping watch, ward, guard; a place of custody, prison|huele~2~~3 pers. sing. imperf.~euelv~will, wish ( `uelv )|pareluein~1~~aor. 2, infin.~parerxomai~to pass beside, pass by; to pass away|peripatoynta~1~~acc. sing. masc. part. pres.~peripatev~walk|edojan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~dokev~think, believe; seem|fantasma~1~~~fantasma~`atow, `to, a phantom, spectre|einai~4~~pres. infin.~eimi~to be|anekrajan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~anakrazv~to cry aloud, exclaim, shout|etaraxuhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~tarassv~disturb, trouble|elalhse~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~lalev~speak, utter|uarseite~1~~2 pers. pl. pres. imper.~uarsev~to be of good courage, be of good cheer|fobeisue~1~~2 pers. pl. pres. imper. mid.~fobev~to fear, dread; to fear reverentially, to reverence; to be afraid|anebh~1~~3 pers. sing. aor. 2~anabainv~go up, ascend|perissoy~1~perissoy~Gen, abl sg #n.s.d.~perissow~`h, `on : ever and above; superfluous; extraordinary; more, greater; excessive; (adv.) in full abundance|eaytoyw~2~~acc. pl. masc.~eaytoy~oneself|ejistanto~1~~3 pers. pl. imperf. mid.~ejisthmi~( `ej & `isthmi ) (trans. pr.) to put out of its place; to amaze; ( intrans. aor. 2, `ejesthn, and mid. `ejistamai, ) to be astonished|synhkan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~synihmi~(pr.) to send together; (met.) to understand, comprehend thoroughly|artoiw~1~artoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~artow~bread|kardia~2~~~kardia~heart|pepvrvmenh~1~~nom. sing. fem. part. perf. pass.~pvrov~petrify, harden|diaperasantew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 1~diaperav~( `dia & `perav ) to pass through or over.|genhsaret~1~~(alt. sp.)~gennhsaret~`h, Genesaret, (a lake of Palestine, called also the) Sea of Tiberias|prosvrmisuhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~prosormizv~to bring a ship to its station or to land; (mid.) to come to the land|ejeluontvn~1~~gen. pl. masc. part. aor. 2~ejerxomai~go out, come out|epignontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2, act.~epiginvskv~(pr.) to make (a thing) a subject of observation; (hence,) to arrive at knowledge; to perceive; to discern; to acknowledge, admit|peridramontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2~peritrexv~to run about, run up and down|ekeinhn~1~~acc. sing. fem.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|krabbatoiw~1~krabbatoiw~Dat, loc, inst pl. #n.s.d.~krabbatow~], `oy, `o, a couch (capable of holding one person)|periferein~1~~pres. infin. act.~periferv~to bear or carry about; (pass.) to be borne about, driven to and fro|hkoyon~1~~3 pers. pl. imperf. act.~akoyv~hear, listen|eiseporeyeto~1~~3 pers. sing. imperf.~eisporeyomai~to go or come in, enter; to come to, visit; to be put in; to intervene|poleiw~1~~nom. and acc. pl.~poliw~city|agoraiw~1~~dat. p.~agora~`aw, `h, forum, market-place|etiuoyn~1~~3 pers. pl. imperf. act.~tiuhmi~put, place; make|asuenoyntaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~asuenev~be sick, weak|parekaloyn~1~~3 pers. pl. imperf. act.~parakalev~summon, request, entreat|kraspedoy~1~~gen. sing.~kraspedon~`oy, `to, a margin, border; (in N.T.) a fringe, tuft, tassel|hptonto~1~~3 pers. pl. imperf. mid.~aptv~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle;|esvzonto~1~~3 pers. pl. imperf. pass.~svzv~save|farisaioi~4~~nom. AND voc pl.~farisaiow~, `oy, `o, a Pharisee, a follower of the sect of the Pharisees|eluontew~1~~nom. pl. masc. part. aor. 2~erxomai~go, come (deponent verb)|tinaw~1~tinaw~interr. pron. acc. mf.p.; indef. pron.~tiw~who?, what?; someone, something|koinaiw~1~~dat. pl. fem.~koinow~`h, `on, common, belonging equally to several; (in N.T.) common, profane; (ceremonially) unclean|xersi~1~~dat. pl.~xeir~hand|toyto~5~~  τουτ΄ … τουτο  nom., acc. sing. neut~oytow~this|aniptoiw~2~~dat. pl. fem.~aniptow~`oy, `o, `h, unwashed|esuiontaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~esuiv~eat|ememcanto~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~memfomai~to find. fault with, blame, censure; to intimate dissatisfaction with|ioydaioi~1~~nom. AND voc pl.~ioydaiow~, `oy, `o a descendant of Jacob, a Jew. (Also, `a, `on, Jewish)|pygmh~1~~~pygmh~`hw, `h, together with the fore-arm, or, with care, carefully (also, dat. sing.)|nicvntai~1~~3 pers pl. aor. 1, subj. mid.~niptv~wash|esuioysi~3~esuioysi~Pres. act. ind. (verb) third pl.~esuiv~eat|kratoyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|paradosin~4~~acc. sing.~paradosiw~`evw, `h, delivery, handing over transmission; what is transmitted, precept, doctrine; tradition, traditionary law|presbytervn~3~presbytervn~Gen, abl pl #n.s.d.~presbyterow~older, elder|agoraw~1~~gen. sing.~agora~`aw, `h, forum, market-place|baptisvntai~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj. mid.~baptizv~baptize|parelabon~1~~1 pers. sing. AND 3 pers. pl. aor. 2, ind. act.~paralambanv~receive, accept|kratein~1~~pres. infin. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|baptismoyw~2~~acc. pl.~baptismow~`oy, `o, an act of dipping or immersion; a baptism; an ablution|pothrivn~2~pothrivn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~pothrion~a vessel for drinking, cup|jestvn~2~~gen. pl.~jesthw~`oy, `o, a sextarious (Roman measure); (in N.T.) a small vessel, cup, pot|xalkivn~1~~gen. pl.~xalkion~`oy, `to, a vessel, copper, brazen utensil|klinvn~1~klinvn~N. Gen pl #f.d.n.~klinh~, `hw, `h, a couch, bed.|epeita~1~~~epeita~(adv.) thereupon, then, after that, in the next place, afterwards|epervtvsin~1~~3 pers. pl. pres. ind. act. AND dat. pl. masc. part. pres. act.~epervtav~ask|peripatoysi~1~~dat. pl. masc. part. pres.~peripatev~walk|xersin~1~~dat. pl. + mov nu~xeir~hand|kalvw~3~~~kalvw~(adv). well, rightly, suitably, with propriety, becomingly|proefhteysen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~profhteyv~to prophesy|hsaiaw~1~~~hsaiaw~Esaias, (pr. name)|ypokritvn~1~~gen. pl.~ypokrithw~`oy, `o, the giver of an answer; a stage-player; counterfeit, a hypocrite|laow~1~~~laow~people|xeilesi~1~~dat. pl.~xeilow~`eow, `to, the lips; language, dialect|tima~2~~2 pers. sing. pres. imper. act. AND 3 pers. sing. pres. ind. act.~timav~honor|porrv~1~~~porrv~(adv.) forward, in advance; far|apexei~1~~3 pers. sing. pres. ind.~apexv~(trans.) to have in full; to have altogether; (impers.) it is enough; (intrans.) to be estranged; (mid.) to abstain from|emoy~3~emoy~Gen, abl sg #n.s.d.~emow~my|mathn~1~~~mathn~(adv.) in vain, fruitlessly, without profit|sebontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~sebomai~to stand in awe; to worship|didaskontew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~didaskv~teach|didaskaliaw~1~~gen. sing. and acc. pl.~didaskalia~`aw, `h, the act or occupation of teaching; instruction; precept, doctrine|entalmata~1~~acc. pl.~entalma~`atow, `to, a precept, commandment, ordinance|entolhn~2~~acc. sing.~entolh~commandment|krateite~1~~2 pers. pl. pres. ind. act. AND imper. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|paromoia~2~~acc. pl. neut.~paromoiow~`oia, `oion, nearly resembling, similar, like|toiayta~2~~acc. pl. neut.~toioytow~such a kind, such as this|aueteite~1~~2 pers. pl. pres. indic. act.~auetev~reject, set aside|thrhshte~1~~2 pers. pl. aor. 1, subj. act.~threv~keep, watch|kakologvn~1~~~~~|uanatv~1~uanatv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~uanatow~death|teleytatv~1~~3 pers. sing. pres. imper.~teleytav~die, come to an end|legete~2~legete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~legv~say, speak|eiph~1~~3 pers. sing. subj.~eipon~speak, say (used as 2 aor. of `legv)|patri~2~~dat. sing.~pathr~father|korban~1~~~korban~`o, (indecl.) corban, a gift, offering, oblation, anything consecrated to God|dvron~1~~~dvron~`oy, `to, a gift, present; an offering, sacrifice; contribution (to the temple)|vfelhuhw~1~~2 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~vfelev~to help, profit, benefit|oyketi~2~~~oyketi~no longer|afiete~1~~2 pers. pl. pres. ind. act. AND imper. act.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|oyden~2~~nom. and acc. sing. neut.~oydeiw~not one, no one, none, nothing|akyroyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~akyrov~to derpive of authority, annul, abrogate|logon~4~logon~Acc sg #n.s.d.~logow~word, speech, matter, account, reason|paradosei~1~~dat. sing.~paradosiw~`evw, `h, delivery, handing over transmission; what is transmitted, precept, doctrine; tradition, traditionary law|paredvkate~1~~2 pers. pl. aor. 1, ind. act.~paradidvmi~deliver, entrust, commit, pass on; to give over, hand over, deliver up|syniete~3~~2 pers. pl. pres. ind. and imper.~synihmi~(pr.) to send together; (met.) to understand, comprehend thoroughly|ejvuen~2~~~ejvuen~(adv.) outwardly, externally|anurvpoy~6~anurvpoy~Gen, abl sg #n.s.d.~anurvpow~human being, man|eisporeyomenon~2~~nom. sing. neut. part. pres.~eiwporeyomai~ -2 |koinvsai~2~~aor. 1, infin. act.~koinov~to make common; (in N.T.) to profane, desecrate|ekporeyomena~1~~nom. pl. neut. part. pres.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|ekeina~1~~nom. and acc. pl. neut.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|koinoynta~1~~nom. pl. neut. part. pres. act.~koinov~to make common; (in N.T.) to profane, desecrate|oxloy~3~oxloy~Gen, abl sg #n.s.d.~oxlow~crowd|ephrvtvn~2~~3 pers. pl. imperf. act.~epervtav~ask|asynetoi~1~~nom. pl. masc.~asynetow~unintelligent, dull; reckless, perverse; unenlightened, heathenish|noeite~2~~2 pers. pl. pres. ind.~noev~perceive, understand|pan~1~~~pan~all, every|kardian~2~kardian~N. Acc sg #f.d.n.~kardia~heart|koilian~1~~acc. sing.~koilia~a cavity; the belly; the stomach; the womb; the inner self|afedrvna~1~~acc. sing.~afedrvn~`vnow, `o, a privy|ekporeyetai~2~~3 pers. sing. pres. ind.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|kauarizon~1~~nom. sing. neut. part. pres. act.~kauarizv~to cleanse, render pure; to cleanse (from leprosy); (met.) to cleanse from sin; free from the influence of error and sin|brvmata~1~~nom. and acc. pl.~brvma~, `atow, `to, ( `bibrvskv ) food; solid food|ekporeyomenon~1~~nom. sing. neut. & acc. masc. part. pres.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|ekeino~1~~nom. AND acc. sing. neut.~ekeinow~(demonstrative pronoun) that, this, he, etc.|koinoi~2~~3 pers. sing. pres. ind. act.~koinov~to make common; (in N.T.) to profane, desecrate|esvuen~2~~~esvuen~(adv.) from within, from the interior; the mind, soul|dialogismoi~1~~nom. pl.~dialogismow~`oy, `o, reasoning, thought, purpose; discourse, dispute, contention; doubt, scruple|kakoi~1~kakoi~Nom, voc pl #n.s.d.~kakow~bad|ekporeyontai~1~~3 pers. pl. pres. ind.~ekporeyomai~( `ek & `poreyomai ) to go from or out of (a place), depart from; to be cast out; to proceed from, be spoken; to be spread abroad|moixeiai~1~moixeiai~N. Nom pl #f.d.n.~moixeia~, `aw, `h, adultery (also, dat s.)|porneiai~1~porneiai~N. Nom pl #f.d.n.~porneia~, `aw, `h, fornication, whoredom; concubinage; adultery; incest; lewdness, uncleanness; (sym) idolatry|fonoi~1~~nom. pl.~fonow~`oy, `o, a killing, slaughter, murder|klopai~1~~nom. pl.~kloph~`hw, `h, theft|pleonejiai~1~~nom. pl.~pleonejia~some advantage which one possesses over another; an inordinate desire of riches, covetousness; grasping, overreaching, extortion|ponhriai~1~~nom. pl.~ponhria~`aw, `h, badness, bad condition; evil disposition, wickedness; (pl.) wicked deeds|dolow~1~~~dolow~, `o, deceit, cunning|aselgeia~1~~~aselgeia~`aw, `h, intemperance; licentiousness, lasciviousness; insolence, outrageous behaviour|ofualmow~1~~~ofualmow~eye|ponhrow~1~~~ponhrow~evil, wicked|blasfhmia~1~~~blasfhmia~`aw, `h, calumny, railing, reproach; blasphemy|yperhfania~1~~~yperhfania~`aw, `h, haughtiness, arrogance|afrosynh~1~~(also, dat. sing.)~afrosynh~`hw, `h, inconsiderateness, folly; (boastful) folly; foolishness, levity, wickedness, impiety|ponhra~1~~dat. sing. fem.~ponhrow~evil, wicked|meuoria~1~~acc. pl.~meuorion~`oy, `to, confine, border|tyroy~2~tyroy~Gen, abl sg #n.s.d.~tyrow~, `oy, `h, Tyrus, Tyre|sidvnow~2~~~sidvnow~`oy, `o, a Sidonian, Sidon|hdynhuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. Att.~dynamai~be able|lauein~1~~aor. 2, infin.~lanuanv~to be unnoticed; to escape the knowledge or observation; to be concealed; |hw~1~hw~rel. pron. nom., dat. f.s.~o~who, which, that|prosepese~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind.~prospiptv~to fall or impinge upon or against (a thing); to fall down to (any one); to rush violently upon, beat against.|podaw~1~~acc. pl.~poyw~foot|ellhniw~1~~~ellhniw~`idow, `h, a female Greek|syrofoinissa~1~~~syrofoinissa~`hw, `h, a Syrophenician woman|genei~1~~dat. sing.~genow~`eow, `to, offspring, progeny; family, kindred, lineage; race, nation, people; kind, sort, species|hrvta~1~~3 pers. sing. imper.~ervtav~to ask, interrogate, inquire of; request, beg, beseech|daimonion~3~~~daimonion~divinity; demon|ekballh~1~~3 pers. sing. pres. subj. act.~ekballv~cast out, send out, remove|afew~1~~2 pers. sing. aor. 2, imper.~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|xortasuhnai~1~~aor. 1, infin. pass.~xortazv~to feed or fill with grass, herbage; to fatten; (met.) to satisfy|tekna~1~tekna~Noun Nom, acc pl #n.s.d.n.~teknon~child|kalon~2~kalon~Acc sg #n.s.d.~kalow~good|labein~2~~aor. 2, infin. act.~lambanv~take, receive|teknvn~1~teknvn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~teknon~child|balein~1~~aor. 2, infin. act.~ballv~throw; put, place, bring|kynarioiw~1~~dat. pl.~kynarion~`ioy, `to, a little dog; a cur|nai~1~~~nai~(a particle, used to strengthen an affirmation) verily; yea, yes|kyrie~1~kyrie~Voc sg #n.s.d.~kyriow~lord, master|kynaria~1~~nom. pl.~kynarion~`ioy, `to, a little dog; a cur|trapezhw~1~trapezhw~N. Gen sg #f.d.n.~trapeza~table|cixivn~1~~gen. pl.~cixion~`ioy, `to, a morsel, crumb, bit|paidivn~1~paidivn~Noun Gen, abl pl #n.s.d.n.~paidion~infant, child|toyton~1~~acc. sing. masc.~oytow~this|ejelhlyue~1~~3 pers. sing. perf. ind.~ejerxomai~go out, come out|apeluoysa~1~~nom. sing. fem. part. aor. 2~aperxomai~go away, depart|eyre~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~eyriskv~find|ejelhlyuow~1~~acc. sing. neut. part. perf.~ejerxomai~go out, come out|uygatera~1~~acc. sing.~uygathr~, `h, daughter|beblhmenhn~1~~acc. sing. fem. part. perf. pass.~ballv~throw; put, place, bring|klinhw~1~klinhw~N. Gen sg #f.d.n.~klinh~, `hw, `h, a couch, bed.|dekapolevw~1~~gen. sing.~dekapoliw~, `evw, `h, Decapolis|feroysin~2~feroysin~Pres. act. ind. (verb) third pl.~ferv~bear, bring, carry|kvfon~1~~acc. sing. masc. and nom. neut.~kvfow~`h, `on, blunt, dull; dull, deaf; dumb, mute; making dumb, causing dumbness|mogilalon~1~~acc. sing. masc.~mogilalow~`oy, `o, `h, having an impediment in one's speech, a stammerer|parakaloysin~2~~3 pers. pl. pres. ind. act.~parakalev~summon, request, entreat|epiuh~1~~3 pers. sing. aor. 2, subj. act.~epitiuhmi~to put, place, or lay upon; to impose (a name); to inflict; (mid.) to impose (with authority) to attack|apolabomenow~1~~nom. sing. masc. pt. aor. 2, mid.~apolambanv~to receive; to receive in full; to receive back, recover; (mid.) to take aside, lead away|ebale~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~ballv~throw; put, place, bring|daktyloyw~1~daktyloyw~Acc pl #n.s.d.~daktylow~, `oy, `o, a finger; (also, from Heb.) power|ptysaw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 1~ptyv~to spit, spit out|glvsshw~2~glvsshw~N. Gen sg #f.d.n.~glvssa~tongue, language|estenaje~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~stenazv~to groan, sigh|effaua~1~~~effaua~(Aramaean) be thou opened|dianoixuhti~1~~2 pers. sing. aor. 1, imper. pass.~dianoigv~to open; (met.) to open (the sense of a thing,) explain, expound|dihnoixuhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~dianoigv~to open; (met.) to open (the sense of a thing,) explain, expound|akoai~1~akoai~N. Nom pl #f.d.n.~akoh~, `hw, `h, hearing, the act or sense of hearing; a thing heard; announcement, instruction, doctrine|elyuh~1~~3 pers. s. aor. 1, ind. pass.~lyv~loose, untie, free; break up, destroy, abolish|desmow~1~~~desmow~`oy, `o, a bond, a cord, chain, fetters, (etc.); imprisonment; a string or ligament, (as of the tongue); (met.) an impediment, infirmity|oruvw~1~~adv.~oruow~`oy, `o, the dawn; the morning|eipvsin~1~~3 pers. pl. subj.~eipon~speak, say (used as 2 aor. of `legv)|diestelleto~2~~3 pers. sing. imperf. mid.~diastellv~( `dia & `stellv ) to separate, distinguish. (when followed by a negative clause,) to interdict, prohibit|perissoteron~1~~acc. sing. masc. compar.~perissow~`h, `on : ever and above; superfluous; extraordinary; more, greater; excessive; (adv.) in full abundance|yperperissvw~1~~~yperperissvw~(adv.) super-abundantly, most vehemently, above all measure|pepoihke~1~~3 pers. sing. perf. ind. act.~poiev~do, make|kvfoyw~1~~acc. pl. masc.~kvfow~`h, `on, blunt, dull; dull, deaf; dumb, mute; making dumb, causing dumbness|alaloyw~1~~acc. pl.~alalow~, `oy, `o, `h, unable to speak, dumb|pampolloy~1~~gen. sing. masc.~pampolyw~very many, very great, vast|ontow~1~~gen. sing. masc. AND neut. part. pres.~eimi~to be|exontvn~1~~gen. pl. masc. part. pres.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|fagvsi~2~~3 pers. pl. aor. 3, subj.~esuiv~eat|splagxnizomai~1~~~splagxnizomai~to be moved with pity or compassion; to be compassionate.|treiw~3~~~treiw~three|prosmenoysi~1~~3 pers. pl. pres. ind.~prosmenv~to continue, remain; to adhere to|apolysv~1~~1 pers. sing. fut. ind. act.~apolyv~release; dismiss. send away|nhsteiw~1~~acc. pl. masc.~nhstiw~`iow, `evw, fasting|eklyuhsontai~1~~3 pers. pl. fut. 1, ind. pass.~eklyomai~to be weary, exhausted, faint; to faint, despond|odv~2~odv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~odow~way|hkasi~1~~3 pers. pl. perf. ind.~hkv~to be come, have arrived|apekriuhsan~2~~3 pers. pl. aor. 1, ind. pass.~apokrinomai~answer|toytoyw~1~~acc. pl. m~oytow~this|dynhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind.~dynamai~be able|xortasai~1~~aor. 1, infin. act.~xortazv~to feed or fill with grass, herbage; to fatten; (met.) to satisfy|artvn~1~artvn~Gen, abl pl #n.s.d.~artow~bread|erhmiaw~1~~gen. sing.~erhmia~`aw, `h, a solitude, uninhabited region, waste, desert|epta~5~~~epta~seven|parhggeile~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~paraggellv~to announce; to command; entreat solemnly|anapesein~1~~aor. 2, infin.~anapiptv~( `ana & `piptv ) to fall or recline backwards; to recline; to throw one's self back|eyxaristhsaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~eyxaristev~to thank; to give thanks; to be made a matter of thankfulness|eklase~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~klav~to break off; (in N.T.) to break bread; (figurative reference to the violent death of Christ)|parauvsi~1~~3 pers pl. aor. 2, subj. act.~paratiuhmi~to place by the side of, or near; to set before|pareuhkan~1~~3 pers. l aor. 1, ind. act.~paratiuhmi~to place by the side of, or near; to set before|ixuydia~1~~acc. pl.~ixuydion~dimin. of `ixuyw, a small fish|oliga~1~~acc. pl. neut.~oligow~, `h, `on, little, small, in number, etc.; pl. few.|eyloghsaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1, act.~eylogev~bless|paraueinai~1~~aor. 2, infin. act.~paratiuhmi~to place by the side of, or near; to set before|ayta~1~~nom. AND acc. pl. neut.~aytow~he; self; same|perisseymata~1~~acc. pl.~perisseyma~`atow, `to, more than enough; abundance; affluence|spyridaw~1~~acc. pl.~spyriw~`idow, `h, a basket, hand-basket|tetrakisxilioi~1~~~tetrakisxilioi~`ai, `a, four thousand|apelysen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act.~apolyv~release; dismiss. send away|embaw~2~~nom. sing. masc. part. aor. 2~embainv~to step in; to go on board (a ship), embark|merh~1~~acc. pl.~merow~, `eow, `oyw, `to, a part, portion, division, of a whole; a partner's porton, partnership, fellowship|dalmanoyua~1~~~dalmanoyua~`h, Dalmanutha, (indecl.)|zhtoyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~zhtev~seek|shmeion~3~~~shmeion~sign, miracle|oyranoy~1~oyranoy~Gen, abl sg #n.s.d.~oyranow~heaven|peirazontew~1~~nom. pl. masc. part. pres. act.~peirazv~to make proof or trial of, put to the proof; to tempt; to try, subject to trial|anastenajaw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 1~anastenazv~to sigh, groan deeply|genea~3~~(also, voc. and dat. sing.)~genea~`aw, `h, (pr.) birth; (hence,) progeny; a generation; (in N.T.) course of life|epizhtei~1~~3 pers. sing. pres. ind. act.~epizhtev~to seek for, make search for; to require, demand; to desire, endeavour to obtain; to seek with care and anxiety|tayth~2~~dat. sing. fem.~oytow~this|afeiw~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2 ( also, 2 pers. sing. pres ind. of `afev )~afihmi~let go, send away, pardon; leave; allow|epelauonto~1~~3 pers. pl. aor. 2, ind.~epilanuanomai~to forget; to be forgetful, neglectful of, to disregard; (in N.T. in a passive sense,) forgotten|ena~2~ena~pronominal adj. acc. m.s. numeral~eiw~one|orate~1~~2 pers. pl. pres. ind. and imper.~orav~see|zymhw~2~~gen. sing.~zymh~`hw, `h, leaven|hrvdoy~1~~gen. sing.~hrvdhw~Herod, (pr. name)|dielogizonto~1~~3 pers. pl. imperf.~dialogizomai~( `dia & `logizomai ) (pr.) to make a settlement of accounts; to reason, deliberate, consider; to dispute, contend|exomen~1~exomen~Pres. act. ind. (verb) first pl.~exv~have; hold; possess; (mid. pr.) to hold by, cling to; (hence,) to border upon, be next|gnoyw~1~~nom. sing. masc. pt. aor. 2, act.~ginvskv~know, learn|oypv~1~~~oypv~not yet|pepvrvmenhn~1~~acc. sing. fem. part. perf. pass.~pvrov~petrify, harden|ofualmoyw~2~ofualmoyw~Acc pl #n.s.d.~ofualmow~eye|mnhmoneyete~1~mnhmoneyete~Pres. act. ind. (verb) second pl.~mnhmoneyv~remember|eklasa~1~~1 pers. sing. aor. 1, ind. act.~klav~to break off; (in N.T.) to break bread; (figurative reference to the violent death of Christ)|pentakisxilioyw~1~~acc. pl. masc.~pentakisxilioi~, `ai, `a, (`pente & `xilioi) five times one thousand, five thousand|hrate~2~~2 pers. pl. aor. 1, ind. act.~airv~lift up, take up, remove|tetrakisxilioyw~1~~acc. pl. masc.~tetrakisxilioi~`ai, `a, four thousand|posvn~1~~gen. pl.~posow~`h, `on, how great? how much? how long? how many?|spyridvn~1~~gen. pl.~spyriw~`idow, `h, a basket, hand-basket|plhrvmata~1~~acc pl.~plhrvma~, `atow, `to, fullness; that which makes someth. full/complete, supplement, complement (lit. of the) patch (on a garment)|tyflon~1~tyflon~Acc sg #n.s.d.~tyflow~blind|achtai~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. mid.~aptv~to bring in contact, fit, fasten; to light, kindle;|epilabomenow~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2, mid.~epilambanv~to take hold of; seize; to grasp, obtain|tyfloy~1~tyfloy~Gen, abl sg #n.s.d.~tyflow~blind|ejhgagen~1~~3 pers. sing. aor. 2, ind. act.~ejagv~to bring or lead forth, conduct out of|kvmhw~1~~gen. sing.~kvmh~, `hw, `h, a village, a country town|ommata~1~~acc. pl.~omma~`atow, `to, the eye|blepei~1~blepei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~blepv~see|blepv~1~~~blepv~see|anurvpoyw~1~anurvpoyw~Acc pl #n.s.d.~anurvpow~human being, man|dendra~1~~nom. and acc. pl.~dendron~`oy, `to, a tree|orv~1~orv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~orow~mountain|peripatoyntaw~1~~acc. pl. masc. part. pres.~peripatev~walk|anablecai~1~~aor. 1, infin.~anablepv~to look upwards; to see again, recover sight|eneblece~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind.~emblepv~look at, fix one's gaze upon|thlaygvw~1~~~thlaygvw~(adv.) clearly, plainly, distinctly|apesteilen~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. act. + mov nu~apostellv~send away|kvmhn~1~~acc. sing.~kvmh~, `hw, `h, a village, a country town|eiseluhw~1~~2 pers. sing. aor. 2, subj.~eiserxomai~come in, go in|kvmh~1~~~kvmh~, `hw, `h, a village, a country town|kaisareiaw~1~~gen.~kaisareia~`aw, `h, Cesarea|tina~2~tina~interr. pron. acc. mf.s., nom. n.p.; indef. pron.~tiw~who?, what?; someone, something|anurvpoi~1~anurvpoi~Nom, voc pl #n.s.d.~anurvpow~human being, man|baptisthn~1~~acc. sing.~baptisthw~`oy, `o, one who baptizes, a baptist|hlian~2~hlian~N. Acc sg #f.d.n.~hliaw~Eias, (pr. name)|petrow~3~~~petrow~, `oy, `o, a stone; in N.T. the Greek rendering of the surname Cephas|xristow~1~~~xristow~, `oy, `o, (pr.) anointed; `o `Xristow, the Christ, the Anointed One; the Messiah|legvsi~1~~3 pers. pl. pres. subj. act.~legv~say, speak|dei~2~~~dei~it is necessary|yion~2~yion~Acc sg #n.s.d.~yiow~son|pauein~1~~aor. 2, infin.~pasxv~to be affected by (a thing, whether good or bad,) to suffer, endure (evil); (absol.) to suffer (death.)|apodokimasuhnai~1~~aor. 1, inf. pass.~apodokimazv~to reject upon trial; to reject; (pass.,) to be disallowed (a claim)|arxierevn~1~~gen. pl.~arxiereyw~high priest|apoktanuhnai~1~~aor. 1, inf. pass.~apokteinv~kill|anasthnai~2~~aor. 2, infin.~anisthmi~raise; rise, arise|parrhsia~1~~~parrhsia~, `h, openness; `en `parr. be known publicly|proslabomenow~1~~nom. sing. masc. part. aor. 2, mid.~proslambanv~to assume, associate; to take; to receive kindly|epitiman~1~~pres. infin. act.~epitimav~(pr.) to set a value upon; to assess a penalty; to allege as a crimination; (hence,) to reprove, rebuke, reprimand; to admonish strongly|petrv~1~petrv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~petrow~, `oy, `o, a stone; in N.T. the Greek rendering of the surname Cephas|froneiw~1~~2 pers. sing. pres. ind.~fronev~to think to mind; to take thought, be considerate; to incline to, be set upon|ostiw~1~~~ostiw~whoever; such a one who; who|uelei~1~uelei~Pres. act. ind. (verb) third sing.~uelv~will, wish|eluein~2~~aor. 2, infin.~erxomai~go, come (deponent verb)|aparnhsasuv~1~~3 pers. sing. aor. 1, imper. mid.~aparneomai~to deny, disown; to renounce, disregard|aratv~1~~3 pers. sing. aor. 1, imper. act.~airv~lift up, take up, remove|stayron~1~~acc. sing.~stayrow~, `oy, `o, a stake; a cross|akoloyueitv~1~~3 pers. sing. pres. imper.~akoloyuev~follow|uelh~1~~3 pers. sing. pres. subj.~uelv~will, wish|apolesei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|apolesh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~apollymi~ruin, destroy, loose; mid. perish, die|eneken~1~~adv.~eneka~(adv.) on account of, for the sake of, by reason of|svsei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~svzv~save|vfelhsei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~vfelev~to help, profit, benefit|kerdhsh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~kerdainv~to gain; to win, acquire possession of|kosmon~1~kosmon~Acc sg #n.s.d.~kosmow~world, adornment|olon~1~olon~Acc sg #n.s.d.~olow~whole, entire; complete|zhmivuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~zhmiov~to visit with loss or harm; (pass.) to suffer loss or detriment|dvsei~1~~3 pers. sing. fut. ind. act.~didvmi~give|antallagma~1~~~antallagma~`atow, `to, a price paid in exchange (for a thing); compensation, equivalent ransom|cyxhw~1~cyxhw~N. Gen sg #f.d.n.~cyxh~soul, life|epaisxynuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~epaisxynomai~to be ashamed of|emoyw~1~emoyw~Acc pl #n.s.d.~emow~my|logoyw~1~logoyw~Acc pl #n.s.d.~logow~word, speech, matter, account, reason|moixalidi~1~~dat. sing.~moixaliw~an adulteress|amartvlv~1~amartvlv~Dat, loc, inst sg #n.s.d.~amartvlow~, `oy, `h, one who deviates from the path of virtue, a sinner; depraved; sinful, detestable|yiow~3~~~yiow~son|epaisxynuhsetai~1~~3 pers. sing. fut. ind. pass.~epaisxynomai~to be ashamed of|dojh~1~dojh~N. Dat sg #f.d.n.~doja~glory, splendor, fame|patrow~1~~gen. sing.~pathr~father|aggelvn~1~aggelvn~Gen, abl pl #n.s.d.~aggelow~angel, messenger|agivn~1~agivn~Gen, abl pl #n.s.d.~agiow~holy, sacred, dedicated|eisi~1~~3 pers. pl. pres. ind.~eimi~to be|esthkotvn~1~~gen. pl. masc. part. perf.~isthmi~place, set; stand, stop|geysvntai~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj.~geyomai~taste|uanatoy~1~uanatoy~Gen, abl sg #n.s.d.~uanatow~death|basileian~1~~acc. sing.~basileia~kingdom|elhlyuyian~1~~acc. sing. fem. part. perf. 2~erxomai~go, come (deponent verb)|dynamei~1~~dat. sing.~dynamiw~power, ability, miracle|anaferei~1~~3 pers. sing. pres. indic. act.~anaferv~to bear or carry upwards, lead up; to offer (sacrifices); to bear aloft or sustain (a burden)|ychlon~1~~nom. and acc. sing. neut.~ychlow~`h, `on, high, lofty, elevated|monoyw~1~monoyw~Acc pl #n.s.d.~monow~only, alone|metemorfvuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~metamorfov~to change the external form, transfigure|imatia~1~imatia~Noun Nom, acc pl #n.s.d.n.~imation~garment|stilbonta~1~~nom. pl. neut. part. pres.~stilbv~to shine, glisten|leyka~1~~nom. and acc. pl. neut.~leykow~light, bright; white; whitening, growing white|xivn~1~~~xivn~`onow, `h, snow|oia~1~~nom. and acc. pl. neut.~oiow~`oia, `oion, (relat. pron.) what, of what kind or sort, as|gnafeyw~1~~~gnafeyw~`evw, `o, a fuller|leykanai~1~~aor. 1, infin.~leykainv~to brighten, to make white|vfuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, ind. pass.~orav~see|mvsei~2~~dat.~mvshw~Moses (pr. name)|syllaloyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~syllalev~to talk, converse, or confer with|rabbi~1~~~rabbi~rabbi, master|poihsvmen~1~~1 pers. pl. aor. 1, subj. act.~poiev~do, make|skhnaw~1~~acc. pl.~skhnh~`hw, `h, a tent, tabernacle|mian~3~mian~pronominal adj. acc. f.s.~eiw~one|hlia~1~hlia~N. Dat sg #f.d.n.~hliaw~Eias, (pr. name)|hdei~1~~~hdei~(plft. of) `oida (to know; to know how; to regard with favour) (with impt. sense)|lalhsh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. act.~lalev~speak, utter|ekfoboi~1~~nom. pl. masc.~ekfobow~affrighted|nefelh~1~~~nefelh~`hw, `h, a cloud|episkiazoysa~1~~nom. sing. fem. part. pres.~episkiazv~to overshadow; (met.) to shed influence upon|nefelhw~1~~gen. sing.~nefelh~`hw, `h, a cloud|agaphtow~1~~~agaphtow~beloved|ejapina~1~~~ejapina~adv. ( a later form for `ejapinhw ), suddenly, immediately, unexpectedly|periblecamenoi~1~~nom. pl. masc. part. aor. 1~periblepomai~(trans.) to look round upon; (absol.) to look around|katabainontvn~1~~gen. pl. masc. part. pres.~katabainv~go down, come down|oroyw~1~oroyw~Acc pl #n.s.d.~orow~mountain|dihghsvntai~1~~3 pers. pl. aor. 1, subj.~dihgeomai~( `dia & `hgeomai ) (pr.) to lead throughout; to declare thoroughly, detail, recount, relate, tell|anasth~1~~3 pers. sing. aor. 2, subj.~anisthmi~raise; rise, arise|ekrathsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind. act.~kratev~(pr.) to be strong; to be superior to (any one,) subdue, vanquish; to retain, not to remit, (sins)|syzhtoyntew~1~~nom. pl. masc. part. pres.~syzhtev~to seek, ask, or inquire with (another); to deliberate, debate; to hold discourse with, argue, reason; to question, dispute, cavil|apokauista~1~~3 pers. sing. pres. ind.~apokauisthmi~( `apo & `kauisthmi ) to restore (a thing to its former place or state)|pauh~1~~acc. pl.~pauow~`eow, `to, sufferng; an affection, passion|ejoydenvuh~1~~3 pers. sing. aor. 1, subj. pass.~ejoydenov~( equivalent to `ejoyuenev N.T.) `ejoyuenev, `v, to make light of, set at nought, despise, contemn, treat with contempt and scorn|elhlyue~1~~3 pers. sing. perf. 2~erxomai~go, come (deponent verb)|huelhsan~1~~3 pers. pl. aor. 1, ind.~euelv~will, wish ( `uelv )